eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1121

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 738-739
Nummer: 1121


<-Forrige . Indhold . Næste->

1121.

5 Juni 1680.

Stadfæstelse paa et Mageskifte, hvorved den tydske Kirke faar en Gaard liggende paa dens Kirkegaard og Universitetet en Gaard i Studiestræde.

Confirmation.

C. 5. giøre alle witterligt, at vj effter dend tydske kierchis forstanderis her udj staden deris allerunderdanigste ansøgning allernaadigt hafuer beuilget oc tilladt, saasom wj oc hermed etc., at voris universitet her sammestedtz maa, imod fornøyelig vederlaug, lade forskrefne tydske kierchis forstandere oc meenighed tilkomme een bemelte universitets residentz, paa dend tydske kierchegaard beliggendis. Oc saa som forskrefne tydske kierche vniversitetet igien til wederlag lefuerer en gaard udj Studij stræde med ald sin tilleg, beliggende imellem Hans Petersens woning oc Trine m. Peder Munckes huus, da wille wj samme forhandling hermed allernaadigst hafue confirmerit oc stadfest, saauelsom oc hermed allernaadigst anordnet, at bemelte uniuersitet samme gaard udj Studij stræde her effter schal hafue, nyde oc beholde med lige friheder, condition oc vilkor vdj alle maader som dend forrige residentz, huilchen universitetet effter voris allernaadigste beuilling oc tilladelse nu hafuer afstaaet, oc andre universitets residentzer hid indtil haft oc nydet hafuer, der hos oc saa allernaadigst tilsiger, at denne forhandling aldeelis schal vere oc forblifve forvden ald videre conseqvents oc effterfølge udj fremtiden, ey heller vere voris elschelige kiere her far-faders sahlig oc høylofligste jhukommelsis fundation oc forordning om universitetet tillagde goeds til præjuditz i nogen maade, oc ingen mageschiffte, være sig

VI s.738

paa huad maade det være kand, her effter ved universitetet nogen sinde schal vorde tilladt. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 5 junij anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 502-03.

VI s.739

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 13:09:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top