eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.904

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 781
Nummer: 904


< Forrige . Indhold . Næste >

904.

28 Juli 1630.

Det fornemste Borgerskab søger om at maatte skænke Vin til Bryllupper.

Stormegtige høgbaarne første, allernaadigste herre och konning. Paa dett alderunderdanigste ehre wy eders Maytt. thro hørsomme wnndersaatter borgemestere och raadmend her wdj Kiøpnehaffn paa dett fornembste borgerskaffs wegne her sammestedts deris flittige och idelig anlangende wdj ald wnnderdanighed begierenndis, eders Kong. Maystt. aff kongelige gunst och naade aldernaadigst wille beuilge och thillade, adt de borgere och kiøbmend her i staden, som well haffuende och formugende ehre, och anseenligste schatte och schyllde, naar paa eskes, maatte hereffter vdj deris egne och deris børnns brølupper for ehnn ehre skyldt for hederlige och forneme brølups gester aff adell och anndre fremmede skenncke en dryck winn offuer maaltiidt, dog foruden nogen offuerflødighedt. Huormed wy nest Guds hielp wille lade haffue saa flittig indseende, adt huercken Gud eller Eders Kong. Maystt. skall der weed fortørnes, aldernaadigst anseende offte brøllupper berammes paa de thiider om aarett, mand icke kand haffue enn goed eller smuck druck øll for sig sielff, møgedt mindre for hederlige fremmede gester. Denne wores wnnderdanige bønn och begiering forhaabe wy paa dett allerunderdanigste wdj naade och gunst aff Eders Maystt. adt worde optagen och Eders Maystt. altiidt adt were och bliffue os en naadig herre och konningh. Och ynsker wy Eders Kong. Maystt. aff Gud itt languarendis løcksaligt och fredeligt regimentte. Actum Kiøpnehaffn denn 28 julij anno 1630. Eders Kong. Mayst. tro hørsomme vnderdane borgemester och raadmend i Køpnehaffn.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, X.

IV s.781

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 19:00:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top