eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.874

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 759
Nummer: 874


< Forrige . Indhold . Næste >

874.

29 Marts 1600.

Bønderne i Sæland skulle arbejde paa Stadens Befæstning.

Till all raadet.

Christianus 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att som wy haffuer naadigst betennckt at skulle bliffue riget nøttorfftig och till gauffns, at Kiøpennhaffns befestning bleff forbedret och noget widerre wdlagt, endt som den nu er, och effther att thet icke wdenn stor arbedt och bekostning kandt skie och bliffue fullenndt, haffue wy for gott ansehet och betennckt, at bønnderne her wdj wort landt Siellandt skulle der till giørre hielp och vndsettning. Thj bede wy eder och begerre, at y wille beuillge, at alle bønnder her wdj wort landt Siellanndt, som adelens thienner errre, maa en huer thennom nu wdj thenne tillstaendis sommer paa samme befestning arbeide sex søgne dage paa deris eigen vnderholding och bekostning, nar de aff wor lensmandt ther om bliffuer tillsagt, och sidenn aarligen aar saledis samme arbeide forføllge, ind till befestningen bliffuer ferdig giort, huilcket wy forhabis nest Gudtz hielp medt thet første att skulle skie, dog huadt adelenns wgedaugs thienner er belangenndis, som boe for deris sedegarde, skulle for samme arbede werre forskonnet, och att y om thenne leglighet nu medt thette budt ethers betennckende os tilbiuder, paa thet wy sidenn wfortøffuedt ther om kunde lade worre obne breffue och mandat wdgahe wdj forskreffne wortt lanndt Siellanndt, huor effther alle thennom kunde wide at forhollde. Wy wille och lade giørre den forordning, at alle worre och kronens thienner her wdj landet, wgedaugsmendt vndertaget, skulle lige wedt adelenns thiennere giørre der till hielp och vndsettning. Och efftherdj samme arbedt kanndt werre adelens thiennere en ringe besuerrinng, och thet, som skall giørris och forferdiges, er icke ringe men riget och vndersothernne till gauffn, thiuffle wy icke, att y iho (i.e.: jo) thenne worris forhaffuennde lader eder befalle. Ther met etc. Haffniæ 29 martij anno 1600.

Tegn. o. a. L. XIX. 359-60.

IV s.759

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: ons apr 23 18:31:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top