eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1181

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 783-784
Nummer: 1181


<-Forrige . Indhold . Næste->

1181.

25 Juni 1681.

Forordning om Gadeløgter.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle witterligt, at vj om løgternis indrettelse oc vedligeholdelse her udj voris etc. allernaadigst hafver for got befundet, effterfølgende artichler til een vis anordning at lade udgaae.

1. Skal løgterne giøris af kaaber, oc dersom de iche forsvarligen blifver giorte, skal de, som inspectionen ofver dennem hafver, dertil svare, oc naar nogen brøstfældighed dem paakommer, hafver de det strax at lade forfærdige paa de vedkommendes bekostning.

2. Forschrefne løgter skal opsettis paa anstrøgne stolper ofver alt her j staden paa visse anordnede steder, hvor ingen maa giøre dennem oc des stolper nogen schade j nogen maade, oc saa fremt nogen fordrister sig til, det at giøre, oc angribis, schal de, j hvo de monne være, straffes paa Bræmerholm j jern 3 aar. Oc dersom nogen findis j gierningen oc med gevehr setter sig op imod dem, som dem vil angribe, oc de blifver der ofver ihielslagen, ligger de paa deris gierninger, oc dend eller de, som det hafver giort, være derfore frj oc angerløsse.

3. Løgterne skal betalis oc vnderholdis effter dend deeling, som imellem stadens jndvaanere er giort, oc schal gaardens ejermand betale løgterne, men de, som boer j gaardene for leye elle frj, betale deris vnderholding.

4. Til een hver løchtes vnderholding schal aarligen til tvende terminer Michelsdag oc paasche gifvis af de vedkommende til hver termin 3 rdl. 2 Mk., som er aarlig 6 rdl. 4 Mk., oc til dennem, som opsiun med løgterne hafver, til hver termin een half rixdlr., hvilche de self hafver at lade indkrefve oc oppeberge. Oc schal magistraten ved

VI s.783

vnderfogden med vdpantelse uden nogen process dennem herudj til hielp komme, om nogen schulle findis forsømmelig eller motvillig enten til at betale løgterne eller deris vnderholding, naar det j rette tjd er blefven fordret.

5. Schulle de, som med løgterne opsigt hafver, findis forsømmelige j deris forretninger, hafver magistraten dennem tilbørligen at lade straffe, om de sig iche bedrer, mens anstiller de sig traadtzige oc motvillige, strax afsettte oc enten to eller een, som dem siunis raadeligst oc gafnligst, jgien j deris sted indsette.

6. Løgterne schal de lade antende vinter oc sommer, naar solen gaar ned oc der iche om natten er maanschin eller paa de tjder om sommeren, naar fast ingen nat er, oc om morgenen med solens opgang igien lade udsluche oc dennem ellers, naar behof giøris, lade reene oc klare holde, som forsvarligt være kand.

7. Naar to, tre, fjre eller fleere ere om een løchte at holde oc vnderholde, da schal betalingen delis lige imellem dem, saa at een hver af en hver gaard skal gifve lige meget, vden nogen vndschylding eller forrevending, efftersom dend ene saavelsom den anden har lige meget gafn deraf.

8. Oc efftersom her j staden holdis af jndvaanerne gade vegtere om natten, da schal de samme om natten hafve flittig indseende med løgterne, at ingen giør dem nogen schade. Oc hvis det scheede, schal de det dend nermeste vagt tilkiendegifve, at de kunde vorde paagrebne oc sat j vagten til om morgenen, at de da derfor vedbørligen kand vorde straffet.

Hvoreffter alle oc een hver etc. Gifvet etc. Hafniæ d. 25 junij 1681.

Sæl. Reg. XXXII. 246-48.

VI s.784

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 10:39:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top