eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1148

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 752-753
Nummer: 1148


<-Forrige . Indhold . Næste->

1148.

9 Nov. 1680.

Om Forebyggelse af Ildebrande.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vj u-gierne maa fornemme, huorledis adschillige schadelige oc stoere ildebrande her i voris etc. opkomme, som meest af folchis u-achtsomhed oc forseelse schal foaarsagis, da som vi ingenlunde vil tilstæde, at saadant her effter schal v-straffet forblifue, om endschiøndt ingen vis straf i de vdgangne recesser oc forordninger paa en huer forseelsis maade befindis at være sat, hafuer vj høylig verit fororsaget, denne voris allernaadigste forordning til alles effterretning der om at lade vdgaae for videre vlyche, saa viit det nest dend allermegtigste Guds bistand mueligt vere kand, at forrekomme. Thi biude vj hermed, saa oc strengeligen oc alvorligen befale alle oc een huer, huus fædre oc huus mødre, være sig af huad stand eller condition de være maa oc kand, her udj bemelte voris etc., at de self oc deris vnderhafuende tiuende oc tiennere, mands oc quindes persohner, som j it huert huus er, varligen med ild oc lius omgaas, oc j synderlighed flittig oc skarp indseende hafuer, naar noget om natten eller dagen med maltgiøren, bryggerj, baggerj, slagterj, tvæt eller i andre maader schal forrettes, at da ingen schade der ved scheer. Befindis nogen forsetlig viis jlds vaade at fororsage eller der til anledning at gifve, da vden ald naade straffes paa lifuet oc der for uden erstatte hans naboer oc gienboer ald dend schade, som de for hans skyld i saa maader kunde lide paa deris ejendom oc anden middel. Oc de, som sligt af skødesløs- eller uagtsom-hed begaar, at straffes enten paa kroppen

VI s.752

eller paa Bremmerholm eller vdj tuchthuuset deris lifs tid. Herforuden ville vj endnu ydermeere alvorligen oc strengeligen forbudet hafue, at ingen her udj voris etc., i huo de er eller vere kunde, maa hafue udj deris huuse, enten til at selge eller i andre maader, meere end thi schaalpund krud, oc det paa deris loffte eller andre steder øfuerst udi deris huuse, til huilchen ende vj oc allernaadigst hafuer bevilget, at de, som krud selger, maa det udi voris egne kruud toerne lade forvare, huor de det, effter haanden som det kand bortselgis, kand lade afhendte. Skulle nogen her imod befindis at handle, da hafue forbrudt til voris quest huus et tusinde rixdlr. oc derforuden af voris general fiscal tiltalis som voris mandaters foragtere. Oc paa det at ingen sig med v-videnhed schal kunde vndskylde, da schal denne voris allernaadigste forordning ey alleene paa raadstuen offentlig oplæsis, men end oc af prædichestoelene udj alle kiercherne til froepredichen, høymæsse, tolfprædichen oc afftensang forkyndis. Huor effter alle oc en huer etc. Gifuet etc. Hafniæ d. 9 novembris anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 632-34.

VI s.753

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 16:00:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top