eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.893

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 767-768
Nummer: 893


< Forrige . Indhold . Næste >

893.

5 Okt. 1618.

Skøde paa Ulfeldernes Gaard i Løvstræde og Skindergade.

Wi Christian etc. Giør alle witterligtt, att for os wor schickede os elskelige Jacob Vlffeld thill Wrup, wor mand, raad, rigenns candtzeller och embidzmand paa wortt slott Nyborg, med ett welbeseglidt pergamendz skødebreff, som os elskelige Jacob Wlffeld Mogennsøn thill Sielsøe, wor mand och thienere, haffde vdgiffued och os elskelige Lawe Vrne thill Sellebierrigh och Claus Mule, wonhafftigh wdj wor kiøpsted Odensse, med hannem beseglidt och vnderschreffuit haffuer, daterit paa wortt slott Nyborgh denn 22 julij anno 1618, liudendis att forschrefne Jacob Vlffeld Moensøn paa sin egenn och hans sødskindz wegne hauer soltt, skøtt och affhentt fraa dennom och deres

IV s.767

arffuinger och till forscrefne Jacob Wlffeld och hans arffuinger thuende kiøpstedgaarde, liggendis wdj wor kiøpsted Kiøpenhaffnn, med thilleggendis boder, gaardzrum och haffuerum, som deris affgangne fader Magnus Vlffeld thilhørde, dend ene liggendis vdj Løffuestrede med dend gamble och nye bygningh och wonninger, och dend anden wdj Skindergade, huilcke forscrefne gaarde med ald deres thilligelse wdj huse, gaardzrum och haffuerum, disligiste tho boder och woninger liggendis vdi Skindergade, østen nest opthill dett nye hus, affgangenn Magnus Vlffeld lod bygge, med ald sin bygningh och joerdzmoen; wdj lige maade hauer hand soltt, skøtt och affhentt paa sinn egenn och hans søskindz wegne thill bemeltte Jacob Vlffeld och hans arffuinge thuende haffuer, som ehr vdj ett liggenndis wden Nørreportt med huse och deres begriff, huilcke forscrefne gaarde osv. Dette Skøde stadfæstes nu af Kongen. Paa wortt retterthingh datæ Otthoniæ 5 die octobris 1618 nostro ad causas sub sigillo, teste Holgero Rosenkrandtzio tenente locum justitiarii nostri dilecti.

Eodem die fick forscrefne Jacob Wlffeld første, andet oc thredie dombbreff i samme forføllgingh. Datum ut supra.

Rigens Forfølgningsbog 1615-18.

IV s.768

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 19:58:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top