eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.183

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 130-136
Nummer: 183


<-Forrige . Indhold . Næste->

183.

1 Maj 1559.

Kræmmernes Skraa.

Wij borgemestere och raadmendt vdj Kiøbnehaffuen giør alle witterligt, att effter som erlige mendt wor kiere medtborgere kremere her vdj byen haffue nu begeret aff oss att mue haffue en skraa, effter huilcken the kunde wide att rette thenem och at were och bliffue effter thenne dag eth laug, huilcken same forskreffne skraa wij endrechteligen thennem vndt och sambtygt haffue och lyder ordt fran ordtt, som heer effterfølger.

1. Item schall borgemestere och raadt met menige lagsbrøders villie och sambtycke sette oldermendt tuo erlige mendt aff lags-

VI s.130

brøedere, the som lauget ere nyttige, och the same tuo mendt schulle were oldermendt vdj tuo samfelde aar och icke lenger thermet besueris, vden the wille thet giøre med en goed frie willige, och naar the tuo aar ere omkommenne, tha schulle the forlosses och tuo andere vdj theris stedt egen.

2. Item huem, som bliffuer oldermandt, skall icke were forpligtet att giøre nogen omkostning ther for vdj lauget enten met madt eller øll.

3. Item huem, som will bliffue kremmer vdj Kiøbnehaffn epter thenne dag och gierne will were vdj lagidt mett kremerne, handt schall først bliffue borgere, och ther effter schal handt tree gange begere lagit aff oldermanden och alle brøedere, och thend fierde gang skall handt faa suar, och er thet saa, handt kommer udj laugidt, schall handt giffue borgemestere och raadt en lødemarck sølff, kongens fogit lige saa møget, tesligeste vdj lauget lige saa møget, ther till alle lagsbrøederne en halff amme rinschwin och ingthet ydermere beswerris met nogen koest for hans indtgang, vden hues handt selff will vdaff sin frie gode willige; handt schall och were en from, erlig, oprichtig mandt och haffue en erlig egtig hustrue och ther hoes gode bewisning, huare handt haffuer tilfornne weridt.

4. Item alle the, som boer her vdj Kiøbnehaffn oc bruge kramgotzs, dog her till dags icke haffue skattit met kremerne, men komme nu her effter och begierer lagidt, tha schulle the winde lagidt effter thenne skraaes liudelsze, dog benaadis epther oldermendts oc alle brødernes sigelsze.

5. Item maa alle kremer ij Kiøbnehaffn, som ere vdj lagidt, haffue falt alle haende kramgotzs och kiøbmandschab, Fenedis, Nørrenbergs, Franckfoerts, Vesters och Brunsuigs och saa hues ther giøres vdj Tydtschlandt, thet ath sellie for huer mandts tiltalle, dog vndertagit thet gots, som er emodt nogit merckeligt embede her vdj Kiøbnehaffn, meden vdj almendelig herredag maa vore borgere kremere haffue faldt sodant gotzs, som andre fremede och vdlendische vdj sadanne almindig herredag tilstedis at haffue fall, then stundt Kong. Maits. er her tilstede och saa lenge som the fremmede maa haffue thet falt.

6. Item ingen aff the frembede kremmere och landferdinge, som følger Kong. Maits. och hoffuit effter och alle tide ere her vdj staden, thend stund Konig. Maits. er her tilstede, maa icke sellie theris kramgodtzs som en borger vdj smaet spetzerie, vdj stycketall,

VI s.131

lodt och quintin vden silckestøcker, huert weedt sit naffn, och thet gotzs, som Konig. Maits., adelen och hofftienerne behoff haffue.

7. Item er tillat alle frembede kremere och landferdinge oc the, som boo her vdj riget, att bygge her paa gaden met theris kramgots och met fersche ware och staa vde vdj otte dage oc icke lenger, och thet engang om aarit, vden thet er om almindig herredag, tha staa the epther gammel seedwane, som forschreffuit staar. Huo, som lenger staar endt otte dage, ther er huilcken dag the bygger thend neste ottende dag ther nest effter, at bryde neder egien, vden thet er vdj almindig herredage, och handt bliffuer louffuelige tilsagt att wige aff och hand ey wiil, handt schall bøde effter borgemesters, fogedens och lagis sigelse, som er xx daler til borgemestere, fogeden xx daler oc lagidt lige saa møget til tree schifftes.

8. Item the frembede kremere, som staar hervdj staden, ij husenne, kieldere eller boer her met theris kram, som kaldis sambkiøbere, the mue icke sellie theris kramgoetzs wden vdj sambtkiøb, som er vdj heele och halffue hunderit, i grøtken oc halffue grøtken, vdj deger och halffue degger, ij dyssin och halffue dyssin, ij støcker och halffue stycker, vdj pundt och halffue pundt och icke mindere. Huo ther giør emodt, haffue forbrut thet goetzs, handt saa selger, til koningen, staden och laugidt.

9. Item tesligeste om Nørrenbergs och Brunswigs godts, naal remmer vdj heele breff, och alt andet godtz vdj dyssinner och halffue dyssinner, ij gylden tall och icke vdj støcke tall.

10. Item er thet forbudet thendt frembede kremer att staa met oben winduer eller dørre met sin kram om onsdagen eller om løffuerdagen, effter gammell seedwaane, meden the skulle giffue borgemestere och raadt och byfogidt theris rettigheedt. Huo her emodt giør, haffue forbrut ther for x daller till tree schifftes.

11. Item maa ingen frembidt kremer bygge eller staa vde met sin kram fiorten dage for eller fiorten dage effter the tree høytidige fester om aarit, som er juell, paasche och pintzedag, vden her er almindige herredage paa same aars tider. Huo her emodt giør, haffue forbrutt till koningen, staden och laugidt xx daller.

12. Item maa ingen fremedt kremer tilstedis att staa her lenger vdj staden mett sit kramgotzs endt till sanctj Andree dag oc icke lenger och drage saa vdaff landit, och icke komme egien inden wor Frue dag vdj faste, och tha met ferskt gotzs, thet er paa foraarit epter priuilegiens liudelsze. Huo ther emodt giør, haffue forbrudt thet godts, handt lenger holder till kiøbs.

VI s.132

13. Item maa ingen borger eller indbygger her vdj Kiøbnehaffn eller nogen anden haffue falt nogidt. kramgodtzs, knapsack eller spetzerie, vden handt er ij lagidt. Huem ther emodt giør och er tilfaarne loulige adwaridt, handt haffue forbrudt thet kramgodts, som handt haffuer faltt, till koningen, staden och laugidt.

14. Item maa ingen staa om onsdagen eller om løffuerdagen paa Gammeltorg, Amagtorg eller andetstedts mett nogidt kramgots, ingthit vndertagit. Huem ther emodt giør och er tilfaarne loffuelige adwaridt, handt haffue forbrutt thet godts, handt staar met, til koningen, staden och laugidt.

15. Item maa ingen fremmedt kremere eller nogen anden gaa her paa gaden eller vdj hussene, hiemmelige eller obenbare, met kramgots eller andet gotz, som er kremerne anrørendes, som er knapsacke, sardug och alle haende slags lerridt och spitzerie, ingthet vndertagidt. Huem her giør emodt, haffue forbrudt thet godts, handt gaar mett, til koningen, staden och laugidt.

16. Item skall och ingen af kremmerne, som lagsbrødere ere, haffue mascopie i Tydskland eller anden frembit stedtz, ey helder att handle met nogen frembit theris pendinge och gots, menige laugsbrødere til stor schade oc forderffuelse, som oc er emodt stadtzens priuilegier. Huem her findes emodt at giøre, haffue forbrutt til koningen, borgemestere, radt och laugidt alt sadant frembit gots, som handt vdj slig maade forhandler.

17. Item schall ingen aff kremernne, theris lagsbrødere eller syster, tiltage seg nogen frembit theris gots at sellie, thet som kramen er anrørendes, meden huer schall haffue faldt oc sellie sit eget godts, som handt haffuer tilffarnne kiøbt, dog om ther bliffuer nogit kramgotzs offuerskreffwet eller sendt til nogen aff kremernes lagsbrødere eller søstere, som the icke tilfarnne haffue bestyredt eller forschreffuit, och thet schall sellies, tha schall mandt same kramgots først tilbiude oldermandt och alle brødere. Huo her emodt giør, haffue forbrodt sodant gods til kongen, raadit och laugidt.

18. Item om saa skede, att nogne vd aff kremernes lagsbrødere wilde offuergiffue kremmerlagidt, tha skall thet were hanum frit for, dog schall handt epter thend dag icke holde nogen kram falt, som hører til kremerlaugit, vden handt haffuer thet met kremernes minde, som er ij laugidt. Huo her emodt giør, haffue forbrutt same kram till koningen, staden oc lagidt, oc thersom att sadan en mandt giffuer seg fremdelis vdj nogit laug her vdj Kiøbnehaffn, tha giør handt fylleste vdj thet lag, som therris skraa holder, huilcket laug handt

VI s.133

tilbedes, och effter ordinantzens liudelse, och ther met were frie for kremere lagidt.

19. Item om saa ware, at nogen kremeres lagsbrødere eller søstere haffue børn, enten nu fødde eller her effter føidde worder, och nogen the børn begierer kremer lagidt, tha schall thet bliffue thenem vndt quit oc frie, om the erlige och vberøchtede seg skickede haffue.

20. Item om nogen kremere, theris lagsbrøeder eller søster, bliffuer encker och manden tager seg en quinde eller pige egen, som icke er nogen wore lagsbrøders eller søsters affkomme, som forschreffuit staar, tha schall handt winde lagidt for hinde och aldeniste giffue for hindes indgang on tønde øll. Men om en enckequinde, som er søster, tager seg en mandt paa kremer handell och icke handt er aff brøders eller søssters affkomme, handt schall winde lagidt som en frembidt.

21. Item schall menige lagsbrødere holde lagssteffne tuenne tider om aarit vdj oldermands hus, thend første tidt søndagen nest effter paasche, thend anden paa sanctj Andree apostolj dag.

22. Item skall kremerne haffue vdj theris lag en bøsse eller skrin met lucke och laas, ther vdj att beware theris skraa och priuilegier met menige lagsbrøders pendinge, oc schall thend eldste oldermandt haffue same bøsse vdj forwaringe och en aff lagsbrøderne, som ther till bliffuer wdwoldt, haffue forschreffne bøsses nøgle vdj forwaring. Dog schulle the tuo brødere ingen tidt haffue magt same bøsse at obne, met mindere ther er tuo aff lagsbrødere hoes, som ther bliffuer til sett. Huilcken her emodt giør, schall haffue forbrut en tønde øll ij lagit och x marck till kongen och staden.

23. Item hues pendinge, kremere vdj fremtiden forsamblendes worder aff indgang eller brøde pendinge, skulle oldermendt haffue magt at bruge same pendinge til lags beste.

24. Item naar oldermandt will lade samblekalde brøderne for merckelige orsage skyldt, som lagit kandt paa komme, tha schall thet skee met theris bysidders willige och raadt, och huo som icke tha kommer ij oldermandtzs stue till steffne paa forsagt time, handt bøde viij skilling, vden handt haffuer loffuelig forfaldt. Och huilcken broder, som oldermandt lader tilsige att kome for sig och handt icke kommer, bøde iiij skilling.

25. Item huem, som giør stim, bulder eller vliud i oldermandtzs tale vdj forsamlings hus, handt schall giffue brøderne en tønde øll, lige saa thend, ther anden arrer till vliudt.

VI s.134

26. Item skede thet saa, thet Gudt forbiude, att nogen aff kremerne theris lagsbrødere bliffuer w-ens met huer andere, enten mett ordt eller gierninger, eller nogen aff thennem drager sit suerdt, kniff eller andere waaben emodt sin lagsbroder, endog hand icke thermet giør hanum skade, skall handt giffue brøderne en tønde tydst øll eller dets werdt oc iiij Sk. vdj bøssen til the fattige.

27. Item skulle ochsaa oldermendene och menige brødere haffue magt att forlige alle sager met huerandere indbyrdes, hues thendt ene haffuer emodt thendt anden, mandrab, blodig och blaa vndertagen, thet schulle the giffue konig. fogit tilkiende.

28. Item huilcken kremers lagsbroder, som oprører nogen ting vdj ølsmall eller vdj edrugheedt, thet som tilfornne er forligt till en goeder ende, handt schall giffue alle brøderne 3 tønder øll och vdj bøssen en marck dansche.

29. Item huem som steffner sin lagsbroder for nogen gieldt, før handt er forfuldt for oldermandt och alle brøderne, haffue forbrudt till lagit en tønde tydstøll.

30. Item findes ther nogne eblant kremerne theris lagsbrødere eller søstere, som vdraaber eller forkynder hues ther siges eller forhandles, naar the ere tilhabe vdj theris forsamblings hus, skall haffue forbrudt 1)

31. Item naar nogen kremers theris lagsbroder eller søster effter Gudts willige døer och aff gaar, tha schall oldermandt lade tilsige alle brøderne att følge same lige till sin leierstedt, och schulle oldermendt tilkeisze iiij eller vj aff brøderne att bere same lig, huilcken thet negter och icke komer, schall giffue vdj bøssen viij Sk., vden handt haffuer oldermandts loff met loufflige forffaldt.

Och effterthj att thenne skraa er nu menige borgere aff kremerne vdj Kiøbnehaffuen effter alle theris alworlige begiere thenem och theris effterkommere till goede, trøst och bestandt bewilligt och samtyckt, tha haffue wij borgemestere och raadt samme skraa nu fuldbyrdt och stadtfest, dog wille wij alle tide fuldmagt haffue thend att forbedre och forandere theris laug och huer mandt till gode och gaffn effter tidzens leiligheed. Giffuit och skreffuit vdj Kiøbnehaffn santj Philippi et Jacobj dag, huilcket er thend første dag vdj maij maanet anno etc. 59.

Sambledis 2) adt eptherthj Wantsniderne haffuer en skraae och laug for thennom oc kremmerne en skraa oc laug for thenom, som

__________

1) lagit(?). Sætningen er ikke fuldendt.

2) det følgende med andet Blæk.

VI s.135

haffuer werrit aff arrildtz tid, wdj saa maade, at wandtsniderne icke schulle udfalle i nogen handell, som kremmeriet er anlangendis, wdj mod kremernis skraaes indhold. Ther imod schulle icke krememerne(!) indfalle wdj wantsniders laug och holle klede fald eller oc selge wdj alne tall helle eller halffue stycker, som kand komme wantsniderne till affbrech i therris handell emod therris skraa i nogen maade, paa thedtt att ther skall ingen wlempe komme thennom emellom, men huer att bliffue wed sin handell oc wandell, som thed sig bør.

Dog schall thed werre alle thennom wdj kremmerlauget fritt forre oc tillatt, att huer epther sin effne oc formuge maa kiøbe oc handle med alle slaugs groffue kiøbmandtz waarre, med huaad naffn thed er eller werre kand, lige saa fridtt som therris medborgerre wdi wantsnider laug, wndertagendis klede, som forschrefuit staar.

Item skall kremmerne wdi kremmerlaugett nærre oc bierge sig af therris egen handell och icke indfalde wdi nogen anden therris næring, som nogen af the andre skraar kand werre emod.

Item skall ingen broder wdi kremmerlauget wnderstaa sig att forlocke en anden broders dreng eller thend wdi thienneste tage, førind hand haffuer wdthientt sin tid, som hand haffuer sin hosbunde tilsagt oc haffuer fran hannom sin goude affsked. Huo her emod giør, skall bøde xviij daller thill threnne skiffter, kongen, staden och laugett.

Item altt huis sagfald, som falder wdj forskrefne kremmerlaug, thed schall dellis thill threnne skiffter, kongen, staden och lauget.

Stadens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

VI s.136

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 13 07:56:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top