eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1186

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 786-787
Nummer: 1186

Note: I den trykte udgave angives datoen mangelfuldt, men som det også fremgår af selve dokumentet, er den korrekte dato 28 Juni 1681.


<-Forrige . Indhold . Næste->

1186.

28 Juni 16 1 [28 Juni 1681.]

Om Vandfaldet i Højbrostræde og Færgestræde.

Confirmation.

Anordning, hvor effter vandfaldene j Høybroestrædet oc Store Færgestrædet formedelst hans Kongl. Majts. allernaadigste befaling strax schal indrettes.

1. Eragtis raadeligt, at der paa begge sider af stræderne blifver lagt træ render af gode, sterche ege-plancher eller saufskaarne Gullandz tømmer, hvilche render schal være 3 qvarter brede indvendig og 3 à 4 qvarter dybe, tillugte med saa sterche plancher, som skal leggis paa tver-jern, at mand sicher oc v-behindret derofver kand kiøre oc rjde. Dog schal samme ofverdeele oc dechener saaledis leggis, at de, naar behøfvis, j hast kand obnis, for at rense rænderne, at vandet j stor regn eller tøfald iche schal blifve opholdt.

2. Oc paa det samme render effter fornødenhed kand blifve lige daned, da schal stadens kemner paa jndvaanernis bekostning lade dette forrette oc dertil antage handtverchsfolch saavelsom betinge materialier udj jndvaanernis ofverværelse, som, naar alting er fuld-

VI s.786

færdiget, hver sin andeel, effter deris fortougers storlighed oc derofver billig forfatted regenschab, strax bør betale.

3. Schal der være imellem muurene eller huusenis fodstøcher oc til den jnderste kant af den jnderste rændesteen planche være 5 siellandz qvarter, som schal saaledis jefnt oc effter steen leggis, at folch oc vogne derofver kand passere, oc at tagdraabet kand hafve fald til kisten.

4. Forschrefne 5 qvarteer ere tilladte for at giøre nedgang til kielderne med vilkor, at de saaledis med sterche jern beslagne trælemmer digtis oc tilluchis, at vogne v-behindret kand fare derofver oc kielder halsene for u-reenlighed bevaris.

5. Til trappetrin oc afvisere kand iche bevilgis videre uden for huusene end 2 1/2 qvarteer, oc som dette er dend meeste magt paaliggende post j denne anordning, saa bør alting saaledis at indrettis, at der j Høybrostrædet ey blifver noget, som kand hindre kiørselen paa 2 1/2 qvarteer nær huusenis muur eller fodstycher, mens Store Færgestrædet modereris det, efftersom gaden er smal oc bred til.

Efftersom denne forandring effter Hans Kongl. Majts. allernaadigste befaling er anseet til gadernis forvidelse oc det gemeene beste, saa ville een hver af de vedkommende vide sig v-fortøfvet hereffter at rette, saasom stadens kemner hermed tillige anbefalis, dette v-fortøfvet til endskab at befordre som forbemelt. Datum Kiøbenhafn dend 27 iunij anno 1681. P. Resen. W. Lange. E. Bartholin. O. Rømer.

Hermed ere vj allernaadigst tilfreds. Schrefvet paa vort slot Kiøbenhafn d. 28 junij 1681. Christian.

Sæl. Reg. XXXII. 252-53.

VI s.787

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 10:59:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top