eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1048

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 685-686
Nummer: 1048


<-Forrige . Indhold . Næste->

1048.

9 Marts 1677.

Beskikkelse af en Avktionsdirektør.

Carl Rodriguez.

C. 5. giøre alle witterligt, att efftersom Oluf Simonssøn, som auctions eller commissions handelen her etc. hafver forvalted, nu ved døden er afgangen oc Daniel Pauli, som derudj med hannem var interessered, ey voris allernaadigste confirmation derpaa effter voris udgangne kongl. forordning haver bekommet, da hafve vj i deris sted igien allernaadigst beskichett oc forordnett, saa oc etc. Carlos Rodriguez, extraordinarius professor i dett spansche, jtaliensche oc fransche sprog udj voris kongl. universitet her i Kiøbenhafn, till att være alleene auctions directeur her sammesteds oc samme bestilling att niude med ligesaadan vilkor, som bemelte hans formænd den hid indtill niudt oc betient haver. Oc hafve vj af sær kongl. naade allernaadigst bevillget oc forundt hannem ligesom forskrefne Oluf Simonssøn att maa niude oc beholde de 2 pro cento, som af de 6 pro cento forvaltningens indkomst effter voris elschelige kiere h. faders salig etc. sub dato d. 15 octobris 1667 allernaadigst udgifne bref till voris bibliotheque schulle erleggis. Hvorimod hand oc schall forpligt være, os at tilkiøbe, forschaffe oc paa voris biblioteque uden betaling att lefvere saa mange af de paa auctioner kommende bøgger oc materier, som vi iche allereede tilforn paa bemelte woris biblioteque hafver oc os derfor allernaadigst kunde behage. Oc paa dett des bedre kand fornemmes, hvad j saa maader fattes, schall voris bibliothecarius under sin hand meddeele hannem en rigtig fortegnelse paa, hvis bøger udj voris biblioteque nu findes. Hvorimod ferskrefne Carlos Rodriguez schall være tilholden, førend nogen bøgers auction holdes, altid en rigtig catalogum till voris bibliothecarium betimelig att overgifve, som, effter att hand woris allernaadigste willie derom

VI s.685

hafver fornommett, schall udmerche oc hannem lade vide, hviss bøgger os deraf allernaadigst behager paa voris biblioteque att schall lefveris. Dereffter bemelte Carlos Rodriguez sig allerunderdanigst uden forsømmelsse hafver att rette oc ellers i dett øfrige med selgende oc kiøbende, som dett en erlig, tro oc oprigtig auctions directeur eigner oc vell anstaar, sig tilbørligen oc forsuarligen schiche oc forholde, saa frembt hand denne voris benaading agter att niude. Forbydendes. Hafniæ d. 9 martij 1677.

Sæl. Reg. XXX. 344.

VI s.686

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 18:49:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top