eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.875

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 759-760
Nummer: 875


< Forrige . Indhold . Næste >

875

30 Juli 1600.

En Jord udlægges til medicinsk Have.

Till doctor Anders Lemuig och doctor Thomas Finnke.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Wider, at effthersom wy erre komen wdj forfarrinng, huorledis worre kerre forfader koning Christian den tredie, Danmarckis, Norgis etc. konning, salig och hiøglofflig jhukommellse, naadigst skall haffue funderet till alle thre

IV s.759

kircker hersammestedtz ett støcke jordt liggenndis medt Skidennstredet vdj lengden ijc xx fødder, j bredenn jc fødder, medt saaadanne forordt, at der paa skulle bygges thre woninger thill presteenncker. Thaa efftherdj kirckerne ennu icke skall haffue begynndet nogen bøgning paa forskreffne pladtz, thet och skall werre kirckerne fast mehre till besuerring samme platz at lade bebygge och wedt magt holde endt att giffue en huer encke aarligenn til haffleie(!) tollf daller, effther som nu skall werre brugeligt, wy och formercke, at hersammestedtz skall werre mangell for en residentz till en physicum professorem, bede wy eder och wille, att y medt thet forderligste lader opbygge och forferdige en residentz, som er begynt hos thet nye collegij hus hersammestedtz wdaff huis pendinge, som er collegeret till forskreffne collegij husis bygnings behoff och j wdj beholdt haffuer, och siden der till lader indlucke forskreffne støcke jordt for en haffue och agerum till forskreffne residentzis behoff, saa at os elskelige, hederlig och wellerdt mandt Joen Jacopsen, som till samme profes er tilforordnet, der wdj kandt haffue sin guode och bequem werrellse. Ther etc. Haffniæ 30 julij anno 1600.

Tegn. o. a. L. XIX. 273.

IV s.760

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 18:37:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top