eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.905

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 782-784
Nummer: 905


< Forrige . Indhold . Næste >

905.

Nov. 1632.

Ansøgning om at der maa ansættes en Byskriver og en Raadstueskriver.

Erlige wellforstandige och wellagte borgemestere och raad. Efftersom ieg hoes E. W. W. om noegen forlindring paa min besuerlig bestilling tillforn haffuer anmodett, des aarsag widløfftigen vdi pennen och paa papiritt forfattitt, jeg in martio nest forbigangen E. W. W. offuergaff, huor aff ieg endnu copie haffuer, och eders resolution der paa kortteligen in summa fornemmelig war, att dersom samme forlindring eller forandring paa byeskriffuers bestilling skee skulle, nemblig enn raadstuffuenn och enn anden byetingitt att bethienne, willde dedt vdj E. W. W. raadstue stoer disorder giffue, item saadanne forandring alldrig tillfornn att haffue werritt. Saa haffuer ieg endnu med alld ydmyghed mig tillfordriistitt min anliggende vdj enn goed forhaabning frugttbarlig niudendis att fremberre och disse effterfølgende motiver ville haffue E. W. W. till gemytt och consideration stillitt.

1. Anlangende E. W. W. suar, att min begierende forlindring och dend forandring villde vdj eders raadstue giffue stoer disorder och dend forandring alldrig tillfornn att haffue verritt, att enn raadstuffuen och en anden tingitt skulle bethienne. Suaris derpaa ydmygeligen, att bestillingen tillfornn [icke] haffuer verritt deelitt, dedt er wist naach, men aarsagenn och dend daglig tilltagende besuerlighed, som allenniste med itt exempel for alle beuiisis till saadan deelelse och forandring, haffuer heller alldrig tillforn werritt.

2. Beskuendis och confererendis dombøgernne fra anno 1610 och till anno 1625, som erre 14 aare vdj mine formends thiider emod dombøgerne fra forskrefne anno 1625 och indtill dett aar 1632, som er siuff aar udj min bestilings thiid, och nu for E. W. W. frembleggis, da sees min storre besuerlighed, ja dend besuerlighed vdj dend post alldene med dommennis sluttninger at concipere, som mine formend ey for mig hafft haffue.

3. Will end ydermere haffue E. W. W. till consideration førtt att kiemners bestilling haffuer heller aldriig tillfornn werritt forandritt, førend E. W. W. vngefer nu 1-2 aare forleden forordnede denne nu perpetuerede kemner, huilckitt da icke sagdis eller siiden er sagtt dett megen forandring att skulle giøre eller att haffue giortt, och dedt brød, mig for mange aars thienniste baade Kong. May. och Kiøbenhaffnns bye giortt, bleff misvntt och affslagitt och forskrefne nu perpetuerit kiemner for ringe eller slet ingen thienniste vdj forberørtt maade vndt och beuillgitt, vanseett jeg jo saa flittig och byen gauffnlig dedt villde och kunditt forvalltte.

IV s.782

3. Forundris att min begierrende forlindring och bestillings foranding nu mehre end neste forgangen aar 1631 nogen disorder vdj raadstuffuen giffue skulle, der saadantt aff de fleeste stemmer, gandske faa vndentagen, var consenterit och Niells Willumsen till bestillingen vdi raadstuffuenn eligerit, men aff huad aarsag dett da icke fick sin frembgang, wiide borgemesterre och raad sig uell att erindre.

4. Effter saadan ombstende kand E. W. W. paa ett hallfft aars thiid vdj dedt lengste min begerrende forlindring forsøge, giffuer dedt dismidler thiid naagen disorder vdj eders raadstue, da forbiude Gud jeg dedt skulle foraarsage eller føre vdi suang, men fast heller, om dedt effter saadann forandring befindis kunde, dedt ene med dedt anditt att ville da affstaae, menn ieg forhaaber dend forandring frugtt att skall skaffe, saa att saa megen klage och banden aff gaatt folck for dieris breffuers opholld icke der effter vdøsendis woerder.

5. Paa dedt byen formedellst saadan forandring ey naagen vdgifft med lønn och besoldung skall paaføris, erbiuder ieg mig min pension aff byen, nemblig 84 slette daller, gandske att affstaae, och om naagen villde tenncke, att hand sig dermed icke skulle kunde vnderhollde, da suaris ydmygeligen, att dend største fordeel och indkompst kommer mehre aff raadstuffuen med søepasser, fuldmagtter, domme, vdskriffter, certificatzer, borgerskaffs pengge, geburtz breffue, befallings seddeller och anditt end aff thingitt, huor alld enne fallder naagre ringe skøder, affkalld, thingsuidner, skiiffter, wurderings seddeller.

6. Haffuer ieg med naagre aff de fornemmiste borgerre her vdj byen om denne min begeerrende forlindring och forandring conferrerit, huilke dedt billigtt och dend gemeine mand med deris retter gang till befordring eragtte, att de icke saalengge, som hiid indtill disuer skeedt er, med dieris breffue skulle opholldis, huilckitt icke aff mig formedellst suaghed paa folck forwulldis, thi ieg sellff siuffuende dagligen sidder paa mitt vercksted, megitt mindre skall naagen mig med billighed eller sandhed efftersige, att gaatt follckis breffue formedelst min drich eller forsømmelse opholdis, men dend rette aarsag der till att mig ene menniske, saawiitt byeskriffuers bestilling angaar, dend gandske byes meenighed och allmue paahengger, saa dedt icke nu, som naagen aaringer forleden, er enn mands verck att regere och gaatt follck befordre, som dedt sig bøer och ieg giernne willde, huorudoffuer ieg icke alleenne naaa høre och liide stoer efftertalle, men endog forbandelse.

IV s.783

7. Dersom saadantt mig icke tilldreff forlindring och forandring vdi min bestilling att begierre, kand en huer rettsindig vell betencke, att ieg icke loed itt gaatt stycke brød fallde mig aff munden och lade en anden dedt optage.

8. Kand jeg icke heller sellff thinggitt besidde formedelst min bestilling, som och da om mandagen paa raadstuffuen forrettis skall, men der maa hollde en karll och icke alldenne giffue hannom en stor pension, men endog stoer fare vdstaae, om hand sig naagitt, enten forsettelig eller [v]forseende, kunde forsee, dedt ieg da skulle suare, huillchitt ieg fornemmelig for itt oerd skylld vdj dend process emellum mig och Christoffer Iffuersen, efftersom min thienner sig da haffde forskreffuitt, och huor høytt dedt bleff opmudtzitt, erfarede. Item naar gaatt folch vill haffue naagit fra tingitt beskreffuitt, søger dj min thienner och icke mig, vanseett ieg kand sidde vid øritt hoess hannem. Och naar hand dieris begierring icke vdj rette thiide fordrer, maa ieg høre vdi mine ørne, att de offte der effter haffue løbitt, enndog de icke engang sligt aff mig begierritt haffue.

Effter huillcke forberørtte motiver och omstendigheder jeg formoder E. W. W. denne min billig begierring, som er till allmuens gauffn och dieris sagers beforderung, endnu tager vdj bedre betenkende och derpaa jeg E. W. W. guode resolution och befordering foruentter, och hermed eder sampttlig vnder Gudtz allermegtigstis protection vill haffue ynskitt och befallitt. Kiøbenhaffnn dennd       novembris anno 1632.

Ingen Underskrift. Udenpaa: Hildebrand Jørgensen begierring af Borgemesterre och raad vdj Kiøbenhaffnn. Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, Y.

IV s.784

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 19:05:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top