eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1001

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 665-666
Nummer: 1001


<-Forrige . Indhold . Næste->

1001.

22 Feb. 1676.

Gensidigt Testament mellem Hans Pedersen Bladt og hans Hustru.

Hans Petersen Bladt.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom hos os allerunderdanigst ansøges oc begieris wores allernaadigste confirmation paa forskrifvelse etc: Efftersom ieg Hans Petersen Bladt, raadmand her udi denne kongl. residentz og fri rigs stad Kiøbenhafn, hafver, Gud være æret, med min kiere hustroe Marte Hansdaatter lefvet udi et kierligt oc christeligt egteskab til denne dag wed 30 aar, oc som ieg i rum tiid med siugdom oc svaghed hafver wæret belad, hvorofver ieg min handel oc kiøbmandskab iche self som tilforne hafver kundet opwarted oc tilseet, mens hafver betroed fremmede min handtering oc des imidlertiid til søes lid stoer skade paa mange tussende rixdlr., indtil min søn Peter Bladt derudi er blefven underretted oc erfaren, af des aarsag ieg i temmelig witløfftighed er geraaden oc min bort skyldige gield iche uden min oc min hustrue oc børns store skade med reede penge kand aflegges, om ieg nu i min langwarig svaghed afgich, effterdi mine midler oc formue (som Gud wære lofvet formoedes sig langt ofver gielden at andrage) bestaar udi kiøbmandskab oc vahre, tilstaaendes gield, gaarde, boe, boeskab oc andet deslige, oc saasom ieg i langsommelig tiid som forbemelt med svaghed tiid effter anden hafver wæret angreben oc sengeliggende, oc ieg derofver nu meere end tilforne befinder mig skrøbelig oc afmattet, som ieg paa mine kreffter fornemmer min døds time iche at wære langt borte, da efftersom ieg tillige med min kiere hustrue af yderste efne hafver stræbet oc wæret beflitted, at mine sønner (nest Guds hielp) wed flittig, goed optugtelse oc information ere komne saavit, at een hver dem j sær sig af deris henders gierning oc konst kand ernære, oc min eeniste kiere daatter wel udi egteskab er forsiunet, saa de nu en hver for sig wel kand lefve oc sig self wed goed forsiun ernære, hafver ieg for got oc raadeligst befundet til en oc anden u-lempe at forekomme, at min kiere hustrue effter min død iche skal wære pligtig oc tilforbunden med mine børn at holde nogen registering, wurdering, schiffte eller deeling i nogen maader, men min kiere hustrue effter min død at wære beflitted, mine creditorer paa beste maader, oc som hun gafnligst

VI s.665

eragter, naar paaeskes, at tilfreds stille, fornøye oc befredige. Hvorimod mine børn samtlige iche skal wære min kiere hustrue imod hendes willie besverlig eller anmoedende, nogen schiffte at holde effter min død, mens saadant, som forskrefvet staar, at beroe, indtil min kiere hustrues dødelig afgang. Hvilchen min sidste villie oc fuldkommen testament, som ieg med fuld beraad hue med min kiere hustroe Marthe Hansdaatter hafver slutted oc indgaaet, samtlige mine kiere børn hafver sig at rette oc deris moeder, som lydige børn wel eigner, i ald høflighed at begegne, som de for Gud agter at ansvare. Hvilchet forskrefne ieg paa hans Ko. May. allernaadigste confirmation hafver opretted oc slutted, som ieg oc tillige med min kiere hustrue med egen hender hafver underskrefvet oc wores zigneter hostrøgt oc wenligen ombedet erlig oc welforstandige mand Morten Heider, raadstueschrifuer her udi staden, med os til witterlighed at underskrifve oc forseigle. Actum Kiøbenhafn dend 14 junij anno 1675. Hans Pedersen Bladt. Marte Hansdaatter. Effter begiering til vitterlighed Morten Heider. Da wille wi etc. Forbiudendis etc. Hafniæ 22 februarij 1676.

Sæl. Reg. XXX. 72-74.

VI s.666

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 25 19:24:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top