eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.884

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 764-765
Nummer: 884


< Forrige . Indhold . Næste >

884.

16 April 1603.

Sagen mod Anders Holte (von Bernek) skal bringes til Ende. Se Nr. 881.

Thill borgemester och raadmendt vdi Kiøpenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, att effter som welborne greffinde Ebbe thill Rasborg, frue thill Greffsnes och Kegleholm, os vnderdanigstt nu paa nytt igien haffuer weritt begerendis, att der mue gange domb paa Anders Holtte hans liiff, som sig der vdi Suerrig for en Østerrickske friiherre haffuer vdgiffuitt, och deroffuer hindis datterdatter barn bedragitt, och endog welbemelte greffinde Ebbes fuldmecktige os elskelige Jørgen Wolstrup formedelst nogen thilfaldt och vdi rettergangen indfallende leilighed sielff haffuer for aarsaget, att icke nogitt endeligtt, der handt senisten haffuer werritt for eder vdi rette, er bleffuen dømpt vdi sagen, tha bede wij eder och wille, atti med allerførste leilighed och vden nogen lang forhaling lader forneffnde Ander[s] Holte indkomme for eder vdi rette och siden der paa kiender och dømmer, om forneffnde Anders Hollte for

IV s.764

saadan hans bedrifft och forseelse bøer att staais paa liffuitt eller icke, och huis i derom kiendendis och dømmendis worder och for retten affsigendis worder, att i dett vnder eders signetter giffuer fra eder beskreffuitt, som i wille ansuare och were bekientt. Ther medt. Actum Haffniæ 16 aprilis anno 1603.

Tegn. o. a. L. XIX. 399.

IV s.765

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 19:31:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top