eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1039

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 680-681
Nummer: 1039


<-Forrige . Indhold . Næste->

1039.

26 Dec. 1676.

Peder Resens Testament.

Præsident Peder Reessen.

C, 5. Kgl. confirmation paa forskrifvelse: Jeg Peder Hanssen Reessen, præsident udi Kiøbenhafn, assessor udi collegio status oc dend høyeste ret, saa oc professor udi Kiøbenhafns universitet, oc ieg Anne Meyer, bemelte Peder Reetzens hustrue, kiendes hermed for os oc begges wores arfvinger samt alle wedkommende, da efftersom wi, Gud wære lofvet oc æret, i tifve aar hafvsr lefvet tilsammen it kierligt egteskab oc ey nogen liffs arfvinger hâr, saa har wi fri willigen oc welberaad udi tiide (efftersom døden er wis, men dødssens time u-wis) os med hver andre paa Hans Kongl. Maj. wores allernaadigste herres oc konges allernaadigste behag foreenet, indganget oc forafskeedet, saasom wi oc nu hermed fuldkommeligen indgaar oc afskeediger, at dersom ieg Anne Meyer først ved døden afgaar, da har bemelte min mand at gifve til min arfving Garlof Skrøder, nu wohn hafftig udi Hamborg, eller til hvem effter hans død mig skal arfve, it tusind rixdaler for dend arf, som effter min død kand falde, huorudi skal kortes, hvis ham er forstragt udi hans nød paa adskillige tiider effter hans haandskriffters bewiis oc widere indhold. Derforuden skal gifves jt tusinde rixdlr., til hvem ieg Anne Meyer før min død skrifftligen er begierendes. Mens hvis ieg Peter Reessen før bemelte min hustrues død herfra kaldes, skal hun boen u-registerit oc u-besverget j alle maader, oc j hvad nafn det oc hafve kand, niude oc beholde, oc lade udi trychen fuldreede min atlantem Danicum sive theatrum Daniæ (hvor til kiøbstæderne ere nu alt i kaabber udstuchen oc dend største deel af de figurer, som der tilhører, ere udi træ udskaaren, oc materien dertil, naar ieg dend endnu eengang har igiennum gaaet, er ferdig); skal oc saa strax effter min død opføres paa Kiøbenhafns universitetz bibliotheca juridica, saa oc Danica Norvegica Islandica Svecica tilligemed deris skaber, tvende globis, mappis geographicis, virorum doctorum effigiebus oc andre tafler, hvorpaa skal findes en forteignelsse hos bibliotecæ catalogum. Hvilchet bibliotec med det tilhørende er hermed gifven til welbemelte universitetens bibliothech. Hvad mine libros misellaneos er anlangendes, skal de oc wære gifven til samme bibliothec, saaledes at de, som findes paa universitetens bibliotech, skal selges oc for dem iuridische bøger kiøbes, hvilche med de ofverblefne af miselaneis skal settes j det sidste juridische skab. Men naar Gud os begge har henkaldet, hvad middel som da af løst oc fast kand befindes, har begge wores

VI s.680

arfvinger da imellum dem at schiffte oc deele, naar først ald witterlig gield, saa oc legata oc donationes af boen er betald. Oc effterdi dette testamente kand iche gielde noget uden Hans Ko. Ma. wores allernaadigste herres oc konges allernaadigste fuldbyrdelsse, er derfore vores allerunderdanigste bøn til wores allernaadigste konge, at hand dette wil bekreffte, saa oc herhos stadfeste hvis legata oc donationes, som wi hereffter agter med Guds hielp at giøre oc gifve af it tachnemmeligt hierte til Gud for u-tallige bewiiste welsignelsser, beskiermelsser oc naader, baade til Guds nafns ære, saa oc til nogle fattige menniskers ophold oc til nogles fremtarf, om hvilche kand wære goed forhaabning, at de med tiiden kand tienne gud, kongen oc fædernelandet, paa det at saadanne legata oc donationes maa oc kand uden widere Hans Ko. Ma. allernaadigste confirmation effter vores død blifve u-ryggeligen af wores arfvinger holdet oc effterkommet. Til witterlighed oc forsichring, at ald dette ofver skrefne er begge wores willie, hâr wj dette med wores egne henders underskrifvelsse bekrefftiget. Kiøbenhafn dend 1 novembris anno 1675. P. Reesen. Anne Meyers Peter Reessens. Da wille wi etc. Dog siette oc tiende etc. Forbydendis etc. Hafniæ 26 decembris 1676.

Sæl. Reg. XXX. 304-06.

VI s.681

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 27 17:42:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top