eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1112

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 723-724
Nummer: 1112


<-Forrige . Indhold . Næste->

1112.

9 Marts 1680.

Skøde paa Valby Kro.

Lauridtz Eskildsen.

C. 5. kgl. confirmation paa skiøde. Kiendis ieg mig Martha sal. Hans Pedersen Blattis, indvaanersche i dend kgl. residentz stad Kiøbenhafn, og hermed vitterligt giør, at ieg af egen frj willie oc velberaad hue hafuer ofuerdragit, soldt oc afhendt, saa og hermed etc. fra mig og mine arfuinger til Hans Kongl. Maytz. velbestalter tolder her udj Kiøbenhafn, dend erlig, achtbahr oc velfornehme mand Lauridtz Eschildssen, hans hustrue, børn oc arfvinger, et mit vertz huus oc kroe, beliggende paa Valby gade her uden for staden i Sochelunds herridt, som min salige mand effter høyloflig ihukommelse konning Friderich dend tredies allernaadigst beraadings bref af dato d. 22 februarii 1661 til dend reisendis høyfornøden commoditet hafuer ladet bygge oc opsette. Huilchet werdtzhuus oc kroe med des nu

VI s.723

paastaaende huuse oc biugning, inventarium paa steden, gaardtzrum oc hafue pladtz, sampt ald anden des rette tilleg, saa som det nu biugt, begreben, jndhegnet oc forrefunden er, intet i nogen maade undtagen, meer ermelte tolderen Lauridtz Eskildsen, hans hustrue oc arfvinger for mig oc mine arfvinger her effter maa hafue, niude, bruge oc beholde oc dennem saa nøttig giøre, som dj best ved oc kand, for fuldkommen ejendom paa liige condition, som min sahlige mand det effter høyst bemelte Hans Kongl. Maytt. allernaadigst benaading hid til nødt oc haft hafuer. Kiendis der fore for mig og mine arfvinger, en for alle oc alle for en, ingen ydermeere prætention eller rettighed at hafue til eller udj forbemelte werdtzhuus eller kroe effter denne dag i nogen maade, men der forre bekiender at hafue oppebaarit oc bekommit fuld fornøyelse oc betalling effter voris foreening. Til huilchen ende ieg oc derimod Lauridtz Eschildsen in originalj hafuer ofuerlefuerit Kongl. Maytz. allernaadigste confirmation der paa af dato 22 augustj 1670, j huilchen sahlige oc høyloflige ihukommelse Friderici tertii bref findis indført, saa oc andre dertil hørrige documenter til fuldkommen afstaaelse i alle maader. Des til bekrefftelse, at saaledis som forbemelt rigtig holdis schal, hafuer ieg for mig oc mine arfvinger, en for alle oc alle for een, dette med egen haand underschrefuit sampt mit zignet hoss trøgt og wenlig ombedet min kiere søn Peter Bladt, assessor udj commercie collegio, dette med mig at vnderschrifue oc forsegle. Actum Kiøbenhafn dend 12 decembris anno 1679. Marta sahlig Hans Pettersen Blatis. Til witterlighed effter begiering Peder Bladt. Da wille wj etc. stadfester, dog saa viit at det iche strider imod landtz low oc ret. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 9 martij anno 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 389-91.

VI s.724

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 11:03:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top