eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.883

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 764
Nummer: 883


< Forrige . Indhold . Næste >

883.

17 Marts 1603.

Nogle hamborgske Købmænd skulle anholdes.

Thill borgemestere och raad vdi Kiøpenhaffn.

Christianus IV. Wor gunst tilforn. Wider, effter som i vnderdanigst giffuer thillckiende en Hamborger wid naffn Hans von Hutelen och hans consorter att skulle med de købmendt, som besegle Hammer fiordt, haffue hafft thill fellis ett søe breff dateritt den 14 octobris anno 1600, som liude paa Wattløs och Strøm, wanseett att de samme haffn vdi langsommelig thid icke beseglett haffuer, men adtskillige pas forhuerwid der med andre att holde der fra, som kunde giørre dennem affbrech vdi Keblewig, som nu wort landt Islandt besegler, forgangene sommer paa deris handell och kiøpmandskab aff dennom er thillføgitt stor skade, vnderdanigst begerendis, wy naadigstt wille bewilge paa dennom mue bekomme arrest, indtill de menige companiet haffue thillfridtz stillett for huis skade, di af dennem lid haffuer. Thj bede wij eder och wille, att i forneffnde Hans von Huttlen och Godske kiøbmand, som nu ere thillstede, lader arrestere och anholde enten vdi wor kiøbsted Helsingiør eller vdi Kiøpenhaffn, indthill di eder paa forneffnde Islandske companiers(!) wegne haffuer thillfridtz stillett for huis skade, interesse och affbreckt paa deris ware, de aff dennom lidett och bekommett haffuer. Ther met etc. Actum Varberg 17 martij anno 1603.

Tegn. o. a. L. XIX. 397-98.

IV s.764

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 19:26:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top