eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.917

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 798-799
Nummer: 917


< Forrige . Indhold . Næste >

917.

8 Dec. 1679.

Skøde paa en Gaard paa Hjørnet af Store Færgestræde og Nikolaj Kirkestræde.

Peder Willumbsen Deichman, Kongel. May. byefoegit udj dend kongelige residens och frie rigsstad Kiøbenhaffn, Jacob Hoe, kiøbmand, udi kiembner sted, Mickel Clausen, bysckriffver, Just Schowert, brøgger, oc Giert Meyer, kiøbmand, borgere sammesteds, giør witterligt, at aar 1679 mandagen dend 8 december paa forbemelte Kiøbenhafns bything var schickit erlig, velagt oc forstandig mand Gregers Hansen effter schrefftlig fuldmagt af høyedle oc welbaarne herre Didrich Fiuhren, friherre till Fiuhrendahl, herre til Sønderwaang oc Kong. Mayt. cancelij raad, vdgifuen och vnderskrefuen, oc udi louglig thingsliud med haand oc mund schiødte oc aldeelis afhende fra hannem, hans kære huusfrue oc begge deris arfuinger til erlig, agthahr oc velfornehme mand Jan Jacobsen Timmermand, borger oc winhandler her sammestedz, oc hans arfuinger een welermelte hr. baron Fiuhrens gaard, grund oc eyendom med en boed ved huusit, liggendis paa hiørnit af Store Fergestrede nest op til Wilhelm Christian Eschenborner winhandlers paa dend ene och til Morten Mogensens udi Sancti Nicolay Kirchestræde paa dend anden siede med parneel oc hylder omkring udi stufuen til gaden sambt it slagbord udi bemelte parneel sammestedz, disligeste jernstenger oc schrufuer udi windufuerne sambt stufue gulfuit lagt med fliser och en jern kacheloufn med otte messing piller, item en vdhuggen schaarsten med thræspield. Vdi kammersit nest wed er gulfuit lagt med fliiser, item malede dretter oc hylder saauelsom jernstenger och schrufuer udi windufuene, it schab udi parneelit med nøgler til, en jern kacheloufn med jern fod och fire messing piller och en vdhuggen schaarsten med rister paa. Dernest ved et lidet kammers iligemaade med flisegulf, med jernstenger och schrufuer udj windufuerne, trøgte dretter oc en hylde ofuer døren ved kiøchenit, iligemaade en hylde, desligiste en jern kacheloufn med jernfod. Udi kiøchenit er gulfuit och lagt med fliser, jernstenger och schrufuer vdi

IV s.798

vindufuerne, reoler paa dend ene siede oc hylder ofuer døren, disligiste en kaaber pumpe, itt lidet spisekammer vid kiøchenit med fliser paa gulfuit och hylder der vdi, it slaugbord udi forstufuen, item it schillerum, ved thrappen it sandhuus med dør for, ofuen for thrappen en dør for thrappen, der oppe it lidet rum som badstufue hafuer werit, gulfuit med breder lagt. Nest wed it laugt spisekammer med tou hylder och gulfuit med muhrsteen lagt, derhoes et kammers med mahlede dretter, en jern kackeloufn med jern foed oc tou thræ piller, en vdhuggen schaarsten och gulfuit lagt med astrag, saa oc en dør for it lidit rom ved bagdøren. Dernest ved it kammers med mahlede dretter, it ege schab med seng af parneel, it lidet rum at skrifue vdi med bord, bencke och hylder och gulfuit lagt med astragh, nest wed it kammers med mahlede dretter udi, en jern kackeloufn med jern fod, tou messing piller, een vdhuggen schorsteen med spield, it cantor med bord, hylder oc gulfuit med astrag belagt. Paa zahlen nest wed er oc astrag paa gulfuit, item thrøgte dretter under windufuerne och paa posterne nogle mahlede drætter sambt en huggen schorsteen. Nest ved it lidet kammer, gulfuit lagt med astrag och paa dend ene siede draget med mahlede dretter, saauelsom en liden jern kacheloufn med jern foed och fire jern piller. Desligeste udi gangen gulfuit lagt med astrag. Ofuer desse kammere strax ofuen for thrappen it kammer afdeelt med plancker, bedre frem mit paa lofftet it kammer afdeelt med bredder, derudi en lugt egeseng med grønne døre for. Widere frem udtil Fergestræde end it kammer afdeelt med bredder, der udi it stort egeskab uden laase, ofuen ofuer it loffterum med en kaaberrende langs huset paa dend ene siede oc en blyerende paa dend anden siede, som mod nør gaar ned til Kierchestræde och af kaaberrenden gaar et rør ned udi gaarden. Der ofuen ofuer it loffterum med wind, winderib(!) oc kraag och afdeelt rum udi begge ender af bredder. Endnu ofuen ofuer it lofft. Disligiste paa thrappen it thouff at holde sig ved, windufuer ved thrappen och jernstenger udtill gaden, gaarddør i gaarden, locum privatum, sambt kielder med flise gulf lagt. Item it schiellerum der neder, desligiste en muhrit kam som en brønd med pompe oc tilhørende redskab at pompe udj kielderen med, saa oc halff rettighed med Wilhelm Christian Eschenborner til dend forfalden brønd imellum begge deris eyendomme, findis disligiste liusen af windufuit udi forstufuen hereffter at niude som det nu forefindis oc af arildz thied werit hafuer, huilchen forschrefne gaard oc eyendom osv.

Orig. paa Perg. tilhører Oldn. Museum. Købekontraktens Datum er 3 Okt. 1677.

IV s.799

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 21:30:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top