eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.142

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 77-79
Nummer: 142


<-Forrige . Indhold . Næste->

142.

29 Maj 1549.

Vedtægt om de Husarme.

Anno 1549 wor herres hemelfarts afften bleff sambtycht aff borgemestere oc raadt, neruerendes forstander ij hospithalet met prior oc kongens foget, om syuge oc hussarme, som her epther følger.

Først om hussarme bleff saa beslut, at iiij achte dannemendt aff huer sogenn, som wor wdj wor Frue sogen: Oluff Jacopsen, møller, Morthen Grydestøber, mester Lauris Matssen, Christiern

VI s.77

Schriffuer. Wdj then Helligandz sogen: Oluff Christiernssen, Jep Anderssen, Hans Komyn, Suendt Jenssen. Wdj sanctj Nicolaj sogenn: Lauris Effuertssen, Jep Matssen, Henrick Abbell, Henrick Struckmandt, huilke alle forskrefne xij dannemendt welwillige wedtoge aff borgemestere oc raadts begiering at wære the hussarmes besørger oc met theris helligens edt wedttoge att wille werge thenn, som the wilde wærit bekiendt for Gudt.

Bleff oc saa samptycht, at the xij mendt skulle delis tiill att gaa met the arme theris taffle y wor Frue kyrcke om othensdagen. Først aff wor Frue sogen aff forordineret mendt iiij maaneth, szaa aff thend Helligandz sogen aff forordineret mendt iiij maaneth oc siden framdelis wdj sancti Nicolaj sogen ligerwiiss.

Sameledes aff the same xij mendt ocso at delis till the hussarmes tafle y alle kyrckerne om søndagen oc andre tider epther sedtwane, oc thessze forskrefne taffle pendinge skulle wære alleneste tiill the hussarme.

Item epthertj at Kong. Mat. wor aller kieriste naadigste herre will ocsaa haffue the arme theris tafle att gaa paa slottet, saa bleff thet beslutt, oc sønderlig nar Kong. Mat. eller nogen gode herrer er ther, att en aff forstanderne skulle gaa ther paa slottet met hospitalens taffle oc en aff the hussarmes tillsywnsmendt skulle gaa met the hussarmes taffle, oc hues saa giffuis tiill the arme, thet deles halffdelen tiill hospitalet oc anden halffdelen till the hussarme.

Aff the forskrefne xij dannemendt for the huusarme bleff sambtycht mester Lauritz Matsen aff wor Frue sogen, Oluff Christiernsen aff then Helligandz sogen oc Lauritz Effuertssen aff sanctj Nicolaj, sogen at wpbære huess the hussarme giffues enthen penninge, korn, fettallie eller jordegodts oc dele igen, huor nøttørffteligen er, epther alle forskrefne xij danemendz sambtycke.

Bleff ocso samptycht, at thersom nogen ij Hospitalet liggendes bleffue saa till sindz, wilde wdt igen, paa thet at hand kunde komme ij deling met the hussarme, tha skall thet hanum ycke till stædes, men wige her aff staden.

Nar ocsaa nogen stædt eller seng bliffuer ledig ij Hospitalet, tha skulle forskrefne xij mendt for the hussarme met sognepresten wdj then sogen oc forstanderne oc theres epterkomere haffue macht at offuerweyge, huilken aff the hussarme mest fornøden er ther ij stæden at indlegge.

Schulle ocsaa forskrefne xij mendt for the hussarme haffue en flitig opseende, att føre menniske oc tryglere oc føre kerlinger oc

VI s.78

føre wnge folch, som gaae wdtaff en wane oc lære thenum tiill at betle, ycke her trygler y staden; huor som findis, att giffuit borgemestere oc raadt eller kongens foget tilkiende, oc ther fore er thet nytteligt, at the husarme theris naffn bescriffuis alle y eth register, som skulle vpbere Guds almosse, oc end sønderligen eth register paa the andre aff staadere, kierlinger, arme, siuge, som skulle gaa omkringh oc thage Guds almesse.

Item er oc sambtycht two fogeder aff staaderne, som skulle tillkesses aff forskrefne xij mendt, huilke som kunde atware thenum, om nogle findes, som ycke bør at gaa omkringh oc wpbære Guds almesse, oc huor saa findes, tha skall thend strax mett spott forwiisses aff staden till thet stædt ij by eller herrit, som thend hiemme hørde, epther Kon. Mat. recessis ludelsze.

Danske Samlinger i Geh. Ark. Nr. 72 b.

VI s.79

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 11 08:53:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top