eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.901

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 775-777
Nummer: 901


< Forrige . Indhold . Næste >

901.

1625.

Klage over Borgernes Tynge.

Stormæctige høigbaarne første, allernaadigste herre och konning. Paa E. K. M. naadigst skriffuelse her aff Kiøbenhaffn slott næst forleden 26 aprilis formellendis om Kiøbenhaffns byes aarlig indkomst och huor den till anuendis ehr vnderdannigst suar och kort erklering, at byen icke haffuer mehre till wisse indkom om aarett end epterskreffne poster, som ere:

1. Huusleye.
2. Jordskyld.
3. Wongiordtz leye.
4. Blegdammes leye.
5. Bondgarnstade.
6. Græsbed.
7. Aarlig skatt och
8. Møllebackeleye.

Huilcke aatte perselier tilsammen dragne aff byesens regenskaber och beløbe wed xijct curant daler.

Derimod er byesens wisse vdgifft, som i lige maade føris till regenskab:

1. Byenns aarlig skatt, som till huer Martini leffueris till Ko. M. rentekammer.

2. Byenns daglige thienneris løn till huer paaske och Michaelis.

IV s.775

3. Rente som vdgiffuis aff byesens gield.

4. Jordskyld aff byens wfrie jorde.

Denne wisse vdgifft beløber om aarett jmxx daller. Dennom emoed forskrefne xijct daler afflignett kand byen haffue beholden om aarett vngefehr jctxxx dlr., huilcke lidet forslaae till byenns anden daglig vdgifft och bekostning, som skeer till woldarbeide, wanddemninger och sluser, broer och weye inden och vden byen at holde wed macht, byesens huse at forbedre med andet mehre, byen paahænger epter haanden at vdgiffue, som vdi disse thow sidste aar 1623 och 1624 aff byesens regenskaber forfaris at erstræcke wed vjm daller; huilcke epterhaanden betalis aff byens wuisse indkom, som er sagfald, rømnings och forbrutt guodtz, slaugsmaall och anden wuisse tilfald, huor till och kommer huis som forøffues, naar de store skatter ere taxerede och vdgiffne, saa och huis kiemnerne paa deris regenskaber kunde skyldig bliffue. Och bliffuer Kiøbenhaffns bye endda offuer alt E. M. en summa penge skyldig, som formedelst anden stor vdgifft, eptersom forbemelt er, icke snarligen kand afleggis. Aarsagen at her aff byen næst forgangen aar bleff vdgiffuet och vdj E. M. rentekammer leffuerett en skatt paa 1788 specie daler, och schall dette aar till S. Johannis dag førstkommendis igien vdgiffuis lige saa meget, 1788 specie dlr., derforuden 204 slettedaler allerede till her Anders Bilde, rider, ere offuerskickede till adelburser och soldathold, och fremdelis huer tridie maanett ydermere offuerskickes skall, huilcke specificerede vdgiffte falder denne byes fattige borgere meget tung, thi mieste parten ere forarmede och i denne dyre tid saa gaat som intet formaae, [da] andre fremmede, som næringen haffue, med friehed forskaanis. Item mange fremmede nations folck, som sig och hid till byen for arbeid skyld haffue indwicklett, opfylde byen med børn, betlere och prackere, foruden landtzens indfødning, som sig i haabetall hiid begiffue och icke lætteligen igien kunde vdryddes, giffuer och den fattige byes almue stor thynge, borgerne her forudden holde aar vd och aar ind, som betiene slottet her sammestedtz, offuer thiuffge knæchte paa deris bekostning, end epter haanden E. M. drauanter, som i lige maade forleggis paa borgerne, foruden de soldater, som till Skaane tid epter anden ere offuerskickede, huilcke hoes borgerne paa stor bekostning haffue wæret loseret, och en partt aff dennom med nogen hundert dalers bekostning till skibe och fætalie aff landet igien vdførde. Item och nogre aff hoffjunckerne icke aldæniste lade dennom logere hoes borgerne, emeden de her vdj byen tilstede ere, men och en part tilholde dennom den frihed med stalde, kammer och

IV s.776

gemacker, naar de ere paa andre steder vdj E. M. opwartning, huor de vden tuiffuell i lige maade med saadant worder forsiuffnett, huilcket i førrige tider icke scheed ehr, foruden stor daglig arbeid, borgerne selff paa wolde, broer och weye inden och vden byes, huor behoff giøris och tillsigis, ere med betyngede. Saadan och anden besuæring falder dette fattige borgerskab meget tungt och er imoed andre kiøbsteders tynge wlige. Naar saadant med des omstende considereris och eptertænckis, kannd E. K. M. naadigstt well forfare byenns leilighed och tilstand.

Denne woris enfoldige erklering bede wi paa det allervnderdannigste E. K. M. naadigst wille optage. E. K. M. vnderdannige plichtige throe tiennere

Borgemestere och raadmend
vdi Kiøbenhaffn.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, AA.

IV s.777

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 24 18:02:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top