eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1077

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 698-699
Nummer: 1077


<-Forrige . Indhold . Næste->

1077.

7 Jan. 1679.

4 ny Medlemmer af Vandkommissionen beskikkes.

Hr. Otto Paavisch, Otto Scheel til Walløe, Morten Scavenius og doct. Jens Fos.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi dend 26 maij aar 1677 formedelst dend store mangel, som vi paa pompe- og spring vandet saavelsom og paa posterne og brøndene paa gaderne her udj etc. aar effter andet maa forspørge, allernaadigst hafver anbefalet os elschelige h. Henrich Bielche etc., hr. Holger Vind etc., Peter Reesen etc., Rasmus Bartholinus etc., d. Cosmus Borneman etc., og Arndt Berndtsøn etc., til een vis tid for sig at lade kalde alle dennem, som med vandets indledning her udj staden har at bestille og med posterne og brøndene hafver jndseende, og iche alleene des aarsag, medens end og, hvorledis de dertil lagde midler er blefven anvendt og udgifvet, af dennem at fornemme, siden alting, som dette verch til nytte og befordring kunde komme, med største flid at besigtige og derhos grundeligen at offverveye, huorledis foromrørte mangel best kand afhielpes og ald fornøden anordning en gang for alle giøres, hvor ved got og sundt saa vell pompe- som spring vand her paa stedet

VI s.698

stedze kand bliffve ved magt holden og ellers behørige poster og brønde ofver alt paa torfvene og andre real pladzer sampt ved kaarsgaderne opsat og forfærdiget, huoraf jndbyggerne sig udi ildsfare mageligen kunde betiene, og os saa derom deris allerunderdanigste udførlig erchlering og betenchende til videre voris allernaadigste resolution med allerforderligste at tilstille, og de samme voris allernaadigste befaling iche endnn hafver fyllestgiort, da er voris etc., at naar offvenschrefne commission schal foretagis, j da eder hos bemelte voris der til forordnede indfinder og dend tillige med dennem j alle maader tilbørligen effterkommer. Dermed etc. Hafniæ d. 7 ianuarij 1679.

Sæl. Tegn. XLII. 97-98.

VI s.699

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 20:29:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top