eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1163

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 770-771
Nummer: 1163


<-Forrige . Indhold . Næste->

1163.

5 Marts 1681.

Tilsyn med Gadeløgterne.

Strange Helmer.

C. 5. Kgl. confirmation paa effterskrefne bestalling, liudendis ord effter andet som følger:

Præsident, borgemestere oc raadmænd udj dend kongl. residence oc frj rigs stad Kiøbenhafn giøre vitterligt, at efftersom Hans Kongl. May., voris allernaadigste herre oc arfve konning, os allernaadigst hafver forundt oc bevilget, at vj de vnderskeedlige smaa stillinger oc tienister, her i staden forefalder, med døgtige persohner, som dennem betiene kunde, maa forsiune oc lade forrette, saa effter at Hans Kongl. May. allernaadigst hafver behaget at lade anbefale, at her udj staden udj gaderne skulle opsettis oc ordineris løgter, som om afftenen skulle liusse oc brende indtil beskichede tjder, oc til samme verches saa vel jndrettelse som allermeest des idelige oc flittige opvartning behøfvis oc er fornøden een duelig oc flittig mand, som baade des beqvemme jndretning kunde ordinere, saavelsom oc senere hafve flittig jndseende, at saadanne løgter, naar de vare anordnede oc opsatte, kunde tilbørligen oppassis oc udj betimelig tjd betienis, oc de 32 stadens mænd os dertil j synderlighed hafver recommanderet erlig oc velforstandig mand Strange Helmer saasom een national oc eedsoeren borger oc jndvaaner her sammesteds frem for nogen anden, da hafver vj hermed dertil anordnet, saa oc nu hermed anordner oc tilsetter bemelte Strange Helmer, at hand bemelte lygters directions bestilling skal forvalte oc betiene, saa lenge hand sig udj samme sin bestilling troligen oc flitteligen forholder effter dend instruction, hannem siden effter verchets fuldkommen jndretning derom skal blifve meddeelt, hvor da jligemaade om lønnen effter bemelte verchs befundne beskaffenhed skal blifve contraheret oc resolverit. Des til vitterlighed hafve vj dette med stads secret bekrefftiget. Actum Hafniæ d. 21 februarij anno 1681. C. Helt, collegii senatorii civitatis Hafniensis notarius.

VI s.770

Da ville vj bemelte bestalling etc. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 5 martij 1681.

Sæl. Reg. XXXII. 76-78.

VI s.771

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 19:19:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top