eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.907

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 785-786
Nummer: 907


< Forrige . Indhold . Næste >

907.

11 Avg. 1645.

Rigsraadets Ansøgning om Borgmester Reinholt Hansens Genindsættelse.

Stormegtige, høygbaarne fürste, allernaadigste herre och konning. Efftersom Eders Kong. Maytt. haffuer wed sin skriffuelse laditt forbiude Reinholdt Hansen hans borgemesters sæde, formedelst hand allene haffuer send bud till byfogden her vdj byen, att den bagger søn, som haffuer ihielskutt den bunde dreng, war aff borgemesterne beuilgitt att sidde paa nogle dagers tiid, førend hand skulle rettis, och dog icke tilforne derom selff talt med de andre borgemestere, saa, allernaadigste herre och koning, er woris vnderdanigst begiering, att forskrefne Reinholt Hansen maa for woris vnderdanigst intercession skyld aff E. Kong. Maytt. samme forseelse naadigst effterladis och for hans alderdombs skyld beuilgis hans borgemesters sæde frembdelis att besidde, i synderlighed effterdi den gierningen giort

IV s.785

haffuer er nu tilstede. Ahnseendis hand vdi den swenske feigde och siden altiid hid indtill haffuer ladit sig bruge vdi E. K. M.'s tieniste Forseendis os vnderdanigst, at E. K. M. os naadigst her udinden bøn vider, ynskendis E. K. M. her med vnder den høygistis protection. Aff Kiøbenhaffn den 11 augusti 1645.

Offue Gedde. Joest Høeg. Gregers Krabbe. Hans Lindenow. Knudt Wllfeldtt. Iffuer Wind. Jürgen Brahe. Frederick Rudt.

Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, NN. Udenpaa: Kong. M. sende os dette tilbage igen.

IV s.786

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 19:56:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top