eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1090

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 708-709
Nummer: 1090


<-Forrige . Indhold . Næste->

1090.

19 Juni 1679.

Om Vagthold.

Obet bref.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom disse besverlige krigs tider og idtzige conjuncturer iche tillader oss, her vdj vores kongl. etc. nogen guarnison at holde, saa wj desto støre mengde af borgerschab, till woris vagt at vedlige holde, nødvendigen behøfuer, da v-anseet wj wores kiere vndersaatter og indvaanere her vdjnden gierne ville hafue forschaanet, ere vj dog, formedelst deris egen desto større sicherhed og denne voris kongl. residentz stads bedre og tryggere beschiermelse, blefven foraarsaget at anordne, saasom wj og her med, indtil wj anderledis tilsigendis vorder, allernaadigst anordner og en huer, saavel proprietarier som de, der hafve leiehuusse og ere boendis her udi etc. og paa Christianshafn, schulle, naar dennem tilsiges og trommen røris, forschaffe en goed, døgtig karl paa vagt og stille hannem vnder det compagnie, vdi huis quarter eller gade dend gaard, huus eller vaahning, de i boer, ere beliggendis, vere sig

VI s.708

at samme gaard eller huus tilhøre os self eller voris høye og nedrige civil eller militair betiendter, høylærde, geislige og verdslige persoehner, af huad stand eller condition de vere kand, ingen vndtagen i nogen maader, indtil bemelte denne voris kongl. residentz stad med guarnison igien vorder forsiunet, da wj vores egen kongl. betiendte sampt andre, som af os allernaadigst ere priuiligerede, saauelsom meenige borgerschab, efftersom guarnisonen forsterckes, for slig vagt at holde allernaadigst vilde hafue forlindret eller forschaanet, ey paatvilendes, at saa som dette angaar denne voris kongl. residentz stads almindelig conseruation og sicherhed, een huer sig derfor allerunderdanigst her udjnden desto villigere lader finde. Hereffter etc. Gifuet etc. Hafniæ dend 19 iunij anno 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 210-11.

VI s.709

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 18:47:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top