eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.876

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 760-761
Nummer: 876


< Forrige . Indhold . Næste >

876.

6 Nov. 1600.

Kgl. Befaling om Gadernes Renselse.

Till borgemester och raadt j Kiøpennhaffn.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Wider, effthersom her finndis stuor wskickelighedt medt skinnde(!) och wrenne gaader och streder her j byenn aff den aarsage, att borgernne wdfører alle hannde whømsk och skarn aff deris garde och lader thet legge paa gader och streder, och thet icke strax lader bortt aage, som thet sig burde, men thet lader ligge paa gaadernne eller j nogre skarn kister vnder deris huse och winduer paa nogen dags tidt, førendt de lader thet wdaage, huor aff snart stuor siugdom kandt foraarsagis, derforuden saa ligger thet och mange gott folck j weien till affskye, huor deris gang och weieg (i.e.: Vej) frembfalder. Thj bede wy eder och wille, att y tiltenncker eders torffue, gaader och streder her effther rehnne att hollde, saa och giører en richtig forordning hos wogenmendene, som der paa skall warre medt deris wognne, att de torffuegadernne och stredernne holder rehnne, naar de der om aff eder tillsigis, disligiste lader giørre forordning, huadt som derforre skall bødis saa well af borgernne som wogenmendene, som findis forsømmelige och her emodt giør och icke thenom effther eders forordning och befallinng rether

IV s.760

och forholder. Ther medt sker wor alffuorlige willge och befallinng. Haffniæ 6 nouembris anno 1600.

Tegn. o. a. L. XIX. 284.

IV s.761

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 18:43:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top