eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1150

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 758-763
Nummer: 1150


<-Forrige . Indhold . Næste->

1150.

20 Nov. 1680.

Instrux for Vandmesterne.

Instruction for vandmesterne udi Kiøbenhafn.

Wi Christian dend femte, af Guds naade konge til Danmarck oc Norge, de Wenders oc Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn oc Ditmersken, grefve udi Oldenborg oc Delmenhorst. Giøre

VI s.758

alle vitterligt, at eftersom voris deputerede eller hofvet-directeurer for det ferske vand herudi voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn hafver paa voris allernaadigste behag, effter den tilstand vandvæsenet nu udi findis, for raadeligt eragtet tvende vandmestere, nemlig: Bendt Knudsen oc Johan Tatz at antage, hvilcke, saavelsom oc deris efterkommere vandmestere, saa lenge de af noget compagnie begieris, indbyrdis skal lade sig finde eendrectige, omhyggelige oc villige udi alt hvis, som enten i almindelighed til det gemeene beste, eller i særdeelished til compagniernis gaffn oc nytte kand optenckis oc ud findis, saa at den eene icke skal giøre den anden indpas oc fortred, mens heller med raad oc daad assistere hin anden, oc den ene den andens underhafvende compagniers tarf oc fornødenhed i loulig forfald oc forhindring til hielp komme, da ere vi med samme anordning allernaadigst vel tilfreds, oc ville at enhver af forskrefne vandmestere der foruden med ald troskab, flid oc vindskibelighed ufortreeden skal opvarte oc betienne sine underhaffvende spring- oc pompe-vands compagnier, efter hosfølgende puncters videre formelding.

1. Skal hver vandmester være tilforplict at haffve flittig tilsiun oc opsigt med alle hannem anbetroede compagniers hoffvit render inden oc uden staden, at de stedse oc altid vorder vel tagne i act oc ved lige holdne, saa at participanterne formedelst hans forsømmelse icke nogen mangel, ophold eller skade tilføyes.

2. Oc som hver vandmester paa sig oc sine svenne, efter fundationens tiende artichel, bør haffve en vis aarlig løn af hvert compagnie, som hand betienner, ligesom det falder vitløftigt oc hand med inspecteurerne oc participanterne selff billigen kand foreenes om, til den ende at mesteren oc hans svenne skal være plictige til at tiene compagniet, saa tit oc ofte renderne eller opstanderne hielp udkræfver; hvor imod mesteren oc hans svenne uden nogen undskyldning eller forevending, strax oc saa snart hand eller de faar bud fra inspecteurerne (om det er paa hoffved renden) eller fra participanterne (om det er paa deris bi-render eller opstandere) bør lade sig finde, med saa mange andre arbeydsfolch som behøffvis, forsvarligen at flye brøstfeldigheden, hvor dend inden eller uden byes findes, oc icke der med ophøre eller aflade, førend vandet igien er kommen paa fart, saa fremt hand icke vil stande til rette for hvis skade, nogen ofver hans oc hans folckis forsømmelse kand tilvoxe, oc hvis der paa en tid skulle indfalde noget for fleere end it compagnie at bestille, da skal mesteren være tiltengt, strax at ordinere alting saaledis, at det eene compagnie ey formedelst det andet bliffver opholt; oc til den

VI s.759

ende skal mesteren i det ringeste med fire dygtige mester-svenne stedse være forsiunit, samt plichts folch efter fornødenhed, at hand selff med nogle oc hans svenne med nogle, i slig tilfelde, efter it hvert steds fornødenhed kand fordeele sig, oc vindskibelig uden ophold, det allersnariste mueligt kand være, hielpe oc flye alting igien til rette.

3. Skal i det mindste een aff de fire svenne, som hver mester holder, kunde læse oc skrifve oc giøre sig saa perfect, at hand, om mesteren ved døden afgick eller i andre tilfelde blef forløfvet, hannem igien i bestillingen kunde succedere, oc til den ende legge vind paa at sanke sig god videnskab oc effterretning om rendernis løb oc beskaffenhed.

4. Naar hoffved renderne vorder enten med nyt forbedrede eller flyde, da skal mesteren oc hans folck der om saa betimeligen advare inspecteurerne, at de kand see hvad der bestillis oc vide at arrestere hans regenskab, oc effter fundatzens anden oc elleffte artichler ved dag oc tid rigtig specificere oc anteigne hvor lenge oc med hvor mange personer paa hver sted arbeydis, saa oc hvor mange alne ny render samt heele oc halffve bøsninger forbrugis, oc skal det være mesteren oc hans svenne under tilbørlig straf formeent, nogen hoffved render at nedlegge, som icke baade er aff saa fuldkommen storlighed oc vide borede som det sig bør, nemlig otte alen lange i det ringeste oc i den mindste ende otte palm tycke, oc med tre nafre fem thaal viide borede; men naar vercket er ferdigt, skal compagniets inspector (saa fremt det angaar hoffved renden) strax paa compagniets bekostning forskaffe, at gaderne, som for vandets skyld brydis, blifver forsvarligen igien brolagde, effter voris allernaadigste der om udgangne forordning; men hvis participanternis bj-render angaar, vedkommer een hver selff at bekoste.

5. Dersom inspecteurerne befinder det gafnligt, selff at forskaffe render oc bøsninger, da skal wandmesteren være plictig at bruge oc forarbeyde hvis dennem dyctigt oc fuldkommet leffveris; dog maa vandmesteren self lade renderne bore, saa forsvarlig som det sig bør, oc effter rictig opmaaling lade sig betale, saasom renderne falder viide oc lange, oc inspecteurerne selff best med hannem kand foreenes om.

6. Vandmesteren skal være plictig en gang hver fierding aar eller tiere, om fornøden giøris, til inspecteurerne at indleffvere rictig fortegnelse paa hvis hand paa compagniets veigne har arbeydet ved hofved renderne, være sig nyt eller gammelt, oc derfore imod qvitering

VI s.760

lade sig effter billig opskrifft betale, oc got giøris hannem for hver alen (som forbemelt fuldbored) hoffved rende af sit eget træ, gullands tømmer nyt at legge, fire oc tiuffve skilling danske, for en sterck dobbelt bøsning fire oc tiufve skilling, for en enchelt dito tolff skilling, med mindre inspecteurerne det selff nøyere oc ringere kand betinge, mens vognleye oc plitzfolck betalis effter veyens lengde oc aarsens tid, saaledis som inspecteurerne det billigst oc nøyest kand erholde oc til veye bringe. Oc som vandmesteren nyder aff hvert compagnie sin visse løn for hoffved verckerne, saa skal hand uden videre prætention eller kraff, være sig for ny hoffved render at legge, de gamle at flye, publiqve opstandere at sette oc ved lige holde, med sit egit redskab være plictig at ordinere oc fortsette alting uden nogen dagløn eller recompense, saa lenge noget ved hoffved vercket forrettis, men hver mestersvend at giffvis, naar de arbeyder, til dagløn vinter oc sommer, som sædvanligt er, en marck otte skilling. Hvis ellers i sær ved participanternis bj-render, pomper oc opstandere bestillis, derfor lader mesterne sig oc sine folck aff participanterne selff effter billig opskrifft oc voris elskel. kiere hr. faders sl. oc høyloflig ihukommelse af dato d. 10 januarij anno 1668 allernaadigste udgiffne forordnings formelding aparte betale, nemlig om dagen tre marck, saa lenge noget forrettis.

7. Skal vandmesteren efter fundatzens indhold være forplict, tillige med inspecteurerne, at hafve tilsiun med alle participanter i hans anbetroede vand-compagnier oc icke tilstede, fast mindre befordre nogen til sit vand anderledis at bruge, end afligningen effter ret watterpas oc fundationens indhold medfører oc tillader; maa hand oc icke underboere nogens spring vands post oc nedflytte piben, eller giøre nogen forandring der paa, langt mindre nogen nye post for nogen opsætte, uden hand inspecteurerne her om advarer, som skal efftersee hvis i saa maade passerer, oc hvor nogen misbrug findis, da skal vandmesteren strax gifve inspecteuren i samme compagnie det tilkiende, at der paa kand raadis boed, oc forseelsen effter fundatzen straffis; saa skal hand ey heller understaa sig, vand i nogens huus, vaaning, haufve, fiskeparck eller gaard, enten fra hoffved renderne eller andris bj-render at indlegge, forinden det ved skjøde bevjsis, louligen paa sit tilbørlig sted at være kiøbt oc betalt, oc skulle nogen undersleff i saa maade ved vandmesterens forseelse begaais, da skal mesteren derfor tilbørligen stande til rette; mens skeer det af hans underhafvende folck oc svenne, som sig her imod forseer (endog de intet

VI s.761

uden hans minde oc befaling for nogen bør forrette), da stande de derfor som for anden u-troskab til rette.

8. Hvor wandmesteren i sit underhaffvende compagnie kand befindes vand, uden loulig adkomst, allerede at være indlagt, da skal hand være skyldig til, strax at giffve inspecteuren det tilkiende, som slig undersleff ved ober-directeurens hielp oc autoritet forderligst har at remedere, oc maa wandmesteren icke med nogen herudi enten for vild eller venskab see igiennem fingre, med mindre hand vil være lige straf-feldig ved den, der i saa maade har vist at til-practicere sig det, dem ey med rette tilkommer, oc naar nogen execution med vandets betagelse, være sig rendernis afhuggelse eller paa andre optenckelige maader, hos de der betalingen indeholder, skal foretagis, da skal hand oc hans folck sligt effter ordre paa deris bekostning, som det mister, strax naar det paaeskis forrette.

8. Hver vandmester skal i sine anbetroede compagnier tillige med inspecteurerne effter fundatzens formelding, holde rictig mandtal oc register paa it hvert compagnies participanters naffne, saaledis, at hand der paa under sin haand, naar paafordris, en rictig numereret rulle kand indlefvere, oc der i forklare, enten familierne boer for eye eller leye, samt hvad deris brug oc handteringer er, oc saaledis med inspecteurernis hielp aarligen fornye mandtallene, at de eldste naffne hos de yngste (for rictigheds skyld i lengden) u-forandret forbliffver.

10. Skal vandmesteren drage omsorrig for, at de paa gader oc torfve publiqve brynde, spring- oc pompevands poster, som nu ere oc her effter kand bliffve i hans underhaffvende compagnier, sommer oc vinter holdis i god skick oc at de persoeer, som vorder tilsat dermed at haffve indseende, giøre deris embede med flid, saa at posterne formedelst forsømmelse ey om vinteren tilfryser eller paa andre tider blifver lenger u-brugelige, end hand aff inspecteurerne, i hvis compagnie saadanne almindelige brynde-, spring- eller pompevands poster findis, vorder anlagt, brøstfeldigheden, saaviit hans haandverck vedkommer, at reparere, mens for at forekomme ald fare oc uleylighed, som ellers slige tilfelde oc mangel af vandet paa saadanne almindelige stæder kand foraarsage, da haffver vandmesteren med største ifver oc nidkierhed alle der til tienlige middeler om sommeren saavelsom om vinteren for billig betaling at ordinere.

11. Med nøglerne til hanerne skal vandmesterne i deris underhaffvende compagnier (om, det Gud forbyde, nogen u-lychelig ildebrand paakom) effter brand-ordningen oc fundatzen uden ald forsømmelse

VI s.762

vide sig tilbørligen at rette oc hanerne saaledis dirigere, at vandet, saaviit mueligt, drifvis til det sted, hvor ilds-vaaden findis. Saa skal oc vandmesteren, hver med sine svenne, sig der begifve, oc saavelsom alle andre stadens oc meenighedens officerer oc tiennere ald muelig tienniste præstere, eller saa ofte behøffvis oc inspecteurerne nøglerne at bruge fornøden eracter, skal de lade sig finde villige oc u-fortredne til at hielpe oc befordre it hvert compagnie til det qvantum, som de nu værende eller tilkommende hoffved render kand formaa at meddeele, oc strax der effter nøglerne igien paa det forordnede sted, nemlig den eldste inspector i hver compagnie, effter fundatzens formelding lefvere.

12. Ingen vandmester maa sig nogen lang uden byes reyse eller fremmet arbeyde foretage, med mindre han der til har ober-directeurernis forlof oc i sin fraværelse i sit sted den ordinerer, som paa alting kand giffve nøye act oc forstaa hvis i slig tilfelde bør forrettis. In summa hver vandmester skal hermed være forplict at afwærge alt det, som kand være hans underhafuende compagnier til præjudice, hinder oc skade, oc beflitte sig paa at alle oc en hver aff participanterne, uden nogen persons anseelse, kand effter fundationen oc afligningen u-behindret nyde hvis de med rette tilkommer, oc saaledis forholde sig mod enhver, som en erlig oc troe vandmester vel eigner oc anstaar, oc hand effter denne instrux er tilforbunden at giøre.

13. Skulle nogen, som i particulier kunde behøfve vandmesterens tieniste oc arbeyde, hannem, naar hand sit arbeyde oc verck forsvarligen hafde forferdiget, sin fortiente løn oc fordring ville necte eller forholde, da skal inspectores hannem der til forhielpe oc ved ober-directeurernis assistentz, om fornøden giøris, beforderlig være.

14. Endelig oc for det sidste skal vandmesterne, som nu ere eller hereffter kommende vorder, saa fremt de acter for mestere at passere, være obligerede oc tilforbundne at effterleffve oc rette sig effter denne instrux, saavelsom de fundationer, som findis hos de compagnier, hos hvilcke de giffver sig i tieniste. Men naar vandmesteren vil icke lenger continuere sia tieniste ved noget compagnie eller dets inspecteurer med participarternis consens hannem ey lenger begierer, da bør de hin anden der om tre maaneder inden aarets udgang louligen at advare oc opsige. Hvoreffter de vedkommende indtil paa videre allernaadigste anordning sig allerunderdanigst hafver at rette oc forholde. Giffvet paa vort slot Kiøbenhaffn d. 20 novembris anno 1680. Under vort zignet. Christian.

Sæl. Reg. XXXI. 555-62.

VI s.763

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 17:05:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top