eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.171

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 90-91
Nummer: 171


<-Forrige . Indhold . Næste->

171.

14 Dec. 1555.

Dom over nogle fremmede Kræmmeres ulovlige Udsalg.

Anno mdlv thend løffuerdag nest effter sanctæ Luciæ uirginis dag wore borgemestere och raadt i Kiøbenhaffn for Kiøbenhaffns slot paa Tolldboden kallitt, thisligeste nogre fremmede kremmere, som haffde klagitt offuer stadsens kemnere for nogit pant, som hand haffde tagitt fran thennom, for the icke wille vdgiffue theris rettighedt, huillcket kremmerne meenthe med wrette, och wor ther thillstede paa Kong. Maitts. vegne erlige och welbyurdige mendt Peder Gotsche, Kong. Maietz. embitzmand thill Kiøbenhaffns slott och Krogen, och Jens Vlfstandt, Kong. Maietz. marschallck, som wore beschicke aff Kong. Maiett. at forhøre samme sagh effter forgemelte kremeris klage for Kong. Maitt. for forskrefne theris frantagitt pant. Och som samme kremmere beklagitt thennom, att the icke haffde andet wist, end the motte staa her i staden att sellge theris kram Kongl. Maiett., Hans Naadis dronningh, adelen her vthj riget, borgere, bønder och alle, ehuo som kiøbe willde vthj støcker, halffue støcker, lodt och quinthijn, och meenthe thennom ther medt inthet att haffue sig forbrott, ithet the haffde vdgiffuit forskrefne stadtz kemnere theris pund peber nogre vgger siden vthi forledne herredage. Ther thill suarede borgemestere och raadt, att som stadtzens kemnere war kommen thill thennom och beklagitt sigh, at beneffnde kremere icke wille vdgiffue theris peber effter gammell wijsz, thisligeste att the solde vthj lodt och quintin indenbyes follch och vden, huo ther kiøbe wilde, emod priuilegierne, tha haffde borgemestere och raadt befalitt stadtz kemnere, att hand schulle gaa thill forbemellte kremere och forbyude thennom att widere handle, førend the komme vthj rette med hannom, och well forstode, att samme kremmere ther offuer haffde thennom beklagitt for Kong. Maytt., oc ther hos beuijste borgemestere och raad nogre article aff priuilegierne, som lyuder om liggere i Kiøbenhaffn, the som selge i lod och quintin, att thennom bør att schatte therfore som andre borgere, thisligeste att ingen kremere motte vdestaa med sin kram lengre end tre dage och the vthi lang tid haffde staaid alle Kiøbenhaffns suorne kremere och borgere thill schade och affdregt, huillcket samme fattige kremere haardeligen beklagitt haffde, och begerede therfore, att effterdi forskrefne fremmede kremere haffde staaet Kiøbenhaffns borgere thill schade emod forbud, at the tha enten motte schatte ligesom Matz Lampe och andre haffde giort for hues the haffde brugt theris handel och kremerie, eller wige andenstedtz. Ther thill suarede forskrefne kremere

VI s.90

och vndschyldit thennom, att the icke aff uiste, att theris kremere handell wor thend menige borgere kremere thill schade, och effter lang tiltale och giensuar begerede the naade och ingen rett oc sagde sig herudinden at were forførde. Tha toge forgemelte Peder Gotsche och Jens Vlffstand saggen thil fordrag emellom borgemestere och raad och forskrefne kremere, saa att forskrefne kremere, effterdi the bekiender sig att haffue vret giort, schulle bøde for saadan theris forseelse j daler thill kongen och byen, och huer kremere giffue dog borgemestere och raad theris rettighedt, it pund peber effter gammel seduane. Och att forskrefne fremmede kremere schulle her effter holde thennom wed effterschrefne wilkore, som ere, att the fem kremere, som haffue gyldenstycke, bliant och sidenkram, schulle the alleniste holde fal for Kong. Maytt., dronningen, Danmarcks rigis adel, fruer och jomfruer, vthi støcketall, vthi lodt och quintin, och borgerne vthi Kiøbenhaffn motte the sellge vthi støcketal, dyssiner och hallffue dyssiner, men ellers ingen anden, bonde eller borgere, inden byes eller vden, att selge nogitt aff theris kram, och huo ther bliffuer brødigh offuer befunden, bøde effter Kiøbenhaffns privilegier, men the andre tho kremere med Brunsuigs kram, the sellge Kong. Majett., Danmarcks adell och hoffmend theris kram och ingen anden. Ther offuer bleffue borgemestere och raad och bemelltte kremere wenligen forligte, och kremerne thilsagde borgemestere och raad theris rettighed thendt stundt the motte haffue loff att staa med theris kram. Thenne forskrefne beslutning giorde forskrefne tuende gode mend Peder Gotsche och Jens Vlffstand, tiltroid och befalitt aff Kong. Maiett. i thenne forgemelte sagh aar och dag vt supra.

Afskrift i Dipl. i Geh. Ark.

VI s.91

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 12 11:59:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top