eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.190

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 139-140
Nummer: 190


<-Forrige . Indhold . Næste->

190.

1567 el. 1568.

Eftergivelse af Jordskyld af en Gaard paa Amagertorv.

Wij borgermestere oc raadmend ij Kiøbenhaffnn giøre alle witterligt for oss oc wore effterkommere borgermestere oc raadmend her samestedz, att effterthi stormegtigste hogborne første oc herre her Frederich thennd anden osv. haffuer nu wid erlig och welbyrdig Peder Oxe till Gisselfeldt, hochbemelte K. M.'s oc Danmarckis rigis hoffmester, laditt giøre forbønn till oss paa erlig velfornumstig mandz Peder Hansens, H. K. M.'s renteschriffuers wegne, om the xviij marcks jordschyld, som pleyer aarligen att vdgiffuis till Kiøbenhaffns stad aff thend jord och grund, som thend bygning paa staar, som forskrefne Peder Hansen mett hans kiere høstrue Appelonie Oluffsdotther er tilfallen vdj arffue schiffte, huilcken gaard er liggendis vdj sancti Nicolaj sogen paa Amager torff emellom thend gaard, Hans Bønssing, kremer, nu vdj boer, nest østen paa thend ene och Matz Lampis gaard nest westen, som Hinerich Søndag nu vdj boer, paa thend

VI s.139

anden side, och begerede, att same jordschyld motte hanom aldelis affgiffuis, tha formiddelst hogbemelte K. M.'s forbøn, som wij icke tvister eller kunde benegte, haffue wij alle endrechtelige beuilligit och sambtøgt och nu met thette wort obne breff paa Kiøbenhaffns stadtz wegne beuilliger och samtøcker, att forskrefne Peder Hansen, hans høstrue, børn och arffuinge mue och schulle her effter thenne dag haffue, nyde, bruge och beholle forskrefne Kiøbenhaffns stadz jordtt, grund och egendom mett ald thend friihed, retth och rettighed, som wij paa Kiøbenhaffns stadz wegne haffue vdj thend bygning, som staar paa forskrefne jord oc grund, mett wid, lengd oc bred, op och neder, ligesom thend nu bygt, indhegnit och forfunden er, fraa Amage torg aff nør och til Lederstredit ij sønder osv.

Magistratens Vedtægtsbog Bl. 53. Af en Vedtegning ses det, at Grunden fordum var bebrevet Peder Hansens Hustrus Fader Borgmester Oluf Skriver.

VI s.140

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 13 19:56:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top