eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.897

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 773
Nummer: 897


< Forrige . Indhold . Næste >

897.

c. 1620.

Om Fremmedes Borgerskab, Møntmesterens Deltagelse i borgerlig Tynge, et Pesthuses Indrettelse og et nyt Rettersted udenfor Vesterport.

1. Om nogen de fremede, som Kong. Mait. icke haffuer ladet hid indkalle, maa stedis till borgerskab, naar de icke wille giøre deris jurament paa the fem och thyffue religions artickler. I Randen: Non, ut solent.

2. Om Nicolai Mønter maae her effter giffue och holde skadt och thynge saa well som Johan Post och andre borger giør, saa och holde Hans Maitts. hoffjunckere till herbergh eller och betalle for deris lossement med penge paa andre steder lige wid borgerne, effterdi hand haffuer store gaarde och mange huse her i byen, der hos bruger kiøbmandskab och borgelig næring. Menigheden er her stor, dog faa som giør kongens och byens tynge. I Randen: Videndum(?).

3. Om et Pesthus och fengsell till affsindige mennisker paa huad sted sligt bequemeligen kand forordnis. I Randen: Ex collectis, reditus ex aliis.

4. Efftersom hogbemelte Kong. Maitt. naadigst skall haffue forordnet byen fire kampsteene piller liggendis wed Liungbye, at maa brugis till et nytt rettersted vden Westerport, at steden vduises, huor same rettersted motte opbyggis. I Randen: Vden Vesterport.

5. Disligist effterdi natmesterens hus vden Vesterport skall forandris och paa byens bekostning vpbygges, om icke der till maa berammis en pladtz emod retterstedet affsietz fra andre ærlige folck.

Geh. Ark. Aflev. fra Kanc. Ark. Skab. 9, 12, Ø.

IV s.773

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 20:53:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top