eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1113

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 724-727
Nummer: 1113


<-Forrige . Indhold . Næste->

1113.

16 Marts 1680.

Bestemmelser for Avktionsforvalteren.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom imellem os elschelige præsident, borgemestere oc raad her etc. paa stadens vegne paa dend eene oc auctions forwalteren sammestedtz Carl Rodrigues paa dend anden side af woris dertil forordnede commissarier effterschrefne foreening med der hoss nogle foreslagne poster anlangende auctions verckets forretnings fremgang giordt oc opsat er, liudendis ord effter andet som følger:

Stormegtigste konge, allernaadigste herre. Efftersom eders Kongl. Maytz. allernaadigste befaling af dato d. 1 septembris anno

VI s.724

1679 er oss tilhende kommen med een copie derudj af velædle oc velviise præsident, borgemestere oc raad her udj dend kongelig residentz stad Kiøbenhafn deris allerunderdanigste supplication, huor udj de sig høyligen besuerger ofver auctions forwalteren her sammestedtz Carl Rodrigues, huorledis de v-myndiges goedtz iche med tilbørlig nytte oc fordeel kand auctioneris formedelst dend stoere bekostning, derpaa schal anvendis med auctions provision, j særdeelished saa viit huuse oc eyendomme angaar, effterdj bemelte auctions forwalter der af schal begiere 6 pro cento ligesom af boeskab oc løssøre, med videre des indhold, at wj dennem derfor for oss schulle kalde oc effter billigheden endten i mindelighed foreene eller, hvis det icke kunde schee, da et vist qvantum determinere, huad forskrefne auctions forwalter i almindelighed af huuse oc eyendom sampt it huer slags godtz, som auctioneris, med rette bør at tilkomme, oc eders Maytt. siden voris allerunderdanigste betenckende til videre allernaadigste resolution tilstille, da til høyst bemelte eders Kongl. Maytz. allernaadigst befalling allerunderdanigst at efterkomme hafuer wj nogle gange haft parterne for os oc strax i begyndelsen foreholdt auctions forvalteren supplicationens indhold, huor til hand suarede, at om end skiøndt forordningen tillod ham at tage 6 pro cento, jche dissmindre hafuer hand dog ladet sig nøye at tage af de fleeste huuse oc gaarde, som ved hannem er auctionerit, 4, 3, 2, 1 1/2 oc 1 pro cento, beklagede sig der hoes, at hafue haft mange auctioner for huuse, somme 2, 3, 4 gange, som dog iche er blefven soldt, huor for hand gandsche intet hafuer nødt, enddog hans vmage hafuer verit lige stoer. Huad løssøre oc andet, som blifuer auctioneret, sig anbelanger, da besuærgede hand sig, det ey ringere end for 6 pro cento at kunde forrette for de stoere omkostningers schyld, som hand bewiste, sig at maa giøre. Præsident, borgemestere oc raad paastod der imod, at saa frembt det fremdeelis der ved schulle forblifue, schulle det blifue de u-myndige til stoer schade, foregifuende, at dersom hand lod sig nøye med een billig salario, kunde det vere hannem med tiden gafnlig oc iche skadelig, thi i henseende til, at hand saa høyt prætenderer, maa mange lide schade oc omsider faa afschye der til, saa at samme verch, som dog i sig self, helst for de u-myndige, naar dermed paa billige maader handles, er heel nyttigt, maatte gandsche nedleggis, med fleere ord, parterne imellem faldt, huor effter wj paa een oc anden maade hafuer forsøgt, dennem i mindelighed at imellem handle, oc endeligen bragt det saa viit, at de paa følgende maade ere blefven foreenede, nemlig at auctions forwalteren Carl Rodrigues schulle

VI s.725

oppebere oc niude for huer huus, gaard oc eyendom sambt schiberom, som hand auctionerer oc blifuer soldt, 1 1/2 pro cento, mens naar de ved hannem iche selgis, da for hver dag, hand auctionen forretter, at nyde 2 rixdlr., huilche penge dog, dersom samme gaard oc eyendom siden af hannem blifuer soldt, udj forschrefne hans salario schal decorteris. Dernest schulle hand hafue for alle andre slags løssøre, ved huad nafn de nefnis kunde, 4 pro cento. Mens belangende bøggers auction, da i henseende til, at hand effter dend hannem af eders Kongl. Maytz. allernaadigste gifne bestallings indhold er forbunden til at lefuere eders Kongl. Maytz. bibliotecq huis bøgger, som paa auction her i staden kommer oc icke udj samme eders Maytz. bibliotecq findis, undskyldede hand sig, det iche ringere end for 6 pro cento at kunde giøre, med mindre eders Kongl. Maytz., som hand allerunderdanigst ombeder, ville allernaadigst effterlade samme prætention, da hand vilde være tilfreds med 4 pro cento. Ellers hafuer begge parter verit begierendis, dette verch til tienniste, om effterschrefne poster allerunderdanigst erindring motte giøris.

1. Til underslef at forrekomme, oc paa det auctions forwalteren sin salarium uden dispute kunde bekomme, holdtis for raadeligst oc gafnligst, at pengene for huis, som i saa maader selgis, blef kast udj en kiste, som hoes dend selgende burde at være i forvaring, oc at dend selgende hafde een nøgel der til oc auctions forwalteren en anden, oc dersom auctions forwalteren sig nogen af vahrene tilforhandlede, at hand da ligesom andre penge der for i kisten ligger.

2. At det var tienligt, at naar een heel boe schulle auctioneris, dend da, undertagen huis der af forud til dend afdødis begrafuelse behøfvis, uforgiet ved rigtig registering under raadstueschrifuerens haand til auctions forwalteren lefueris, paa det de vedkommende ingen schade schulle lide ved de beste wahris forvexling eller udeblifuelse.

4. Dersom oc nogen af borgerschabet kunde fororsagis at søge auctions forvalteren for hans auctions forretning ved retten, da eragtes billigt, at hand saa viit suarer for magistraten her i staden.

At denne foreening saaledis paa eders Kongl. Maytz. naadigste ratification sluttet er, da er dend af magistratens ofuerværendis middel tillige med oss underschrefuet. Wj indstiller dog alting i dybeste vnderdanighed til eders Kongl. Maytz. egen allernaadigste villie oc dispensation oc forblifuer eders Kongl. Maytz. allerunderdanigste oc troeschyldigste tiennere. Hafniæ d. 1 martj anno 1680. J. Wind.

VI s.726

O. Juel. E. Vinding. P. Scavenius. P. Resen. Titus Bulche. Christen Anderssen. Bartholomeus Jenssen. Carlos Rodriguez.

Da ville wj forschrefne forretning udj alle des ord, clausuler oc pungter, efftersom den her ofven indført findes, allernaadigst hafue confirmerit oc stadfest, saa oc hermed etc. Disligeste efftersom wj oc der hoss effter allerunderdanigste ansøgning allernaadigst hafuer for got anseet, at efterlade oc afstaae, saa som wj oc etc. dend prætention oc rettighed, vj til des hoes bemelte auctions forvalter Carl Rodrigues effter voris hannem allernaadigst gifne bestallings indhold haft hafuer anlangende huis bøgger, hand (af de, som paa auction kommer) i voris bibliotecq frj indlefuere schulle. Thi schal forskrefne Carl Rodrigues der imod forpligt vere, her effter lige saa vel at lade sig nøye med fiire pro cento for bøgger at auctionere som for andre løssøre, effter forschrefne med hannem der om giorde foreenings indhold. Oc schal i det øfrige (saa vit der af ey her udj forandret er) i alle maader effter voris elschelige kiere h. faders, salig oc høyloflig ihukommelse, d. 24 april 1661 her om udgangne forordning saauelsom voris til bemelte Carl Rodrigues allernaadigst udgifne bestallings indhold forholdes. Forbiudeudis etc. Hafniæ d. 16 martij 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 405-9.

VI s.727

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 11:10:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top