eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.873

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 758
Nummer: 873


< Forrige . Indhold . Næste >

873.

13 Marts 1600.

Lavsskraaerne skulle underkastes et Eftersyn.

Till borgemester och raadmendt vdj Kiøpennhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, at som wy tillfornn haffuer ladet sige eder, huorledis wy haffde forfarret thenndt wskickelighedt, som skall findis wdj de laugsskraer, som handtuercks folcket her wdj wor kiøpstedt Kiøpennhaffnn, en huer wdj sitt laug, skall werre giffuenn och meddiellt, saa att huilckenn personn, som will j laugitt, skulle giffue till indgang j lauget mehre, endt enn partt aff thenom well formaa; sammeledis, at der skall holdis møgen drick vdj en partt deris laugshus, och at mange sager skulle forligis vnder thenom sielffuer, som wy saa well som byen kunde haffue rettighet vdtaff, medt mehre sligt, saa forfarre wy, att samme wor befalling icke ennu er aldelis efftherkommet. Thj bede wy eder och wille, att y therforre samme laugs skraer lader opfordre for eder paa raadhuset medt oldermendene och biesiddernne och siden thenom till eder anammer, offuerseher och egennom leser och saa optegnner, huis der vdj kanndt findis besuerligt, och siden huer laugs skrahe paa nye lader forfatte och optegnne, effthersom den menige [mand], tiden och byenns leglighedt kunde werre gauffnligt, saa at den forderffuelig besuerring medt beskatning, som huer skall giørre och giffue, førendt handt maa komme vdj lauget, tisligiste den wnøttige drick, som offte skier thenom selff j huert laug till forderffuellse, sammeledis hues wedtegt och paaleg, som de vnnder thenom selff wedtager och paalegger, huoroffuer wor och kronens saa well som byens sager vnderslais, medt andet mehre sligt, maa aldelis affskaffis. Och naar j samme skraer haffuer optegnet och forfattet, effther som eder kanndt siønnis, byenn och den menige mandt gauffnligt att werre; att y daa samme optegnnellse leffuerer och offuerantuorder indt vdj wortt candtzelie, och wy siden wille thenom paa nye lade egennom sehe och forferdige, effthersom os kandt siunnis gott at werre. Och huis gamble skraer, som huert laug ennu haffuer huos thenom, att y thennom till eder anammer och j lige maade vdj wortt candtzelie till wor candtzler leffuerer och offuer antuorder. Ther met etc. Haffniæ 13 martij anno 1600.

Tegn. o. a. L. XIX. 257.

IV s.758

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 21:24:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top