eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.912

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 792-793
Nummer: 912


< Forrige . Indhold . Næste >

912.

24 Jan. 1661.

Beskikkelse af 6 Stadskokke. Jfr. III. Nr. 867.

Præsident sambt borgemestere och raadmend udj dend kongelige frj rigs stad Kiøbenhauffn giøre witterligt, att efftersom erlige och velforstandige, mend Jochum Kervieder, Jahan Buskman, Jacob Cammer, Hans Eskildsøn, Oluff Rasmussøn och Matthies Jensen sambtlige kocke och borgere her udj staden oss tienstvilligen haffuer andragit och till kiende giffuit, huorledis dennem udj deris hantvercks brug och næring aff vnderskiedlige fremmede her till staden ny ankomme och andre fuskere, som deris hantverch icke tilbørligen forstaae och lærdt haffue, ey heller udj forleden krigs och beleirings aare her nogen borgerlig plicht och tynge giort och vdstaait haffue, skall skie stoer indpas, hinder och skade udj deris brug och næring, saa effter at de udi forberørte krigstider ey alleene lige ved andre deris medborgere haffuer wæret belastet med store inquarteringer, contributioner och deris wagt och thoug ved natt och dag paa wolden affvarted med andet wolarbeide, iswechning och andre betyngelser, som saadane besuerlige tider medførde, vdstaaett haffue, derimod deris hantverck imidlertiid gandske haffuer nedliggit och der fast wærit aldelis nærings løse. Saa deroffuer de saa aldelis paa middell och formuffue ere komne till achters, at det næsten till deris ruin och forderff wille henstrecke, huis icke forberørte fuskerie och intrang i deris næring bleff forekommit och de med nogen visse friheed, saa som dog nogle dennem till foren nødt och hafft haffuer, till deris nærings tiltagelse och opretning bleffue forsiunede och befodrede. Saa effter at forbemelte kockes berørte vdstandne besuerligheder och deraff tillwoxen ringe middel och wilkor os nochsom bevist ere, da paa det de igien kunde gelange till nogen næring och opholds middell, saa och at meenigheden her i staden med gode døchtige mestere udj tilfaldende vertskaber kunde worde betiente, haffuer vj tilladt och bevilget, saa och nu hermed bevilge och tillade att forbemelte Jockum Kerwieder, Johan Buskman, Jacob Cammer, Hans Eskildsøn, Oluff Rasmussøn och Mathis Jensøn dennem maa lade bruge udj deris konst och hantwerck med kaagen och anretning till alle bryllupper, som udj det danske Compagnie, laugshuuser och andre borgerlige huuse her i staden skeer och anrettes, saa de och huilcke de dennem

IV s.792

till hielp bestiller alleene dertill och ingen anden dennem maa lade bruge. Befindis nogen sig at understaa herimod forbemelte stads kocke udj deris næring och offuenskreffne dem meddeelte frihed inpas och hinder at giøre, da de derfore at tiltalis, stande till rette och effter beskaffenhed tilbørligen och alvorligen straffis. Imod saadan forberørte friihed forbemelte stads kocke skulle were tiltenckte och forplichtede een hver her udj meenigheden, som deris thieniste behøffue och begiere, willigen, flittigen, troligen och for billig betaling at betiene, huor och naar tilsigis, saa ingen i sligt fald worder forsømbt eller billig aarsage skulle haffue sig offuer dem at besuerge. Dis till bekrefftning haffuer wij woris stads secret her ladett vndertrycke. Giffuit udj Kiøpenhauffn den 24 januarii anno 1661.

Samtidig Afskrift i Geh.-Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, LL.

IV s.793

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 20:50:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top