eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.138

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 75-76
Nummer: 138


<-Forrige . Indhold . Næste->

138.

3 Maj 1549.

Vedtægt om fremmed Øl.

Anno 1549 den tredie dag maij bleff thenne skich om tyst øll oc andett fremeth øll sambtycht aff konninglige Maiestatt.

Er nu epther Kong. Mats. bewilling sambtycht, at xij borgere, som holde almyndelige herbergere her wdj Kiøpnehaffn, paa thet at the thess willigere skulle wære met gode staldtrom at holde huer epther syn formuge, oc huer aff them skulle henge tegen wdt epther gammel wyss. The mwe nu holle tyst øll fallt oc andet fremet øll, som her efter følger, ij tønder oc potter, oc ingen anden, oc selge samme øll inden huss oc wden huss, fuldt maade oc gott øll, som købet settes aff borgemester, raadt oc kongens foget, som tiden er till. Sammeledes mue thesse forskrefne xij mendt oc saa selge gode mendt tyst øll wdj tønne tall och haffue fire alb. for theres wmage offuer tre marck.

VI s.75

Rostocks øll er nu satt tønnen iij marck oc potten v d. Sundest øll er sat tønnen iij marck oc potten j alb. En godh potte Pryszing j sk. Pott Hamborger øll x d. Potte Israels øll ij alb. Barst øll, tønnen ij marck oc ij s. oc potten j alb. Kackebille skal sættes epther leyglighedh, naar hun hidh kommer, x d. Pott Emstøll x d. Brunsvigs mome, potten ij alb. Och hvis andet slags fremmet øll, hidt kommer, at sættes epther leyglighedt.

Huo, som fører tyst øll hidt till staden, som ycke er aff forskrefne herbergeer, handt skall lade wraget och opschibet oc leggett ij kellere oc selge forskrefne herbergeer oc ingen anden, vden sønderlig forløff.

Huo her emodt giøre, bøde første gang x marck till kongen oc staden, anden gang xx marck, tredie gang xxx marck; findis och nogen her offuer wlydig at wære, tha skall hand straffis som thend, syn here oc koning whørsom findis.

Item skall forordineres fire borgere, som skulle prøve och smage allt thet tyst øll, hidt kommer, thett, her got er, at bliffue oc thet, som wragis, skal blijffue ij skibet oc udtføres igien.

Item skulle the samme iiij borgere haffue for theris wmage, som tyst øllet smager eller wrager, iiij alb. for lesten.

Findis ocsaa at wragerne szee egennom fingre met nogen for wildt skyldt oc theres brøst saa findes, bøde tiill kongen oc staden huer gang x marck, och skulle the sætte theris mercke paa huer tønne, som her opskibes och kiendes for gott øll.

Huo, som findes at forplompe tyst øll oc wragerne kunne kiendet, eller andre erlige borgere ther til tagne, bøde huer gang x marck tiill konningen och staden.

Thenne skick haffuer K. Mats. beuilget.

Johan Friis.

Bleff thenne forskrefne skick lest for thendt menige mandt thend 3 dag maij aar 49 vt supra bode paa Raadhuset oc paa Tingett.

Afskrift i Dipl. i Geh. Ark.

VI s.76

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 11 08:30:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top