eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1107

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 719-721
Nummer: 1107


<-Forrige . Indhold . Næste->

1107.

13 Feb. 1680.

Forordning om Vandforsyningen.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst komme udj erfahring, huorledis her etc. stoer mangel paa fersch vand schal findis, huilchet, dersom det ey i tide blef forrekommet, til denne byes største nachdeel i lengden schulle vilde geraade, da hafuer wi af dend kongl. omsorrig, som wj til denne byes velstand og tiltagelsse dagligen bærer, allernaadigst befalet visse dertil deputerede med flid at ofuerveye alt, huis til samme wand væsens indrettelse oc conservation fornøden at vere eragtis kunde. Oc som vj af samme deris allerunderdanigste erklæring allernaadigst fornemme, huorledis adtschillge missligheder saauel ved vandets første indledning i byen som ved compagniernis deeling og forandring med fæstningen og gaderne schal være forfaldne, til huilchet at remedere een oc anden forandring baade inden og uden byen nødvendigen schee burdte, huorwed alle oc en huer, som spring eller pompe wand i deris gaarder, hafuer eller eyendomme begierendis worder, det for billig betalling bekomme kunde, da schal alle og en huer hermed vere advaret, at huo sine eyendomme med spring eller pompe wand forsyne vilde, schal sig strax oc inden 3 ugers forløb hoss Hans Jensen Stampe angifve, som een huers begiering hafuer i agt tage oc, effter voris der til forordnede ober directeurs got befindende, med een huer om samme vandets kiøb oc priis handle, effter stedetz situation oc een huers fornøden brug. Oc schal effter denne dag ingen meere antagis til at participere i vand compagnierne, langt mindre at understaa sig, nogle render uden loulig adkombst eller ober directeurernis villie oc samtyche fra gaderne eller andris huse til sine eyendomme at indlegge. Oc paa det om alle compagniernis beschaffenhed og en huer participants rettighed til vandet fuldkommen underretning hafuis kunde, da schal alle oc

VI s.719

en huer tiltæncht være, strax oc uden ophold for ober directeurerne at bevisse, huad adkomst hand til sit vand kand hafue, saa frembt hand det ellers fremdeelis vil niude oc ey ved dend forehafuende forandring ved renderne inden eller uden byen hafue renderne afhugne. Oc som vj u-gierne maa fornemme, huorledis en stoer deel endnu staar tilbage, med huis de saa vel for første indkiøb som for aarlig afgifft for spring eller pompe vand burde lige ved andre at udgifve, oc iche endnu effter ober directeurernis anordning oc rodemesternis sampt vnderfogdens paafordring hafuer villet rettet for sig, mens paaskyder, at de iche hafuer haft vand, huilchet nogle sig self hafuer at tilskrifve, efftersom formedelst deris pengis udeblifuelsse saadan mangel schal vere foraarsaget, andre velvillige, som deris qvantum betalt hafuer, til største schade, saa advaris de endnu hermed alvorlig, at de vnder vandets fortabelsse deris resterende contingent strax betaler. Och ville wj, huor self eyere i de tider, de sig her i woris etc. i deris huuse oc gaarde self hafuer opholdt oc nogen restantz hafuer effterlat (huilchet de, der siden endten med dennem kiøft hafuer eller husene for leye besidder, icke kand paabyrdes at betale), at vnderfogden af voris tilforordnede ober directeurer schal anbefahlis, hoss dennem, der med saadan uden eller inden byes folch kiøfft oc schiøde bekommet hafuer (om de noget paa huusleye eller kiøbet at betale schyldige findis), da der paa for saa megit, som vand pengis restanzen sig bedrage kunde, loulig arest at giøre indtil betalingens termin oc det da endten af huusleye, rendte eller capital kand blifve clarerit. Oc schal sligt komme dem til afkortning, som det i saa maader paa sin formands og rette debitors vegne betale. I lige maade schal vnderfougden, huor self schyldener er død, hoss arfvingerne oc, om de ere u-myndige, hoss deris formyndere paa desslige restanzer giøre anfordring, oc huis de iche i mindelighed strax betaler, da der paa hoss dennem arrest giøre oc betimelig hoss ober directeurerne samme arrester til videre paatale gifue beschrefven. Mens huor arfvingerne findis self myndige oc huerchen af beuisser eller i mindelighed betaler, da schal vnderfougden dennem at pandte forlof hafve, huilchet pandt hoss rodemesterne i 3 uger til løssen schal blifue bestaaendis. Paa samme maade schal det med restantzers inddrifuelsse hoss de self schyldige forholdis, som hafuer soldt, førend de vandets afgift hafuer betalt, at de for samme krauf, saa frembt de iche med goede retter for sig, maa, huor de inden portene findis, schielige pandtis. Mens huor de schyldige endten ere forarmede bort døde oc ingen arf effterlat sig eller saa fattige befindis, at de iche

VI s.720

formaae, saadanne hidindtil forfaldne restantzer at betale, da schal vnderfogden oc rodemesterne deris schrifftlige kundschab der om til ober directeurerne indlefuere. Oc paa det desslige confusion oc u-rigtighed i fremtiden forrekommis kand oc disse intrader, som til det gemeene beste ere anseet og ingen dilation eller ophold taaler, til dend bestembte tid erleggis oc betalis kunde, saa anbefahlis hermed voris byfoget og andre betiente ved bytinget, at de ingen schiøde maa til tinge udstæde eller læse lade, førend det af dend selgende vorder bewiist, ingen restantz for wandet paa samme ejendom at være. Gifvet etc. Hafniæ d. 13 februarij 1680.

Sæl. Reg. XXXI. 365-67.

VI s.721

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 20:45:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top