eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1159

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 767-768
Nummer: 1159


<-Forrige . Indhold . Næste->

1159.

21 Feb. 1681.

Om Straf for de Soldater, som begaa Overgreb paa Gader eller i Huse.

Præsident, borgemestere og raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Wi tilskiche eder hermed en rigtig copie af en voris ordre til commendanten her udj voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn, af hvilchen j kand see, huad straf de af gvarnisonen skal hafve, som herefter betrædis noget plynderje, tyfverj eller anden insolentie enten paa gaderne, torfvene eller j folchis huuse her j staden ved nat eller dag at hafve forøfvet og begaaet. Og er voris allernaadigste villie og befaling, at dersom nogen løesgiengere eller andre, som stadens iurisdiction kunde være undergifne, j slige grofve forseelser antreffis, j da eder og med straf paa dennem efter dendz indhold j alle maader allerunderdanigst retter og forholder. Befalendis etc. Hafniæ d. 21 februarij 1681.

Forskrefne ommelte bref til commendanten, general major Juchum Schach (som hos krigssecreteren Harboe er expederit) liuder saaledis:

C. 5. Hvad præsident, borgemestere og raad her i staden anlangende de stoere og grofve insolentier, som dag og nat af gvarnisonen baade j borgernis huuse saavelsom paa torfvene og j gaderne

VI s.767

jdelig forøfvis og begaaes, for os allerunderdanigst andraget hafde, kand du af hosfølgende copier videre fornemme. Og som vj ingenlunde vilde, at saadanne grofve forøfvelsser, j sær her j voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn, herefter j svang gaa, mens alting saaledis anordnes skal, at alle og en hver sicher og uden fahre ofver alt være maa, saa er hermed vores allernaadigste villie og alvorlige befaling til dig, at du for at forekomme alle slige v-sømmeligheder og videre ulempe ey alleene straxen lade tilsige, mens end og ofver alt med trommen 3 dage efter hin anden lader omslaae og advahre en hver af den her i gvarnisonen befindlige soldatesqve, at de ey paa gaderne om afftenen her effter til at forøfve nogen insolentier og j særdelished efter tappenstrich, efter woris forige derom giorde allernaadigste anordning, sig lader finde, med mindre de derfore exemplariter vil straffis. Og paa det voris allernaadigste villie desto bedre maa effectueres, ville vj, at du anbefaler gevaldigeren, at hand med sine iustitz betiente om natten ofver alt skal patrollere og alle slige personer af gvarnisonen, som ved nogens huuse eller waaninger til tyfverij, klammerij eller andre insolentier at prøfve, paa friske gierninger antrefis, uden nogen persohns anseelse angribe, ofver dennem strax standrett at holde og execution uden ophold derpaa at j verch sette. De, som ej paa gierningen treffis, saa vel og alle andre løsgiengere, som sig maatte befinde foruden lychte eller skiellig ærinde at hafue, skulle anholdis og paa behørige steder enten til hofved- eller borgervagten til videre examen lefveres. Og paa det at de stoere insolentier, som j lige maade om torfvedagene paa torfvene begaais, maa forekommis og land manden og dend selgende saavelsom dend kiøbende og borgerskabet desto bedre imod ald u-lempe og ofver vold kand beskyttis, wille vj og allernaadigst, at du huer torfve dag paa torfvene slig en vagt under behørig officerers commendo lader ordinere, som ej alleene en huer for ald j saa maade paakommende u-lempe kand beskierme, mens end og for hvis u-sømmelighed, som begaaes, stande til ansvar, om nogen klage derofver maatte indkomme. Herefter hafver du alvorligen at holde og det saaledis, som du agter at ansvare. Hafniæ d. 21 februarij anno 1681.

Sæl. Tegn. XLIII. 24-26.

VI s.768

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 18:28:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top