eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1198

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 792-793
Nummer: 1198


<-Forrige . Indhold . Næste->

1198.

26 Nov. 1681.

Om Tilsyn med Vandrenderne.

H. Johan Christoph von Kørbitz.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Wi tilskiche dig herhos een voris trøgte forordning anlangende dennem, som wandsluser, dem-

VI s.792

ninger, grøfter, render eller andre til det ferske vands conservation oc brug her til voris etc. anlagde vercher ødelegger eller beskadiger. Thj er voris etc., at du det paa alle tingene til allis oc een huers efterretning her udj Kiøbenhafns ampt strax lader læsse oc forkynde. Oc eftersom det høy magt paaligger, at Vandløse slusse frem for alle andre pompevands sluser med sær varetegt blifver forseet, paa det dend end oc derved for adskillige insolentier, som ellers derpaa letteligen maatte forøfvis, dis bedre kunde bevaris, da eragter vj fornøden, at der til een aarvaagen oc tienlig persohn vorder bestilt, hvilchen du hafver at antage, oc paa det hand der ved slusen ideligen kunde boe oc god opsigt dermed hafve, hannem med nogle faa fag huus sampt it lidet støche kaal jord oc een vis aarlig løn paa participanternis bekostning at forsiune. Saasom vj oc allernaadigst erfarer, hvorledis ved voris ladegaard her for staden skal ligge een rende saa dyb under jorden fra Peblinge søen, at dend om sommeren (naar ichun liden forraad af vand er) saa vel som formedelst høebiering, som, til idelig frisk vand j nogle deromkring liggende parker oc grøfter at holde, saaledis skal misbrugis, at stadens ferske vand derofver ofte forsvechis oc til saadant brug bortgaar, da er voris etc., at du paa voris vegne de vedkommende strengeligen oc alvorligen forstendiger, at saa fremt bemelte rende ydermeere blifver beliggende, maa oc skal dend ey videre eller anderledis under des forbrydelsse brugis end ichun til spilde vandet alleene at niude, saasom allereede derom af voris directeurer for det ferske vand vngefehr for toe aar siden paa vore vegne er blefven ordinerit eller fremdeelis ordinerit vorder. Dermed etc. Hafniæ d. 26 novembris 1681.

Sæl. Tegn. XLIII. 216-17.

VI s.793

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 11:56:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top