eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.898

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 773-774
Nummer: 898


< Forrige . Indhold . Næste >

898.

c. 1621.

Om Ryvangen, Vandledningen til Børnehuset, Klage over daarligt Kulmaal.

Strenge ridder oc welbiurdig gunstig her cantzeler. Paa denne jord wed Gientofft march, som Kong. Mayestett naadigst haffuer ladet affpæle och tilmaale borgeskabett emoed Kalffuehauffuen och den byes jord neden for Solberg, begieris vnderdanigst Hanns Mayestett naadigst breff och forwaringh och at de som derpaa anstøde mue wed magt holde hegning, grøfft och dige med borgeskabett, som det sig bør.

De wandrennder, som høigbemelte Konng. Mayestt. haffuer ladet indlede aff byes graff vdj Børnehuusett, løbe tætt forbie en gammell forderffuett brønnd vdj Kiødmangergade hoes welb. Frue Sophia Paadebuskis gaards hiørne, der kunde bequembligen sættes en kamb effter den maneer som paa Ammage thorg. Om Konng. Mayestt. det naadigst wille samtøcke, da kunde det were byen med fersk wannd

IV s.773

saa well som for ildsfare wanndet till Børnehusett vden forhindring megett gaffnligt.

Guldsmedene sampt mennige borgerskab beklage dennom høigligen, at bønderne, som føre kull hid till byen, icke wille maale med tønnderne som anden stedtzs skeer, men de tage tholff skilling och mehre for en tønde kull wmaalt, wanseet de for huer heell tønnde kull ichon leffuerer en halff tønnde eller saare lidet der offuer med smull och smaa brande iblandt, saa at borgerne icke fange halffuærd for deris pennge. Begieris vnnderdannigst att effterdj bønnderne bekomme fuldkommelig maall aff borgerne paa alt huis de behøffue och kiøbe vdi tønnde tall, att de daa och motte tillholdis att giøre borgerne rett med tønde maall paa kull, som altid werett haffuer.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Arkiv. Skab 9, 12, R.

IV s.774

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 21:00:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top