eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1118

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 736-737
Nummer: 1118


<-Forrige . Indhold . Næste->

1118.

31 Maj 1680.

Om Bebyggelse af øde Pladser.

Kongl. Maytz. bref.

C. 5. giøre alle witterligt., at efftersom wj allernaadigst erfahrer, huorledis een stoer deel af dennem, som bygnings pladtzer her etc. saauelsom Christianshafn allernaadigst forundet oc tilskiødet ere, samme pladtzer iche endnu, effter woris saauelsom voris elschelige kiere h. faders sal. oc høyloflig jhukommelse der paa til dennem allernaadigst gifne skiøders oc ellers videre der om vdgangne forordningers formelding, schal hafue ladet bebygge, da end dog at deslige pladtzer allereede effter bemelte schiøders oc andre derom giorde anordningers videre formelding, som vdtrøcheligen liuder, at saadant

VI s.736

inden tre aars forløb fra schiødets dato under pladtzens forbrydelse schee schulle, nu allerrede vare forbrudte, saa hafuer wj dog udj allernaadigste henseende til disse seeniste krigs tider, som mangel paa timmer oc andre til bygninger fornødne materialier hafuer kundet foraarsage, allernaadigst for got oc nødigt eragtet, saaledis her om paa ny igien at anordne oc befale, saa som vj och med dette voris obne bref alvorligen oc strengeligen etc., at alle de, som w-bebygte pladtzer ejer oc i særdeelished de pladtzer, som ligger ud til nogen gade, uden nogen forskiel, huem de oc ere eller vere kunde, som slige pladtzer tilhører, eller af huem de dennem oc kand hafue bekommet, schal tiltencht vere, jnden aar oc dags forløb fra denne voris allernaadigste forordnings publication dennem med goed oc forsuarlig kiøbsted biugning at lade bebygge, eller pladtzen vden nogen videre vndschyldning eller forrevending strax at vere forfalden til huem, som dend tilbørligen vil lade bebygge, effter forbemelte derom forrige udgangne anordningers indhold. Der effter alle etc. Gifuet etc. Hafniæ d. 31 maij anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 485-86.

VI s.737

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 12:58:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top