eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1026

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 674-675
Nummer: 1026


<-Forrige . Indhold . Næste->

1026.

1 Juni 1676.

Om Levering af Sengeklæder til Kvæsthuset.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj udj stadige omhue for voris kiere oc tro vndersaatters frælsse, særdelis udj disse farlige tider, huor som helst voris flaade saa nær med voris fiende siunis at være engageret, at det uden hofvet action vel ey udfalder, der for særdeelis allernaadigst considereret oc ofverveyet, huorledis for de udj slig fald forekommende qvedtsches gode varetegt kunde hafves betimelig forsorg, da saasom vj om deris værelse paa Qvedsthuuset allerede hafuer ladet giøre tilbørlig anstalt, men der hoss befindes, at det meest paa sengeklederne endnu ville fattis, som dog udj disse tider v-mueligt saa snart kunde bringis tilveye, som fornødenhed det kunde udkrefve, thi er voris allernaadigste etc., at j strax paa beste

VI s.674

oc bequemmeste maader er betencht, huorledis jndbyggerne her udj staden, geistlige eller versslige, ingen undtagen, af hvad stand eller condition de oc vere maa, godvilligen derhen kunde disponeris til at forschaffe oc lefvere effter egen inclination oc tilnegenhed til voris oc fædernelandets tienniste saa mange sengeklæder eller der til udkrefvende middeler, som deris goede villie kunde tilsige eller de kunde med afsted komme, oc dennem paa bemelte woris questhuus til samme brug v-fortøfvet at lade lefvere. Ey tviflendis, jo alle oc en huer derudj særdelis considererer deris christelig pligt och medynck, som de billig bør at hafue imod dennem, som deris lif oc helbred saa goedvilligen opsetter til deris oc det algemeene beste oc frelse, at de derimod udj forekommende vlyche best mueligt kunde husvales oc udj agt tagis, særdelis oc denne voris derudj hafvende allernaadigst omhue kunde nyde, fuldkommen specification oc effterretning om sengeklæderne, lagen eller penge, huert i sær, som i saa maader jndkommer eller vdlofvet worder, hoss oss allerunderdanigst hafuer at jndbringe. Dermed etc. Hafniæ d. 1 junij anno 1676.

Sæl. Tegn. XLI. 289-90.

VI s.675

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 26 20:11:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top