eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.909

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 788-789
Nummer: 909


< Forrige . Indhold . Næste >

909.

Avg. 1646.

Borgerne gjøre Indsigelse imod, at Kongen afhænder Grunde indenfor Søerne.

Stormechtigste, høybaarne første, allernaadigste herre och konning. Eders Kongelig Maytt. ere wi paa Kiøbenhaffns byes wegne paa det allervnderdanigste at andrage paa woris embidtz wegne høyeligen foraarsagit. Efftersom att marck och felled med forte och fægang heromkring staden indtil Rosbeck altid aff arild haffuer tilhørt och fult Kiøbenhaffns bye, en deel aff cronen bekommed och en deel aff capittelet i Roskilde med kongelige bewilling sig tilforhandlet effter derpaa aff frembfarne høylofflige kongers naadigste meddeelte och aff Eders Kong. Maytt. allernaadigste confirmerede privilegier saa och Roskilde capittels kiøbebreff, aff huilcke herhoes copier Nr. 1, 2, 3, 4, 5 medfølger, deris videre vdwisning, saa at byen samme marck med sin tilbehør altid tilfaarne vden nogens indpas haffuer nøtt och brugt och ingen deraff noget sig haffuer tilegnet vden borg. och raad, byens kiemners och de fornemste borgere deris bewilling och sambtøcke, ja end Ed. Kong. Maytt. sielff icke nogit tillfaarne deraff haffuer begierit vden vederlag och erstattung til byen, huercken til Eders Maytt. egen hauffue eller til Ladegaarden, som aff hosfølgende Nr. 6, 7 kand fornemmis. Dis wanseett haffuer nu noget forleden vden borg. och raads och byens kiemners willie och sambtøcke Iffuer Rauffn aff samme byens marck indplanckit it støcke jord vde ved Sortedam imod Ny Warto liggendis, ilige maader haffuer M. David Urtegaardsmand nu nyligen ladet indgrøffte en megit stoer pladtz tvers offuer veyen, som gaar fra Nørreport til Ny Warto, saa att huis som byen och samptlige indbyggere tilhøre och skulle haffue gauffn och nøtte aff, det saaledis formindskis och aff nogle sær personer indtagis, som det sig til nøtte acte at bruge, menige byens indbyggere till schade, aff huilcke forbemelte M. David dog aldrig haffuer schattet eller skyldet eller baaren byens tynge enten i denne besuerlige tid eller anden tid i ringeste maader. Och endog at det støcke jord, som M. David haffuer jndgrøfftet, med mere aff byens marck nogen tid brugtes til en dyrhaffue, saa haffuer dog byen ey nogen erstattung derfore bekommit, huorfore det och igien til byens fellit, som det tilforne werit haffde, er vdlagt, anseendis at byens marck och fellit dog megit bleff afftagit med S. Anne Boders bygning

IV s.788

och dis tilbehør saauel som med Ny Warto och andet mere, och derfore vden indwaanernis største schade ey widere fratagelse kand taale. Bedendis derforre paa det aller vnderdanigste och ydmygeligste, att Ed. Kon. Maytt. allernaadigst wilde behage, att forbemelte jord, som Iffuer Rauffn och M. David huer for sig haffue indplanckit och inddigit, maatte igien til byens fellit vdleggis, och huis bewilling, di derpaa mueligt effter deris wrange beretning kand haffue bekommit, maatte casseris och igien tagis och byens marck och fellit effter kongelige privilegier maatte bliffue wformindsket och icke nogen tilladt sig noget deraff at tiltage vden borg. och raads sambtøcke osv. Actum Kiøbenhaffn den       augustij anno 1646. Eders Kongl. Maytt. allerunderdanigste borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, Lit. EE.

IV s.789

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 20:11:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top