eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.1840

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 791-804
Nummer: 1840


<-Forrige . Indhold . Næste >

1840.

1705.

Politimester O. Rømers Indberetninger til kongen.

24 Jan.-8 Feb.

Er i Politikommissionen regleret baade Politibetjentes Tal saa og deres Gage, som ej har været sket tilforn, og er samme Reglement efter mit Forslag gjort alene paa et Aar for siden at kunne forandres til mere eller mindre, efter befunden Beskaffenhed.

Vægternes Væsen har jeg efterset, men Brandvæsenets og Folkenes Mønstring er ej endnu sket for Præsidentens og Stadshauptmandens Upasseligheds Skyld.

Udi Gadernes Renoverværk er gjort den Anstalt, at saa snart Vejrliget falder til Tø, skal ses en Prøve af hvad derved kan være at gøre og i det ringeste erfares, om Aarsagen til der udinden hidindtil passerede Uorden er hos Indbyggerne eller hos Politiet eller og hos Entreprenøren.

Som Gammeltorv nu paa en Tid lang umanerlig har været opfyldt med Hø- og Halm-Læs, saa der ej har været Rum enten til Kornvogne eller andre indkommende Varer, blev igaar, den 7 Feb., ordineret, at alle Vogne, som indkom med Hø eller Halm, at skulle holde paa de Pladser, som ere inden Volden ved Vester og Nørre

V s.791

Porte og der have deres Torve, hvilket og igaar gik meget vel an og kunde kontinuere, om det Eders K. Majestæt saa behager.

Ved Politiens daglige Opagt er vel baade Nat og Dag meget forefaldet, som paa bedste Maade, saavidt muligt har været, er blevet afgjort, men intet extraordinært, som kunde agtes værd at referere.

8-22 Feb.

Helligbrøde og Nattesæde hos gemene Folk begynder alt at tage af, siden saadanne Forseelser paa saa kort en Tid temmelig flittig ere eftersatte.

Utallige Begæringer baade fra Lavene saa og fra andre gemene Folk ere indkomne om Tilladelse paa nogle Timers Frihed ud paa Natten at kontinuere deres Lystighed imorgen, som alle ere afslagne.

En Slagter er attraperet, som havde slagtet en Malkeko i Stedet for en Oxe, men som første mig forekommende Exempel blev ikkun med maadelig Straf anset.

En aftakket Soldat er greben og examineret, som vedgaar at have for Betaling gelejdet den bortrømte bankerotte Jøde til Holland. Der findes vel Tegn og stærke Præsumptioner, at han her i Staden har Medvidere, men endnu ikke fuldkommen Bevislighed. Sagen er vist til Lands Lov og Ret hos Byfogden.

Forleden Onsdag Klokken 6 har været Ildsfare i en Skorsten hos en Snedker udi Norgesgade, som afgik uden Skade, Stedet er efterset og findes Snedkeren skyldig.

Torvedag igaar og Helligt idag har hindret at begynde Prøver med Gadernes Regulering, som imorgen, om Gud vil, skal i Værk stilles.

Igaar, den 21 Feb., blev jeg af Præsidenten indført og forestillet paa Stadens Raadstue som Borgmester.

22 Feb.-8 Marts.

Alle disse 14 Dage har Renovationen været i Exercis med Gadernes Renselse og er (svar lidet undtaget) kommet til Ende med de af Is og Urenlighed samlede Dynger over hele Staden. Han har haft i Fart daglig 33 à 34 Karrer, af hvilke hver har ført 9, 10 à 11 Læs om Dagen. Har der foruden haft i 2 Dage 12 Vognmandsvogne, saa at udi forbigaaede to Uger er udført i alt henved 4200 Læs. Staar nu tilbage at se paa en 8 Dages Tid, hvor vidt han kan komme med den ordinære Renholdelse, naar Frost og Sne faar Ende, og endelig for det tredie hvad der falder at gøre for ham midt i Sommer, af hvilke trende Observationer herefter Karrernes Tal efter Aarsens Tid kan forordnes og hele Værket i tilbørlig Regularitet til Alles Fornøjelse anstilles.

V s.792

Har jeg begyndt at finde mig i de Fattiges Direktørers Sammenkomster, nemlig i Silkehuset, i Vartovs og i Børnehusets, og iblandt andet fornemlig taget Information om hvis Politien kan vedkomme.

En fransk Strømpevæver, boende i en Krog paa Ulfelds Torv, vil, omendskønt han er Kalvinist, imod al Ræson tro at hans Hus er anfægtet af Spøgelse, og eftersom der af denne Anledning i Fredags Aften var omkring Huset en usædvanlig stor Forsamling af alleslags gemene Mand, var jeg igaar Morges selv der inde, alting at examinere, men fandt ej andet Tegn til Spøgelse end nogle Ruder udslagne og et Par Tagsten brudte og løsnede, alt af den Beskaffenhed, det kan være gjort meget naturligvis, enten af hans egne Drenge indenfra eller og hans Genboer udenfra; Spøgelset er vel pur Narreri, men Stifteren skal blive eftersøgt og anset.

Alvorligere Tilfælde, desværre, har handlet sig idag Kl. 6 à 7 paa Østergade, da der i en Kræmmerenkes Baghus liggende tæt op til en Skomagers Hus i Kristian Bernekovstræde har været antændt en meget farlig Ild, men er dæmpet, før den fik Overhaand; skal blive inkvireret om Aarsagen.

8-22 Marts.

Hos alle Stadens Bagere, som er i alt 48, er om deres Brøds forordnede Vægt gjort Inkvisition i en Hast udi to Dages Morgenstunde. Er vel i Almindelighed ej fundet stor Urigtighed, men stor nok hos endel forat meritere Tilrettesæt, dog som det er den første Gang, er ej handlet paa det skarpeste. Om Brødets Kvalitet har de at vente et lige uformodenligt Examen med første.

Børnehuset er blevet beladt med to galne Personer, den ene en Spillemand fra Ringsted, som endnu ej har været ved al mulig Adresse at bringe fra sine Griller, gør ellers intet andet. Den anden hedder Nagel, er der indsat i Fredags, som er anden Gang, efter mange gjorte Insolentier baade paa Gader og i Huse, er af en anden Espece end den forrige, nemlig mere malicieux end gal, vil der foruden ikke lade sig regere, saa man maa sætte ham udi Daarekisten udi Pesthuset.

Renoveren har i disse 14 Dage kontinueret sit Arbejde kvartervis efter gjorte regulær Inddeling, men har ej kunnet fyldestgøre sin Forskrivelse. Synes dog af Propos at lade ham endnu gøre sit Bedste paa en 14 Dages Tid, før man foretager at sætte han til Rette, i Henseende til Frostens Kontinuation hidindtil og andet han undskylder sig med, for ikke at dekoragere Ham, saasom han synes flittig og ræsonabel nok.

V s.793

Jeg har været i alle Sognenes Armehuse forat fornemme, om der var nogen Lejlighed til at skille sig ved Gadetiggere, som var invalide, men alle Pladser findes besatte med Husarme, saa der er lidet eller intet at gøre.

Er eftertænkt paa hvad Maade Gadetiggere kunde noget formindskes, ja moxen afskaffes, som uforgribelig bestaar derudi, at man havde et Hus midt i Byen et Sted, hvor man 3 eller 4 Gange om Aaret kunde faa 50 eller 60 saadanne Tiggere optagne og indelukte alene paa en 8 Dages Tid og imidlertid entretenerede med Seng og Spise, som ej kunde koste over 120 Rdl. aarligen. Dernæst, naar de saaledes som i en Fold vare forsamlede, skulde de examineres og udmynstres, de stærke at skulle til Børnehuset og der ej at have mere at æde end de kunde fortjene, de fremmede enten af Provinserne eller Udlændinge at føres af Byen eller af Landet, Soldater, Baadsmænd og nogenledes nærige Borgere tilhørende leveres til sine; Resten, som skal blive ganske faa, besynderlig naar saadan Optagelse og Mynstring alvorligen blev i Værk sat 3 eller 4 Gange om Aaret, skulde Sognene letteligen forsørge, naar de iblandt dem blev uddelt. Er og udset, hvor saadant Mynsterhus med maadelig Omkostning kunde indrettes.

22 Marts-12 April.

Af Klejnsmedenes Examen og Bekendelse om Nøglerne er befundet efterfølgende:

1.  Løngangsnøgle: Vildskütz 1, Mandelslo 1, Vogelsang 2.
2.  Til Kongevejene: Grev Alefeld 1 eller 2, Grevinde Viereck 1, Hollandske Envoyé 1, Svenske Envoyé 1, Vogelsang 1, en Bygmester ved Navn Frands 1, en Murmester Hans Olesen 2, Doktor Botsach 1, en Kobbersmed Sidsker 1, Hübsk 2 eller 3.
3.  Til Dyrehaverne: Grevinde Viereck 1, Vogelsang 3.
4.  Hovednøgle: Vogelsang.

Smedenes Skyld og Brøde er underskedelig, som efter funden Beskaffenhed udi gjorte Forhører bliver at paatale efter Hans Majestæts Godtbefindende. Af Maaden, som ved deres Examen er brugt, skulde præsumeres, at de øvrige Nøgler, som foruden de foranmeldte kunde findes, ere gjorte af andre Smede end dem som ere i Stadens Smedelav. Er derom inkvireret, men intet endnu fundet.

Hos Slagterne med deres Køds Vægt og Pris er gjort Paaskeaften en general flittig og uadvaret Inkvisition, men intet urigtigt befundet imod al Forhaabning og Røgte om deres Handling.

V s.794

Med Børnehusets Direktører er sluttet en Kontrakt af 0berst Ruesch om Klæde og Bay til hans Østersælandske Regiment.

Hvede begyndte for en 14 Dage siden at blive rar og dyre, men er kommen nylig fra Laaland godt Forraad og for billig Pris.

19 April-3 Maj.

De overfaldne Jøders Handel staar endnu hen; Aarsagen er at baade Sagens Natur og de skyldige Personers Kondition har gjort mig tvivlraadig, om der skulde anrettes en lovlig Proces, hvor Udgangen kunde enten blive for haard eller for mild, eller og der skulde ske en exemplar Politirevselse, som over unge beskænkede Mennesker, hvilken Maade maaske bedre skulde træffe. Derom jeg venter Hans Majestæts allernaadigste Vilje.

Nøglesagerne med Smedene ere indstævnede og procederede for Politiretten, men ikke dømt endnu. Der er næppe Anseende at faa fat paa flere skyldige, med mindre det maatte behage Hans Majestæt at lade nogle af de andre, som med saadan Nøgle ere ertappede, sige af hvem de har ladet dem gøre.

Renovereren er holdt til at gøre hvad han har kunnet i forbigangne tvende Maaneder; hans 30 à 32 Karrer har nok været tilstrækkelige til Værket i April Maand, om Indbyggerne ellers havde gjort deres Pligt med at feje og med at entholde sig fra at udkaste Skarn paa Gaderne, til hvilke begge Poster de med Tiden kan blive vænt og komme i Skik.

Brolæggerne ere satte i Værk med Gadernes Reparation, men Vejrligets Uføjelighed har hindret kendelig Succes.

I Havnecommissionen er arbejdet flittig paa at ordinere Havnens Anliggende, Reparation og Forbedring i tilstaaende Sommer.

3-17 Maj.

Aftenen før Bededag og Natten efter ere flere end nogen Tid tilforn attraperede med ulovlig Nattesæde udi Drikkehusene, dog uden nogen anden mærkelig uskikkelighed eller Allarm; synes at nogle har præcautioneret sig imod Fasten, andre compenseret den, maaske mange begge Delene. Alle nogenledes efter Beskaffenheden ansete.

Brandfolket er forleden Dag mønstret og de fleste Stadens Spøjter proberede, som nu paa nogle Aars Tid ikke er sket med de Circumstanser, som denne Gang, nemlig at forordnede Brandkommissarier har tilligemed Politimester været ved den Forretning overværende eller dertil kaldede. Spøjterne og Værktøjet befandtes temmelig, men saasom meget deraf er blevet gammelt og usikkert af det, at det tit bliver repareret, bliver en god Del, fornemlig Slanger,

V s.795

baade af Dug og Læder, ganske at gøre af ny. Ved Brandfolkene er fundet en mærkelig Abus, at Kælder- og Brændevins-Mænd og andre til saadant Værk ubekvemme Personer har ladet sig enrullere til Brandfolk forat nyde Frihed for Indkvartering, som skal blive remederet. Blev og resolveret at gøre en Spøjtepram, som de der ere paa Holmen og ved flaaden, forat ligge og bruges i Byens Kanaler, som bliver meget nyttigt for ikke at fattes Vand i Nødstider.

Forleden Torsdag Aften Kl. 11 er der fundet et dødt Kvindemenneske paa Gaden udenfor Rosenborgs Plankeværk i Gothersgaden med Struben udskaaren og en Kniv ved Haanden. Skal være et løsagtigt Kvindfolk, som har haft Practique udi et Skarns Hus i Nærværelsen. Byfogden tilkommer og har Sagen i Vold. Kroppen staar paa Stedet i en Kiste under en Vægters Opsyn til videre.

Vandkommissionen venter i dybeste Underdanighed efter Hans Majestæts allernaadigste Resolution og Ordre angaaende det ene af de syv Vandværker, som gaar igennem Sorti-Porten og med sine Besværinger hindrer alle de andre.

17 Maj-7 Juni.

Ved en Borger af de 32 Mænd, navnlig Syling, hans Begravelse er udi April Maaned begaaet nogle Forseelser imod Forordningerne, hvis Bøder beløber sig temlig højt, nemlig til 230 Rdl., af hvilke de 180 Rdl. er for Ligets Indeholdelse 9 Dage over Tiden og de 50 Rdl. for Kisten med Baj var overtrækket. Enken, som af mig er ansøgt om at fyldestgjøre samme Bøder, beraaber sig paa at have suppliceret derom til Hans Majestæt, hvorfor jeg ej har turdet fortfare, men venter allernaadigst Resolution, om fornævnte Bøder skal betales, modereres eller ganske eftergives. Holder for min allerunderdanigste Skyldighed at erindre i denne Sag, at alle Begravelses-Forordningens Bøder ere temmelig store og at de neppe nogen Tid ere betalte, men Posterne endel ved sær Benaadings-Breve enten tilladte eller efterladte, en Del for visse Vanskeligheders Skyld ganske henhvilet, ved hvilken Anledning adskillig Overdaad i Ligbegængelser sig har indsneget, til hvilke fremdeles at forekomme jeg har allerunderdanigst Forslag at gøre, om det allernaadigst maatte behage.

Ugen før Pinsedagene er paa alle Skibene ved Stranden saa og hos de fleste Høkere i Staden gjort Inkvisition om Vægt og Maals Rigtighed samt Varernes Dygtighed paa føjeligste Maade til det gemene Bedste.

Brolæggerne i næst afvigte tre Uger ere drevne i fuldt Arbejde med Gadernes Reparation, omskønt Effekten endnu ikkun lidet kendes, jsaasom ikke lettelig gives Agt uden paa det der fattes.

V s.796

Efter indkomne allernaadigste Resolution om Vandværkerne anfanges paa kraftigste Maade at drive Arbejdet, saa vi formoder inden St. Hans Dag at faa Gravene ryddelige for de gamle Render, og strax med Juli Maaned at begynde Søernes Rydning, dertil allerede alting præpareres.

Mester Jørgen er skaffet af med det Vand, som ham inkommoderede i Rosenborgs Have.

Den største vor Frue Klokke, som nylig er støbt, er ved sidste Bededags Ringen brustet i nogle af Hankerne, saa den nu skal omstøbes igen. Forseelsen skal ej være hos Støberen, men hos Smeden, som Axlen eller Bommen, Klokken hænger udi, har beslagen, er en stor Skade hvo den nu befindes at skal træffe, men der hos stor Lykke, at man blev Bruddet var, førend Klokken ganske faldt ned, dens Vægt er ved 8000 Pund.

Til 12 Juli 1).

Købet paa Smør og fersk Kød forlettes dagligen efter Aarsens Tids Forbedring. Det var for en 14 Dage siden hel højt steget, da den købende var utaalmodig og skyldte paa Politien, og en Del sælgende misbrugte Lejligheden til at holde deres Varer for dyre. Man har stræbet med gode Ord og Trusler at stille alle tilfreds, men Vor Herre har gjort det bedste.

De gamle Vandrender over Graven ved Sortiporten ere borttagne og Vandet har sin fulde Gang i de ny.

Sortedams Renselse gaar fort, dog ej endnu med fuldt Arbejde, for efterhaanden at vænne Folkene til dermed at omgaas. Af anbefalede 10000 Favne er der allerede en 1 1/2 tusende klargjort. Der er anstillet to Partier af Arbejdere, det ene ved Nørreports Dæmning bestaaende af Soldater, og det andet ved den anden Ende af Søen ved Øster Dæmning, som ere Baadsmænd, at det ene kan opmuntre det andet for at lade se, hvo der gør sit Værk bedst og med størst Fordel.

Forleden Fredag tidlig Klokken et var Allarm paa Gammeltorv af en Skorsten, som brændte. Spøjten og Brandvagten ved Raadhuset var til Haande og hindrede Ulykken. Ilden kom fra en Kældermand ved strafværdig Forseelse.

Børnehusets Væsen gaar temlig vel, siden det har faaet Klædearbejde for Regimenterne; saasom der nu kan tages imod Folk, som kan arbejde, er i disse Dage begyndt at lade jage efter løse Kvindfolk,

__________

1) Er vel fra den 7 Juni.

V s.797

af hvilke forleden Fredag Nat fire bleve ertappede og til Arbejde udskikkede; hvad herefter af samme Art og af Tiggere kan bekommet skal i lige Maade blive employeret.

12-26 Juli.

Befindes omsider at Sankt Hans Kildefærd uden Østerport har ført en stor Hob Betlere her til Byen, ej alene fra Landet men og fra Skaane, deraf en Hob Krøblinge og Garstige af Profession ere bortløbne, begyndte at lade dem eftersætte. Af de antastede ere nogle allerede overskikkede til Skaane, nogle satte i Børne- og Pesthuset. Alle tilsammen maa dog ikkun være en ringe Del imod de, der ere tilbage, alligevel formindskes Fangsten. Uden Tvivl holder de fleste sig inde hos deres Korrespondenter i Forhaabning Forfølgelsen skal gaa over.

Brødet hos de fleste Bagere er i disse Dage meget slet. Er en altfor almindelig ond Vane og Ukyndighed udi at omgaas med Kornet og Melet i disse hede Tider, kan derfor ej i en Studs straffes med Rigeur.

Søernes Renselse fortsættes, saavidt Flid og Midler kan tilstrække.

Til at facilitere Farten ud ad Porten om Torvedagene har man igaar Morges forsøgt et Experiment, at gøre Indfarten ved Bommene mindre og trangere end de vare, hvilket, omskønt noget paradox, gør dog god Effekt.

Høet er allerede bedre Køb end forganget Aar.

26 Juli-9 Avgust.

Med Søens Renselse er saavidt kommet til Dato, at der er ryddet ved Østerports Dam 3500, ved Nørreport 6000 Kvadrat Favne, som gør i det ringeste en 4000 Læs Rødder, som af Grunden ere optagne, foruden at regne medfølgende Mudder. Samme Pladser faar nu at staa en Maaneds Tid, til Vandet bliver saa lavt, at man kan faa de tilbageværende smaa Rødder og en Del Mudder ved andre Midler opført, saasom der ej længre kan arbejdes med Flaaderne ved Landsiderne.

Det er snart paa Kjøbenhavns Gader med Betlere, som i vore Søer med Rørene; begge ere nogenledes rensede tilsyne, men befrygtes, at begge har Rødder nok tilbage at komme frem for en Dag med Tiden, om der ej kontinueres med dem at hade og udrydde. For adskillige godt Folkes Døre, som paa visse Dage om Ugen plejer at uddele Almisse, indfinder sig nu paa en 14 Dages Tid faa eller ingen. Af dem, der daglig optages, ere ganske faa, som kan tjene til Børnehuset, og Pesthuset kan i nærværende Tilstand ikkun tage imod en meget

V s.798

ringe Del. Var Eders Majestæts allernaadigste Vilje at tilføje mig et Par Medhjælpere til at udfinde og proponere Forslag, som herudi kunde være praktikable, turde jeg underdanigst haabe god Succes.

Bagerne blive ikke i Ro for mine Betjente, saa længe deres Brød findes oret. Udrettes dermed vel noget, men ej nok efter Ønske. Deres Undskyldning gaar paa Vejrligets Hede og paa den lange Tid, Kornet for Mangel af Vind skal staa i Møllerne i Sække, hvor det antændes og deslige. Men saasom man finder godt Brød hos mange, skulde præsumeres, at det kunde og burde at findes ligesaa hos alle. Saasom Mestrene ere saa mange og iblandt dem mange uformuende, kan de ej lettelig ved Politien holdes i Skik. Behagede det Eders Majestæt, var dette Værk værd at examineres af Grunden ved nogle visse dertil Kommitterede, som kunde gøre allerunderdanigst Forslag, om hvad Middel der kunde findes til at faa alle heller de fleste Bagere til at gøre altid saa godt Brød, som nu de bedste det virkelig monne gøre.

Af det man har befrygtet en og anden Diffikultet ved Konsumptionens Oppebørsel, om Høtorv skulde holdes uden Porten, har man ej turdet iværkstille allerunderdanigst gjorte Forslag, omskønt det ellers syntes nyttigt i mange Henseender. Har derfor maattet bruge andre Midler til at hindre Høvognes Konfusion, som nogenledes lader sig praktisere, men udkræver mange Betjente.

9-16 Avgust.

Sagen med de fire Sadelgeseller var for Politiretten forleden Fredag, men ej til Ende bragt. Kasper Sivers, som var bortrømt, blev befunden i højeste Grad skyldig. De andre tre stode paa, at Sivers havde snakket dem Passene fra og at de intet vidste af, hvortil han vilde bruge dem. De overtygede ham adskillige Cimcumstancer, som han ej kunde fragaa og dog var imod hans forrige Udsigende. Det blev og klart og ved stændelig, at en ung Sværdfeger Kone, som ikke er hæslig, har hjulpet Sivers hemmelig af Byen og fulgt ham tilfods ud til Præsten i Greve, hvor hun har Kundskab. Hendes Mand siger vel, det skede uden hans Vilje og Vidskab, men er neppe troligt. Synes vel, at baade disse to, saa og Værten og Værtinden i Vildmanden, som alle bor i Huse sammen, har alle vidst og hver paa sin Maade befordret Siverses Undvigelse, men om og hvor vidt de har vidst om hans Skælmsstykker med Desertørerne, er ej endnu oplyst, men vil fornemmes nu ved næste Session tilkommende Tirsdag.

Siden allernaadigste kgl. Befaling er begyndt Inkvisition om fremmede Betlere, men er til Dato ej fundet uden tvende Mænd,

V s.799

hver mød sin Kone og et den enes Barn. Den ene af Mændene er en Polsk og den anden en Slesier, begge conversi af Katholske til Lutherske, ere begge anholdte og paa Eders Majestæts Behag tilsagt Frihed, naar de med deres Pak vil gaa lige til Skibs til Lybæk. Ventes allernaadigst kgl. Resolution, hvoraf disses og andre deslige deres Underholding, medens de sidder anhæftede, samt Fragt heller Vognleje til deres Bortførelse af Landet skal tages, enten hos Byfogden af indkomne Sagefald og Bøder eller andensteds. Forespørges og allerunderdanigst, om jeg for Tiden at vinde og Omkostning at spare ikke maa uden videre allernaadigste Ordre at indhente strax det snareste muligt er expedere og bortskaffe saa mange, jeg kan ertappe af saadanne fremmede Betlere.

I Forgaars fik man opspurgt en Person, som har myntet falske 8 Skillinger og er en Soldat under Kaptejn Birckerods Kompagni; baade han og hans Broder, som er en løs Karl, samt et Kvindfolk deres Slægt, som var i Logement hos dem, ere fastsatte og examinerede, vil ej endnu gaa til Bekendelse. Der er fundet hos dem hverken Penge eller Stempler, men vel andet Værktøj, som hører til Haandværket, og nøjagtig forsikrer, at de ere skyldige. Af Mynten skikkes allerunderdanigst tvende, man har alene faaet en 10 eller 12 Stykker hos en stakkels Urtekræmmers Enke, som til sin Lykke kendte ovenmeldte Kvindfolk, som kom og præsenterede hende saadan en 8 Skilling for at købe Peber for en Skilling, og saaledes gav Anledning til Inkvisitionen, som med mulig Flid skal fortsættes.

Ved Søerne holde vi op med hidindtil brugte Maade at arbejde, og herefter gaar alt det forrige over igen at udtage Mudder og Resten af Rødderne.

Efterskrift: Der fandtes iblandt Soldatens Tøj en Æske, som var fuld af Gravstikker, Digler og en Hob smaa Jærntøj, deriblandt var og smaa Strimler af Kobber, det samme som Pengene ere af, og kendtes hvordan Pengene deraf var udskaarne; paa et af samme smaa Stykker Kaabersnit stod slaget en Del af Stemplet, ikke dybt men dog kendelig nok at se, det var det samme, som staar paa Pengene. Samme Æske beseglet i Huset, vi fandt Soldaten, lod jeg aabne i Nærværelse af Møntmesteren, Vardinen og tvende Guldsmede, som holde Sagen klar og uimodsigelig, det de i morgen give mig skriftlig.

Til 6 Sept. 1).

Man har fundet og anholdt en Gørtler, Indvaaner her i Staden

__________

1) Formodenlig fra 16 Avgust.

V s.800

men ikke Borger, som har begaaet slemme Stykker med falsk Sølvarbejde. Af det man ved og han har maattet tilstaa, har han gjort nogle Dusin falske Sølvknapper med Kobber inden udi og overdraget med tyndt Sølvblik, som baade Guldsmede og Jøder ere blevne bedragne med. Dernæst har man en Medaille paa Kejser Josefs Mariage, som han og har fabrikeret. Den er ganske af forsølvet Messing med en fin Sølvrand eller Kant omfattet og har været sat i Pant hos en Isenkræmmer for 2 Daler. Han bekender at have gjort fire Stykker alene, men at have kastet de andre tre i Stranden.

Tre vel aldrende Mænd og Mestere i Snedkerlavet i Aalborg have gjort i disse Dage en Rejse her over til Kjøbenhavn forat lade sig behøvle, hvilken Umage og Bekostning de har paataget sig, som de siger, fordi de ingen Svende eller Lærlinge kan faa, efterdi de selv ere blevne til Svende og Mestre siden Anno 1682, da Lavsartiklerne, som saadan Ceremoni forbyder, ere udgangne, og derfor ikke selv ere blevne behøvlede. Staar til Eders Majestæts Naade og Behag, om ikke Aalborg og andre Steder, hvor Snedkerlav ere, maatte faa Behøvlingstilladelse, som allerede baade Kjøbenhavn og nogle faa Steder allernaadigst er forundt.

Søernes Renselse med Mudder at optage er begyndt ved Nørreport med Skufkarrer. Ved den anden Ende uden Østerport har Fonteinmester Grim og gjort en Begyndelse paa en anden Methode. Hersker begge Steder god Succes, om Vejrliget ellers vil favorisere.

Til 4 Oktober.

En Person ved Navn Mathias Krag har ved to falske, under Monsieur Lyders Haand mig meddelte kgl. Resolutioner, bedraget mig til at udlade tre løse Kvindfolk af Børnehuset. Jeg har faaet baade ham selv og de to af Horerne sat fast, og skal jeg efter behøvede erlangede Oylysning gøre med forderligste udførlig allerunderdanigst Relation.

Betlere lades ingen Ro eller Sikkerhed, saa man ser nu moxen ingen paa Gaderne eller ved Kirkerne. Det vil blive kostbart at huse og føde alle dem, der optages, hvorfor man bruger adskillige Middel forat skille sig ved dem det meste muligt er. Først udlader jeg alle dem, som kan skaffe Forlover at de ej skal mere findes i Tiggeri, under Straf at tages fast paa ny og betale 2, 4 til 10 Rdl.; saadanne skriftlige Kavtioner har jeg adskillige af Borgere, Præster, Officerer, item en af to Bønder paa Gammel Amager. Dernest har har jeg ladet forkynde i Pesthuset, at hvo, som vil straks til Vands gaa til Lybæk, Skaane og Jylland, skal blive befordret.

V s.801

Hvert Kvarter i Steden har hidindtil nogenledes vidst sin Dag i Ugen til Urenligheds Bortførsel, hvorved man dog ikke har haft den forønskede Succes. Nu arbejder jeg paa en Anordning, at hver Gade skal vide sin visse Time om Dagen, da Karrerne skal indfinde sig, at hver kan passe paa. Kan det saaledes i Værk stilles, formoder jeg derved at faa bedre Rigtighed, om Rigtighed ellers er at faa.

Der berettes for vist, at her i Landet [er kommet] et Par anselige Trupper af Tartarer, hver med 7 eller 8 Heste, Tros og Bagage; ere saa meget des skadeligere, som Bønderne selv lader sig bedrage til dem at favorisere. Blev det Bønderne forbudt at lide dem, og den Gaard eller By, som logerede dem om Natten, en vedbørlig Straf paalagt og Landmilitsens Underofficerer befalede at gaa Bønderne til Haande i deres Udjagelse, ja selv under en vis Straf virkelig at eftersætte dem i deres Sogn eller Distrikt, skulde de snart forsvinde.

Den ny Vor Frue Klokke er kommen op i Taarnet at ophænges og prøves med første; den er af meget god Anseelse og Lyd, vejer 27 1/2 SkPd. eller 8000 Pd., er en 5 eller 6 SkPd. tungere end den forrige og mærkelig større.

Til 15 November.

Man kontinuerer med at lade forfølge Tiggere, men de overblevne, som ere alt for mange, bruge alle Inventioner at undgaa og passe paa Tider og Steder at øve Professionen, hvor de ej kan ertappes. Endel gør skikkelig Mine paa Gaderne, og saasnart de ser deres Hold, at ingen observerer dem, smutter de sig udi en Hast ind i de store Gaarde, endel ere usynlige hele Dagen uden under Maaltids Tid imellem et og tre og om Aftenen.

Borgerskabet og Lavene ere noksom disponerede godvillige at skaffe en fornøjelig aarlig Summa til at underholde alle, som ere rette Almisselemmer, om man havde et Hus med fornøden Indrettelse til saadan Brug, hvortil behøves en Avance, som af saadanne Kollekter ej er at vente, men allerunderdanigst forhaabes, Eders Majestæt en eller anden forfalden Bøde dertil allernaadigst beskikker.

Brandfolkene ere mønstrede og den indsnegne Misbrug med udygtige Personers Enrullering for Indkvarteringsfrihed at nyde tilbørlig i Agt tagen; som al Uorden ej har kunnet rettes paa en Tid, formodes Resten til næst tilkommende Foraarsmønstring at faa sin Rigtighed. Er taget Afsked ved Præsidenten, Stadshauptmanden og Brandmajoren, at hver Spøjtes tvende forhen ordinerede Vagter skal hver bestaa af 5 Officerer og 10 Brandsvende, som alle skal være fornemlig Tømmer-, Mur-, Blytækker-Mestre og Svende, dernæst

V s.802

Arbejdskarle, Smede og andre, som nære sig af groft Haandarbejde; Kældermænd og Brændevinsmænd ganske at udelukkes.

Port- og Aftenskillinger ere opslagne til ny Forpagtning, saasom forrige Forpagtningsterminer ere ude.

Arbejdes paa Torvepladsernes Indretning og Deling, fornemlig ved Stranden og paa Ulfelds Plads.

Den store og uskatterlige Naade, Eders Majestæt har gjort Staden med alle Militiens behøvende Munderinger at lade gøre her, fornemmes vel at Indbyggerne ej i alle Maader kan begegne med tilbørligt og fornøjeligt Arbejde, hver i sin Profession, men er viss Forhaabning, at med Tiden og nogen Taalmodighed alting derved skal komme i den Stand, Eders Majestæt forønsker til deres eget Bedste.

Er taget af det Runde Taarn Vaterpas paa Frederiksberg Slot og Slotstaarnet i Kjøbenhavn, som udi følgende Afrids 1) er forfattet og for Øjne stillet.

Til 27 December.

Magistraten har købt i Sluttergaden en Plads til at bygge et skikkeligt Arresthus paa, som Staden hidindtil har manglet, ti i dette nuværende maa de, som for ærlig Gerning ere arresterede, sidde iblandt Misdædere, begge Dele meget slet forvarede, som saavidt er et megst godt og lideligt Dessein, men skal blive at fortryde, om det engang skulde behage Eders Majestæt at afhænde Akademiets Bygning og Plads, som spargeres at være i Forslag og allernaadigst Intention at skulle ordineres paa et andet Sted, og da blev denne Plads for sit Rum og Situation meget bekvem, ikke alene til et Arresthus for Personer af alle Slags Kvalitet, men og til anden publik Brug, saasom til at logere Arme og lovlige vanføre Tiggere, item til at indsætte ulydig Ungdom til Revselse med Raspen eller deslige tvunget Arbejde, som alt kom Publikum til stor Nytte og Magelighed.

Er indsat for nogen Tid siden i Børnehuset en Familie af Tartere, bestaaende af Fader, Moder og tre Børn, som Amtmand Juel har ladet optage en halv Mil her fra Byen. Den gamle har en Søn fængslet i Kastellet, som med sin Hustru for meget groft Tyveri er under Straf. Her skal være i Tjeneste ved Garnisonen en 7 eller 8 af samme Folkefærd, som alle ere enten Anførere eller Beskærmere af de Tropper Kvinder og Børn, som forleden Sommer vagerede hele Sæland over.

En viss Person, som ej vil være kendt, har underhaanden sig skriftlig angivet for mig at ville antage Gadernes Renovation paa

__________

1) Dette fattes.

V s.803

bedre Konditioner og større Succes end værende Inspektør Villumsen, nemlig for 1000 Sletdaler ringere at betales maanedlig, naar hver Maaneds Arbejde er gjort, alene derimod begærer Privilegie til at drive Værket 25 Aar for sig og sine. Jeg kan endnu ikke sige af, hvad Grund og Fundament der er ved hans Propositioner, før jeg med første, som er mig lovet, kommer med ham selv i mundtlig Konferens.

Af det at offentlige Tiggere paa nogen Tid kendelig ere formindskede, at snart ingen eller ganske faa uden sær Adresse var at ertappe, mente jeg med deres Udryddelse at være vel avanceret, men forleden Juleaften maatte jeg uformodenlig fornemme et Sværm af mange hundrede at opfylde alle Gader, under Prætext af den Sædvane, som Betlere har altid haft, at bede om Almisse de store højtidelige Aftener; jeg lod i en Hast paa Købmagergade, som var ganske fuld, gribe 6, ved hvilken Exekution de fleste forsvandtes. Den hele Skare var mesten unge Mennesker fra 10 til 16 Aar, Drenge og Piger eller midaldrende stærke Kvindfolk. Tilkommendes Nyaarsaften haaber jeg at faa stillet den Ordre, at de skal her efter i det ringeste ej blive saa dristige at gaa i Tropper som denne Gang.

Jeg har til en Begyndelse formaat hos Bryggerlavet, at enhver lader sig tegne udi en dertil beskikket Bog, at give noget aarlig til Tiggere at holde af Gaderne. Faa gaa til 4 à 10 Rdl., de fleste til 1 Rdl., saa jeg af hele Borgerskabet efter denne Proportion kan vente ungefær en 1000 Rdl., hvorfor 70 Personer kan underholdes. Af kgl. Betjente og Øvrighedspersoner haabes ligesaa meget, nemlig i alt 2000 Rdl., til en halvandet hundredes Forsørgelse. Dagligt Eftersyn og idelig Forfølgning skal ufejlbarlig gøre det bedste, ti Soldaters og Baadsmænds Kvinder og Børn, som ere de fleste, der drive dette Tiggerhaandværk, skal heller holde sig inde til at arbejde hvad de kan for Føden end lade sig optage og indelukke paa Vand og Brød, som til Afbræk bør at blive deres faste Traktement.

V s.804

<-Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir jun 10 17:05:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top