eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.903

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 779-781
Nummer: 903


< Forrige . Indhold . Næste >

903.

Marts 1630.

Der søges om at maatte lægges 2 Vandrender fra Emdrup Sø.

Efftersom Kong. May., worris allernaadigste herre sig i denne goede byes wellstand i mange maader høyligen lader werre angelegen och gierne saa at her i stadden saa uell som i andre welforordinerede steder alltingeste, saa uit haffuis kand, waar vdj hederlig esse och brug, huoriblantt gott reent fersk wand at haffue icke er det ringeste, mens en aff de fornembste i byer och steder till menniskens liffs ophold, huormed mange fattige deris tørst at leske sig offte maa lade nøye, for uden dend fornembste hielp deraff vdi ildtz waade sampt goed lufft och renlighed vdi pestens tiid, som disuer aldt for offte her i byen sig tilldrager, huilcked denne goede herre sig en nadigst saa storligen for mange aar siden haffuer ladit werre angelegen, att Hans Maytt. end ochsaa det kaastelige kaaberbecken och historiske billede till posten paa Gammell Thorff naadigst haffuer forærit, endog for mesterens wforfarenhedz skyld paa den tid nu i nogen aar till aldeelis ingen brug den gandske bye och gemene till skimff och efftertalle. Da effterdi endnu som tillforne naturen sielff fraa Emendrup søe giffuer aarsage och anledning till got ferskt och sielffspringende reendt wand her i byen saa uell som andre lofflige steder till nøtørfft nochsom at kunde haffue, om med fliid bleff efftertrackted, huilckit dog worris goede gamble forfedre for os saa uell haffuer begyndt och os weyen wiist fra forskrefne søe samme ferske wand med deris stoer bekostning her i byen med render at indlede, det och wed lige och magt holden, indtill nu vdj worris tid det moxen er forfalden och ødelaugt, os till ingen sønderlig berømmelse. Ehr och well at befrøchte, samme gamble render, dersom icke tenckis paa goede middell i thide, alle med tiiden gandske forderffuis och slet øddeleggis och wii samme wand der offuer aldeelis miste.

Saadan skadelig defect betimmeligen at forrekomme haffuer wii wnderskrefne os forsamblet, den leilighed med huer andre betenckt och offuerueyet, os end och ført till sinde det som allerede saa uell er begyndt aff her candtzler, de høyglærde och nogen faa aff borgerskabit i wor Fru sogen allene med samme ferske wand, att for os

IV s.779

och worris børn och effterkommere wille werre skimffliig, om wii icke wdj lige maader sielff betrachted worris egen høynøduendige gaffn och beste i saa maader, derforre wdi herrens nauffn med welb. her candzler och her stadtholders consens och goede raad for got och raadsomt ehrachtid och befunden her vdi at giørre worris mueligste flid tuende render tillige at lade ligge aff forskrefne Emendrup søe och hiid ind vdi byen, den ene till posten paa Gammell Thorff och siden derfraa till brønden eller posten paa Amaggertorff, och skall samme ene rende aldrig til anden end forskrefne to posters stedtzuarende spring och brug røris. Den anden rende skall bruges till wandet wdi worris gaarde at indlede och aldrig aff nogen røris wden aff de, som nu der till haffuer giort bekostningh och wdleg, vden det skeer med alles interresseders(!) beuilling och sambtøcke for billig bettalling, och epterdi dette werch med idell nye och stoer bored render will wdkreffue en anseenlig summa penge epter det offuerslaugh, wii nogenlunde med brøndmesteren derpaa giort haffue, da paa det mand med billige middell samme summa pendinge kand bringe till weye, da giøris fornøden att wide, huem dette med os bekoste will indgaae at holde, ehre wii wenligen begierrendis att de dierris nauffn med egne hender till widere effterrettning her vnder will tegne; her skall tuende aff worris middell bequeme mend bliffue forordned wercket at forestaa, baag at holde och alting med goed opsigt fuldriffue, her candtzler, endog hans welb. dette samme ferske springende wand allerede haffuer, erbiuder sig dog sielff frommeligen at wille komme dette goede werck till hielp. Gud giffue till løcke och goed fremgangh. Actum Kiøbenhaffn den       marti 1630. Simon Surbeck. Reinholtt Hansen. Jørgen Daniell.

It hundert rixdaller in specie. Frantz Rantzou.

Paa et andet Papir:

Dersom en serdelis och nye hoffued rende bliffuer laugt fra Emmendrups søe indtill i brynden eller posten paa Gammell torff och der att giøre sin effect eller spring vdi posten och ligesom hoffuedt renden bliffuer stoer till, saa kand der leggis fra samme post en, tho, thre, fire eller mere render fra posten wdi byen till vdløb och springh paa adskillige steder och streder till dett gemene beste, nembligh en rende fra posten langs Westergade, en rende fra posten ned i Kattesund paa adskillige steder, en rende fra posten westen forbi Raadhuset till wdi Farffuegaden. En rende fra posten østen forbi raadhused langs Broleggerstredet, Companiestredet och langs stranden. En rende fra posten langs Kledeboerne, Skoeboderne indtill paa

IV s.780

Amaggertorff till en hoffuedt post igien, der paa weyen kand were 3, 4 eller mere springh till menigheden att bruge, huor behouff gieris. Siden kand det løbe fra hoffuedt posten paa Amagger torff igiennem Høybrostrede, Fergestrede och langs Stranden indtill Kong. Maytt. Nye boeder. En rende fra posten langs Kledeboderne, Skindergade, Slagterboerne, langs Kiødmangergaden, i Piilestrede, i Østergade, Kongensgade och der omkringh, wdaff huilcken rende iligemaade kand settis adskillige poster paa hiørner och streder, huor behouff giøres. Och lige som hoffueduercket bliffuer stort, saa kand de andre render der aff fordeelis i meere parter.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab. 9, 12, BB.

IV s.781

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 18:38:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top