eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1082

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 701-702
Nummer: 1082


<-Forrige . Indhold . Næste->

1082.

14 Feb. 1679.

En Borger faar 3 Aars Moratorium for sine Kreditorer.

Lambertus von Thil.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom Lambertus von Till, indvaaner her vdi etc., for os allerunderdanigst klageligen hafver ladet andrage, hvorledis hand formedelst søe schade og andre tilfelde saaledis schal verre kommen tilbage, at hand nu iche strax saa rigtig og saa hastig, som hand gierne ville, sine creditorer schal kunde fornøye og tilfreds stille, i synderlighed dersom de alle paa en gang hannem om betalling ville anstrenge og i saa maader self hindre sig fra at faae fyllest og fuld betalling, som de ellers med tiid og stund effter haanden kunde bekomme, naar de hannem respit og delation ville gifve, da hafver wj, efter hans her om allervnderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at hand paa trej aars tid fra dette vores brefs dato at bereigne maa verre frj og forschaanet for alle hans ind- og vdlendische creditorers krauf og tiltalle, paa det hand imidlertid desto bedre igien kand komme paa foede og søge dennem at contentere. Dog at dend med Johann Bøfcke af hannem oprettede contract effter hans egen erbydelsse i alle maader ved magt blifuer. Og schall hand ellers bemelte hans ind- og vdlendische creditorer nøyagtig enten realem eller fide iussoriam cautionem stille, at naar de trej aar ere forløbne, hand da dennem vil betalle og fornøye, for hvis de hoes hannem med rette kand hafve at fordre, saa de imidlertid formedelst dette voris bref ei nogen schade hoes hannem kunde lide. Thj forbiude wj alle og en hver, særdeeles rettens betiente og ellers samptlige vedkommende, hannem her imod, eftersom forschrefvet staar, at hindre eller vdi

VI s.701

nogen maader forfang at giøre. Vnder vor hyldest og naade. Gifvet etc. Hafniæ dend 14 februarij 1679.

Sæl. Reg. XXXI. 67-68.

VI s.702

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 29 16:47:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top