eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.918

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 800-801
Nummer: 918


< Forrige . Indhold . Næste >

918.

17 Feb. 1683.

Kgl. Stadfæstelse paa Avktionsskødet paa Stadens Værtshus »Lækkerbidsken«. 13 Maj 1682 havde Kongen tilladt Magistraten at sælge dette Hus, imod at det skulde vedblive at være Gæstehus. 2 Okt. 1682 udstædte Staden Skøde derpaa, hvoraf man ser, at det laa paa Amagertorv imellem Østergade og Nikolaj Kirkestræde og havde fra Anne salig David Suartses Hus i øster og vester til Nikolaj Store Kirkestræde 42 Alen og 3 1/2 Kvarter, af sønder i nør langs Amagertorv 27 Alen 2 Tmr., af vester i øster i Østergade til Anne sal. David Suartses Hus 51 Alen 1 Tm.

Wij Christian dend fembte osv. giøre alle witterligt, at efftersom hoes os allervnderdanigst ansøges ock begieris voris allernaadigste confirmation paa effterskrefne bref, liudendes ord effter andet som følger: Anno 1682 løffuerdagen dend 10 junij er af mig vnderskrefne effter samptlig dend weledle och welbiurdige magistrats anordning och begiering stadens grundmuret wertzhuus, Leckerbidsken kaldet, beliggende paa Amager torf, huilchet forskrefne grundtmuret vertzhuus med ald des rettighed och frihed vdi lengde och brede, oppe och neder, saasom det nu bebiugt, begreben, indheynet och forrefunden war, med een jern kacheloufn, indkiørsel, stalderum, pompewand i gaarden, kielder under huuset och eller alt, huis gaarden med rette tilhør. Item frj grund och eyendom, ved loulig auction soldt til dend erlig, welagt och welfornemme mand Peter Jacobsen Timmerman, borger och induohner i dend kongelig residentzstad Kiøbenhaufn, som den meest biudende for tii tusinde, femb hundrede een och tredufue slettedaller, jeg siger 10531 slættedaller, huer daler til 64 Sk. danske bereignet, och samme grundmuret gaard och eyendom er soldt med effter følgende conditioner: 1) Bleff oplæst kongl. Mayts. allernaadigste bref, at huo der samme huus kiøber eller beboer, skal holde derudi it forsuarligt wertzhuus for dennem och deris effterkommere, huor af hannem skal gifues en copie under stads seigl, efftersom originalen deraf blifuer bewaret paa raadstuen. 2) Huo der kiøber eller beboer bemelte stads wertzhuus, skal staa vnder magistratens inspection och byens jurisdiction, at der blifuer holt eet forsuarligt wertzhuus. 3) Huo som kiøber eller beboer bemelte stads wertzhuus, hafuer at lade sette stadzwaaben udhuggen i steen ofuer dørren med samme inscription: Kiøbenhaufns stadz wertzhuus anno 1682. 4) Huo der beboer samme huus, skal werre frj for byens bestillinger, som er at werre kiembner, ofuerformynder, formynder vndtagen for dennem, som louen hannem tilholder, kirchewerger, fattiges forstandere, rodemester, tingmand, sexten mands toug, byens commissioner sampt ordinaire indquarteringer af huset och kielderen, dog huis der blifuer bygt noget huus paa siderne til Østergade och kirckestredet til

IV s.800

bortleye, da skal saadanne leyehuse ei verre frj for nogen indquartering. 5) Betallingen skal skee paa effterfølgende maade: først skal indfries een obligation paa 1500 rixdaler in specie hoes hospitalet med rente fra 11 junij 82 och resten betahles effter magistratens anvisning udi danske croner til bemelte stadz gieldz afbetalling med rente fra 11 junij 1682. 6) De schatter, som er forfalden til 11 junij 82 af bemelte huus, betaler byen, mens effter bemelte tid skal hand betale skaterne, som huuset kiøber. Dette ieg med haand och seigel bekreffter. Datum Kiøbenhaufn vt supra. Carlos Rodriguez. Da wille wi forskrefne bref vdi alle dets ord, clausuler och punchter, efftersom det her ofuen indført findes, allernaadigst hafue confirmerit och stadfest, saa och her med confirmerer och stadfæster. Dog dersom forskrefne Peter Tømmermand skulle nogen tid tilsinds vorde enten formiddelst alderdom och suaghed eller andre aarsager ej wertzhuus at wille holde, skal det hannem for sin och sin hustrues persohner allernaadigst werre tilladt det at opgifue, huorimoed de herudi ommelte friheder skal ophøre, ind til det igien af andre vorder beboet, som wertzhuus, som forskrefuet staar, forsuarligen holde wille, forbiudendis alle och een huer herimoed, efftersom forskrefuet staar, at hindre eller i nogen maade forfang at giøre, under wor hyldest och naade. Gifuet paa vort slot Kiøbenhaufn dend 17 februarij anno 1683. Under vort zignet. Christian.

IV s.801

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 21:45:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top