eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.910

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 789-790
Nummer: 910


< Forrige . Indhold . Næste >

910.

23 Juli 1648.

Bertel Jensen beskikkes til Foged ved Kongens Have.

Frederich 3. antager nerverende Bertell Jensøn at skall tage ware vdi wores haffue wden for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hvor hand skall haffue flittig agt paa huset och at intet aff dend deell dervdinden bliffuer forryct, hand skall och haffue agt paa at vrtegaardsmanden med hans sellskab giør dend deell de bør att giøre och at intet kommer paa de steder som det icke bør. Ilige maader naar der effter wores naadigst befalning nogit skall bygges, skall forskreffne Bertell Jensen ochsaa giffue agt paa, att kalk, steen och tømmer anvendes der till det bliffuer forordnett, hand skall och alldelis intet lade komme wd aff dammene, slotzgraffuene saa och hos liggendes søer, vden hand derpaa wores naadigste befalning bekommer, hand maa och ingen stedde gang wdi haffuen som vdinden icke haffuer att bestille, och naar nogen vdi wores naadigste fraverellse vdi haffuen skall indlades, skall hand derom bespørge sig hos os ellskelige Christen Thomesen till Stougaard, ridder, wor tro mand, raad, cantzeler och befalings mand vdi St. Knuds kloster. Disligeste skall forskrefne Bertell Jensen icke tillstedde vrtegaardsmanden, apoteckeren eller distelereren at hollde nogen lauff eller samquemb i deres logement eller nogen om nattetide att herberge eller tillstedde dennem nogen i haffuen att indfordre. Sit logement och waaning skall hand haffue paa de steder hans formand for hannem hafft haffuer, huor hand ilige maade alldeles ingen herberge eller nogen gesterj, øllsall eller andett sligt maa hollde. Forskreffne Bertell Jensen skall aarligen hollde regenskab med vrtegaardsmendene, hwor mange vnge trær de haffuer

IV s.789

satt och podet i forskrefne wor haffue om aarett, saa och hwor mange rosentreer och andet sligt de haffuer i forraad, som udi haffuen kand bruges och forsettes. Hwes frugt och andet, som aff forskrefne haffue sellges, derfor skall hand giøre os reede och regenskab. Iligemaade skall hand aarligen leffuere fortegnellse fra sig paa hues sur och grøn kaall, augurker och andett sligt aff haffuen udi forraad kunde were. Endelig skall hand agt paa giffue, at de folk, som effter tidens leilighed till haffuens røgte bliffuer forordnett, icke skulle till anden arbeide bliffue brugt, och ellers i alle andre maade vjde, søge och ramme wores gaffn och beste, som det sig bør en tro och flittig tiener. Och haffuer wi naadigst bewillget forskreffne Bertel Jensen for samme sin tieniste aarligen vdaff wort rentekammer att skulle giffues et hundrede courenter dlr. till aars løn och elleffue courente dlr. till kostpenge om maaneden paa sig sellff anden saa och foeder och maall paa en hest, hwilken forskreffne aars løn och kostpenge skall begynde och angaa fra dend tredie martij i nerwerende aar och endes aarsdagen der nest effter och siden aar fra aar forføllges. Biudendes etc. Haffniæ 23 julij 1648.

Sæl. Reg. XXII. 6-7.

IV s.790

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 20:20:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top