eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1088

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 705-708
Nummer: 1088


<-Forrige . Indhold . Næste->

1088.

14 Juni 1679.

Beskikkelse af en Havnemester.

Michel Michelssen.

C. 5. kgl. confirmation paa bestalling etc.: Hans Kongl. Maytz. till Dannemarch og Norge etc. admiralitets collegium giøre witterligt, at wj dend 14 december vdi nest afvigte aar 1678 hafver beordrett Hans Kongl. Ma. bestaldter fiscal ved søe estaten Michel Michelssen, formedelst haufnmesteren capt. Povl Justssens u-paslighed og svaghed at have flittig opsigt og indseende med haufnene her for byen efter voris hannem om sit forhold i saa maader da meddeelte skriftlig ordres videre udviisning. Mens saasom bemelte fiscal Michel Michelssen, siden fornefnte capitaien Povel Justssen begyndte at forlade sengen og siuntes at komme sig noget igien, med haufn væssenet sig intet hafver befattet, og wj nu maa fornemme, at meer bemelte capitaien Povl Justssen ej meere er wed dend rørighed og helbred (foruden att hans høye alderdomb hannem forbiuder) selfver persohnlig at kand i agt tage haufn-mester bestillingen, og huis der wed daglig forefalder, att forrette med dend jfver, flittighed og fyrrighed, som Hans Kongl. Maytz. tiennistes befordring og haufnenis conseruation det vdfordrer. Da paa det intet der vdjnden schal vorde forsømmett, hafver wj antagen og bestildt, saasom wj og her med paa høystbemelte Hans Kongl. Maytz. voris allernaadigste konges og herres allernaadigste behaug og videre ratification antager og bestiller meer bemelte Hans Kongl. Ma. fischal ved søe estaten Michel Michelsen til at verre haufne mester her vdi Kiøbenhafn. Vdi hvilchen hans bestilling hand schall verre meer høyst bemelte Hans Kongl. Ma. som sin obsolute etc., saa og huis hand saaledis i erfaring bringer, os straxssen vdi admiralitetet vden nogen vndseelsse tilbørligen aabenbahre og gifve tilkiende og ellers vdj samme sin bestilling sig forholde, som følger.

VI s.705

1. Schal hand effter dend anordning, som Hans Kongl. Ma. h. farfader, salig og høyloflig ihukommelse, koning Christian dend fierde giort hafuer, tilligemed fiire af Hans Kongl. Maytz. skipper verre ofververrendes, naar tønderne her paa strømmen leggis, og i goed agt tage, att de ofver alt paa strømmene tilbørlig og rett blifver lagde, saa at end og de største orlogs skibe magelig kand passere og hafue wand noch vnder kølen.

2. Schall hand og hafue vdi goed agt, att ingen her vdi hafnen eller canalerne indtager eller skyder ballast eller nogen anden v-reenlighed vdkaster af deris skiberomme vden paa dend dertil forordnede sted, nemblig imellom Christianshafn og floden imellom de tvende opsatte høye pæle med hænder ofven paa, og det vdj pramme eller baade. Huo sig her imod forseer, schal gifve af huert skibberom, som er vnder 25 lester, første gang 10 rixdaller, oc af de skiberomme, som er ofver 25 lester, 20 rixdaller, og anden gang dobbelt. Hvilche penge bøder schal leveris til haufn-mestern. Skeer det og, at nogen schipper sig der imod tiere end 2de gange forseer, da schal hand straffis paa kroppen vdi iern paa Holmen it aars tid. Og paa det at intet af ballasten, naar dend vdi skibberommene indkastes eller der af igien vdschydes, vdi haufnen schulde falde, da schal til dend ende en huer ballast fører hafve sit portseil sex allen lang og sex allen breedt. Og hvo sig her imod forseer, gifue første gang til straf 4re rixdlr., 2den gang 8 rixdlr., og 3die gang straffis paa kroppen vdi iern paa Hollmen it aars tid. Det samme er og at forstaae om de, som indfører huid eller anden sand, som schal hafue lige saadan portseil oc deris sand ved slotssbroden og ingen anden steds opkaste. Forseer sig nogen her imod, gifue første og anden gang lige bøder som ballastførerne og 3de gang straffes som wedbør. Og schal haufnemestern af de forberørte penge bøder selfuer hafue dend eene og de fattige dend anden halfue deel, hvilche de fattiges penge vdi admiralitetz fattiges bøsse schall lefueris.

3. Naar nogen v-reenlighed, som forberørt, af schibberommene vdkastes, hvilchet hver 3die dag bør at schall schee, da schal haufnemestern der hoes verre tilstede og i agt tage, at det iche vden paa dend fornefnde tilforordnede sted vdi pramme eller baade didføris og leggis. Huem hand betreffer, sig her imod at forsee, schal betalle forseelssen med penge saasom i foregaaende 2det pungt melt er og ellers effter samme puncht straffis.

4. Schall hand liigeviis hafue goed opsiufn og indseende, att inttet skarn eller v-reenlighed vdkastes vdj canalerne eller haufnene

VI s.706

af huusene, gaderne eller broerne. Huo her med betreffis, gifue første gang 4 rixdlr., anden gang 8 rixdlr., huor af haufne mestern dend eene halfue part og de fattige den anden halfve part schal niude. Hvis tienneste tiunde, som de forschrefne penge bøder ej betalle kand, straffis paa kroppen, en quindes person vdi Børnehuuset og en mands persohn paa Holmen vdi iern it aars tid. Befindes nogen sig offtere her imod at forsee, da straffis hand som wedbør.

5. Maa ej heller haufnemestern tilstede nogen skiberomme, store eller smaa, hvem de end og kunde tilhøre, wed dend Lange broe imellomb Kiøbenhafn eller Christianshafn eller dessen fundament at maa ligge eller fortøye. Befindes nogen sig her imod att forsee, efter at hand derom er advaret, da schal haufnemestern admiralitetet det straxsen tilkiende gifue, at dend eller de, som der med betrædis, tilbørlig kand vorde straffet effter Hans Kongl. Ma. her om vdgangne forordning af dend 2 iunij aar 1670.

6. Skal hand og hafue goed tilsiun, at ingen schibberomme hin anden til schade eller fortræd vdi haufnene eller canalerne indlegger eller hin anden, wed last at indtage eller udlosse, nogen hinder giør, vnder dend tilføyede skades betalling og straf som wedbør.

7. Til at forekomme v-løchelig jldebrand, som Hans Kongl. Ma. floede ellers kunde tilføjes, da maa haufnmestern ey tillade nogen paa deris her inden for bommen fra toldboen beliggende skibberomme enten at kaage eller anden ild hafue, vnder høyeste straf.

8. Vdj det øfrige skall fornefnte haufnmester v-brødelig sig rette effter Hans Kongl. Maytz. allernaadigste forordninger, som haufnwæssenet angaaende endten allereede vdgifven er eller her effter vorder vdgifuet, og udj samme sin bestilling sig vdj alle maader schiche og forholde, som det en erlig og oprigtig haufnmester og Hans. Kongl. Ma. tro tiennere wel eigner øg anstaar, og hand agter at forsuare och bekiendt verre.

For huilchen sin i saa maader hafuende v-mage og tieniste hand schall niude saavel sin forige tractement, hannem af Hans Kongl. Majestet for sin fiscals bestilling allernaadigst er bevilget, som og der foruden een huid af huer skibberommes angifne lestis dregtighed, som inden bommen for toldboden her vdi haufnene eller canalerne leggis, ofver hvilchet hand ingen med anden paaleg eller wdgifft maa grauere, langt mindre nogen skibberom vden schiellig og vichtig aarsag ophold eller forfang giøre vdj sin forehafuende seiladtz. Og schal saadan hans løn som haufnmester fra vnderschrefne dato

VI s.707

begynde at ahngaae. Datum admiralitetet i Kiøbenhafn dend 12 aprilis 1679. H. Bielche. Niels Juel. M. Roedsteen. Jens Rodsteen A. Gyldenspare. C. Bielche. Henrich Span, etc. Forbiudendes etc. Hafniæ dend 14 iunj 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 202-07.

VI s.708

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 18:14:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top