eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1170

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 778-779
Nummer: 1170


<-Forrige . Indhold . Næste->

1170.

7 April 1681.

Skøde paa Valby Kro.

Henning Hiort.

C. 5. Kgl. confirmation paa effterschrefne schiøde etc.

Kiendis jeg Lauridz Eskeldsen, Kongl. Majts. tolder her for den kongl. residentz stad Kiøbenhafn, oc hermed vitterligt giør, at jeg af egen frj villie oc velberaad hue hafver ofverdraget, soldt oc afhendt, saa oc hermed etc. fra mig, min hustrue oc voris arfvinger til erlig, agtbar oc velforstandige mand Henning Hiort, borger oc velfornemme handelsmand her udj staden, hans hustrue oc begge deris arfvinger et mit verdshuus oc kroe, beliggende paa Valbye gade her uden for Kiøbenhafn j Sochelunds herrit, som afgangne Hans Petersen Bladt, fordum velfornemme borgemester herudj staden, effter høy kongl. tilladelse til de rejsendis høyfornøden commoditet oc nattelager hafver opbygt oc ieg mig siden af hans effterlatte hustrue, erlig, dyderig og gudelskende matrone Marta sal. Hans Pettersen Blattis tilforhandlet hafver, effter hendis til mig af dato d. 12 decembris 1679 gifne kiøbebref oc derpaa allernaadigste meddeelte kongl. confirmation de dato d. 9 martij 1680 (i hvilchen fornefnte kiøbebref ord til andet jndført findis), des videre jndhold. Hvilchet verdshuus oc kroe, des nu paastaaende huuse oc biugning, inventarium paa steden, som bestaar j tvende smaa jern kachelofne, af hvilche een j hver stue er opsat, it langt schienchebord oc tvende lange benche j den daglige stue, samt udvjste gaards rum, hauger med frugt-træer oc ald anden des rette tilleg, intet j nogen maade vndertagen, saa som det nu bygt, begreben, jndheignet oc forefunden er, meer ermelte Henning Hiort, hans hustrue oc arfvinger herefter maa hafve, niude, bruge oc beholde oc dennem saa nyttig giøre, som de best veed oc kand, for fuldkommen eyendom (saavit biugningen, inventarium oc krofriheden er angaaende) paa lige condition, som sal. borgemester Hans Petersen Bladt forhen oc ieg effter hannem effter kongl. allernaadigste confirmation hid til nødt oc hafft hafver. Kiendis derfor for mig oc mine arfvinger, een for alle oc alle for een, ingen ydermeere prætention eller rettighed at hafve til eller udj forbemelte verdshuus, biugning eller krofrihed effter denne dag j nogen maader, men derfore bekiender at hafve oppebaaret oc bekommet fuld fornøyelse oc betaling effter voris foreening. Til hvilchen ende ieg oc derimod Henning Hiort in originalj hafver ofverlefveret sal. borgemester Hans Petersens kongl. hannem allernaadigste meddeelte confirmations tilladelse paa kroen at bygge, af dato d. 22 augustj 1670,

VI s.778

sampt det mig gifne kiøbe eller afstaaelse bref oc derpaa allernaadigste meddeelte confirmation af ofven indførte dato til fuldkommen afstaaelse j alle maader. Des til bekreftelse, at saaledis, som forschrefvet staar, rigtig holdis oc efterkommis skal, hafver jeg for mig oc mine arfvinger, een for alle oc alle for een, dette med egen haand vnderschrefven samt mit zignet hostrøgt oc tjenstvillig tilformaaet erlig, høyagtbare, velfornemme oc velforstandige mand Anders Jacobssen, Kongl Majts. velbetroede amtschrifver ofver Kiøbenhafns amt, saavelsom Hans Jensen Stampe, ofverformynder oc fornemme handelsmand her sammesteds, dette med mig til vitterlighed at vnderschrifve. Actum Kiebenhafn d. 11 martij anno 1681. Lauridz Escheldsen L. S. Effter begiering til vitterlighed Anders Jacobsen L. S. Effter begiering til vitterlighed Hans Jensen Stampe L. S.

Da ville vj bemelte schiøde etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 7 aprilis 1681.

Sæl. Reg. XXXII. 117-19.

VI s.779

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 08:38:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top