eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.902

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 777-779
Nummer: 902


< Forrige . Indhold . Næste >

902.

22 Sept. 1626.

Borgerne søge om Toldfrihed, som den er lovet i Stadens Privilegier, og om Forskaanelse for Visitats af Toldvæsenet udenfor Havnen.

Erlig, welluise gunstige borgemester och raad. Wij fattige borgere haffue os ydmygeligen for E. W. att beklage, huorledis den gemen handell och borgelige næring her i Kiøbennhaffen paa nogen aars tid stoerligen er affthagen och formindskett formedelst byens privilegiers forsueckelse och dagelig pendings wdgifft och thiunge, och enddog wij fattige borger for woris kierre, naadigste herris wdenlandtz orlogs store effuentiuer och krigswesenz skyld, fra huilcken Gud allermechtigste Hans Kong. Maits. naadeligen befrij och med seieruinding och glede igien till os hiem sende, icke ville eller kunde ald worris trengsell anmelde eller tillkiende giffue. Saa bede wij dog aldene, att effterdj vorris allernaadigste vdualde prindtz och herre med nogen forneme rigens høye wiise raad nu ehr her till stede, att E. W. da wiille werdis woris nødtorfft for hans F. N. och dierris høyheder vdj thisse thuende puncter wnderdanigst at andrage och befordre. Først at en artickell vdj worris priuilegier, som hogbemelte Hans K. M. wdj hans konglige kroning anno 1596 med andett merre os naadigst er stadfest och confirmeritt, saaledes lydendis: Item alle Kiøbenhaffns borgere fra nu och aldtid att werre frij for thold vdj rigett, men paa Falsterboe, Schaanøer, Mallmøe och Dragøer och alle wore andre fiske leigre der skulle de giffue told fra sancti Bartholomei dag och indtill sancti Dionisii dag.

IV s.777

Och effterdi tolderne her for Slotted saa well som anden stedtz os heremod belaste och haffuer opeboritt lige thold aff os, som aff andre wdlendske, ther rigett ingen thienste beuist haffuer, da bede wij ydmygeligen, at E. W. wille os hoos Hans F. N. och Danmarckes raad, som nu till stede er, gunstige bestandlige werre, att wy wed worris konglig confirmeridt priuilegier naadigste motte handtheffues, anseendis de mange store pendings skatter fra siste suenske feides begyndelse och hid ind till sigh høyt erstrecke, foruden anden møgen plickt och thynge, som dene fattige allmoue høyer och merre end andre kiøbsteder wdstaa, och inthett forlinderis, men aar effter andett till wolde omkring byen, som effter handen nederfalder, thisligiste till stienbroer och weyer wed lige att holde mange thusinde daller haffuer anuent, som aldt gaaer os fattige borgere aff henderne och ingen friihed wij der imod haffue, thi den ringe wisse jndtegtt, som liger till byenn, icke nær kand recke thend aarlige wisse wdgifft at bethalle. For dett andett, at den visitation och besøgelse, som nu nyligen er paakommen her wden for Bommen, førend skiffuene med dierris last maa indkomme, naadigste motte affskaffes, anseendis att den huercken er Kong. M. eller kronen till gaffn, men byen och borgeskaffuett till wlidelige skade, thi baade ind- och wdlendiske skippere och kiøbmend, som ellers med thierris skiffue och handtering hid søgtte, haffue thennom dag fra dag her fra holde [t] aff den aarsag, att the for hinderis med visitas och randsagning ickon allene thierris reise till forlengelse, wind och weiers forsømelse, thennom sielff till stoer skade, huilcket icke skeer vdj nogen andre wellordend steder, naar skiper och kiøbmend did ankomme, men naar skiben er forløst och seigellferdig fra kiøbstederne igien att wdløffue, er tha nogen feill paa kiøbmend, schipper eller skiffslasten, da ehr dett billigtt att de anholdis huer for sig att staa till rette enthen paa Tholdboden eller for bysens øffrighed, huor nogen feill eller forseelse findis eller erfaris kand.

Paa disse tuende poster, gunstig borgemester och raad, ehr wij ydmygeligen begierendis ethers gode befordring hoes øffrigheden och er her paa gunstig suar foruentendis.

Paa menige borgerskabets wegne vdj Kiøbnehaffn. Henrich Barner(!). Heinrich Fuiren der elter. Peder Matsøn. Harmen Woyst. Steffen Rhoede, Heinrich Rosenmeyer. Christen Bentzon. Balduin Blanckefordt. Anders Pederssen. Lueder Brasch. Hans Mandix. Heinrich Fuiren der Junger. Christoffer Trøner. Hans Tregaardt.

IV s.778

Jens Andersen. Peder Motzfeld. Jacob Pedersen. Jacob Maedtzen. Neells Auchesen. Søffren Jensøn. Jens Schultt.

Thill borgemestere och raad offuer giffuet paa menige borgerskabs vegne fredagen thend 22 septembris anno 1626.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, Æ.

IV s.779

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 18:36:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top