eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1210

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 799-800
Nummer: 1210


<-Forrige . Indhold . Næste->

1210.

21 Feb. 1682.

Forordning om Sæbesyderierne.

Forordning paa trøch om sæbesyderier.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst hafver for got befundet, at det j nestfølgende tie aar, fra nerværende tjd at regne, ved de tvende octroyerede sæbesyderier her j voris etc. Kiøbenhafn oc Cristianshafn alleene schal forblifve, da hafver vj allernaadigst for got eragtet, derom effterschrefne anordning at lade giøre, effter hvilche de, som med fornefnte tvende sæbesyderier ere priviligerede, oc deris arfvinger effter dennem j forschrefne tje aar, saa velsom de, som effter dend tjd af os allernaadigst kunde vorde priviligerede, sig j alle maader allerunderdanigst schulle rette oc forholde, nemlig:

1. Schal bemelte priviligerede være tilforpligtede, deres sæbesyderier oc oliemøller her j Kiøbenhafn eller Christianshafn udj dertil beqvemme huuse saaledis at lade indrette, at de for jldebrand kand være forvarede.

2. Schal de self ald dend olie, som de til samme deris vercher behøfver, paa deris egne olie møller her lade slaae, saa oc den dertil fornøden tran af den, som vdj oc vnder voris egne lande virchis, forbruge oc ingen enten olie eller tran fra fremmede steder forskrifve eller lade indkomme, vnder bemelte olies eller trans confiscation. Hvorimod, ald hamp, hør, roe- oc kaalfrø, saa oc potasche, som de til bemelte deris vercher kand behøfve, for told oc accise schal frj indpassere.

3. Sæben, som her giøris, schal de forsvarligen lade syde, oc maa de een fierding god olie sæbe ey høyere end for fem slettedr. oc 1 fierding tran sæbe ey høyere end for tretten march dansche selge oc afhende.

4. Paa det oc bemelte sæbe kand fra anden fremmet sæbe kiendis, schal dend af een døgtig kørmester, som magistraten dertil hafver at forordne, vrages, saa oc efftersees, om alle de tønder oc fierdinger, huorudj dend pachis, hafver deris tilbørlig storelse, hvoreffter de da af forschrefne kørmester med det dansche tegn, nemlig de tre løfver, schal merchis oc brendis.

VI s.799

5. Naar nn forbemelte sæbe saaledis er vragit oc brendt, maa dend j voris riiger, førstendomme oc lande, told- oc andre importer frj oc exempt, fal holdis oc selgis, saa oc til fremmede steder af riiget vdføres.

6. Ingen fremmed sæbe schal hereffter j Dannemarch eller Norge indføris eller forhandles, vnder 60 rdl. straf foruden sæbens confiscation, oc hvem, som med sæbe udj vore riiger oc lande handler, schal være tilforpligted, af dend jndlandsche at kiøbe, mens dersom det befindis, at noget schib, fra hvad sted det oc kand være kommen, nogen grøn sæbe paa voris strømmer j voris lande hafver losset, førend schipperen sit indehafvende goedz paa voris toldboed hafver angifvet oc specificeret, schal schipperen foruden forige straf bøde derfor som for it offentlig bedragerj 100 rdl., jtem styrmanden oc høybaadzmanden hver 50 rdl., for hvilche bøder schib oc goedz til vederpant forblifver, indtil betalingen erlegges.

7. Forschrefne priviligerede skall oc være tiltengte, alt hør oc hampefrøe, som herudj riigerne voxer oc dennem fall bydis, at indkiøbe oc betale efter dend pris, som voris commerce collegium derom ved juule tjder sættendis vorder, hvoraf de igien til landmanden, som den paa foraaret til sin sæd kunde behøfve, skeppen fire schilling alleene høyere, end dend ved indkiøbet er sat for, maa vdselge. Hvoreffter etc. Forbiudendis derhos etc. Hafniæ d. 21 februarij 1682.

Sæl. Reg. XXXII. 453-55.

VI s.800

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 17:46:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top