eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1073

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 696-697
Nummer: 1073


<-Forrige . Indhold . Næste->

1073.

9 Nov. 1678.

Bevilling paa en Bryggergaard paa Christianshavn.

Hans Anderssen, byeschrifver i Christianshafn.

Giøre alle vitterligt, at efftersom Hans Anderssen, byeschrifuer vdj wor stabelstad Christianshafn, for os allerunderdanigste hafuer ladet andrage, hvorledis hans gaard der sammesteds vden nogen anch og paaklage till brøgerhandel tilforn vdj brug verrit hafuer, saavelsom og af de 16 mænd (som anno 1674 effter voris allernaadigste befalling vare udnefnte, de i brug verrende brøgergaarde at besigtige) døgtig og bequem till en brøgergaard kiendt er, og dog iche vdj de vores brøgerlauget her i vores kongl. residentz stad Kiøbenhafn allernaadigste meddeelte privilegier tillige med de andre brøgergaarde schall vere specificerit eller indssluttet, da hafuer wij, effter bemelte Hans Anderssens allerunderdanigste ansøgning och begiering saa og oss elschelig præsident, borgemestere og raad her i staden deris her om allerunderdanigste giorde erklering, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at forschrefne gaard maa verre en brøgergaard og nyde de samme priuilegier, som andre brøgergaarde her j staden nyder og

VI s.696

hafuer. Dog ville wj allernaadigst, at hand eller huem, som samme gaard besidder, schal tiltencht vere, dend tilbørlig accisse og anden rettighed, som enten allereede paabuden er eller her effter af os paabudet vorder, rigtigen at vdgifue, af hvis de der i gaarden forhandlendes eller handtærendes vorder, og sig ellers i alle maade effter de artichle, som om brøgerlauget og des gaarde forordnet er eller frembdeeles forordnet blifuer, at rette og forholde, saa frembt de denne vores allernaadigste bevilling agter at niude. Forbydendes etc. Hafnie d. 9 novembris 1678.

Sæl. Reg. XXX. 831-32.

VI s.697

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 28 19:59:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top