eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.87

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 72-75
Nummer: 87


<-Forrige . Indhold . Næste->

87.

25 Marts 1463.

Peder Ungers og hans Hustrus Stiftelse af St. Salvatoris Alter eller Hjelpers Alter i St. Nikolaj Kirke, som ogsaa kaldes St. Brandani Alter.

Alle, som thette breff see eller høre læsis, sende wi Pæther Vngar, publicus apostolica auctoritate notarius, radhman i Køpendhaffn, oc Elnæ Andersse datter, hans husfrue, helsen ewindelighe meth wor herre Jesu Christo. Mæthen thet swo ær, at alle menniske oc hwert serdelis schule komme meth theris gierninger fore Gutz strenge dom, aname schulendes huat the hære i werden haue forschyldet vdi oc meth theris leffnith, got eller ont, ther til at wi mwe io noghit thet got haue tha fram at bære fore hanum, ther oss kan skicke hans wenschap, wide wi engen thing ther til bæthre at wære bland alle miskundelighe gerninger æn almøsse gave, thy hun aftoor synden oc igien skicker mennisken Gutz nathe, tha haue wi stadhigt hoob oc troo til Gudh, at mwe nw vdi wor leffnitz tiidh werffue oss meth thette werdens forfengelighe gots thet ewighe liggende fæ i hemmerighe, thy wele wi thet kungøre nerwærendis oc komme schulendis

IV s.72

oss meth werdigh fathers oc herris her Oleff Mortenssøns, biscop i Roskilde, tilladelse oc fuldburdh, at haue stifftet eet altere fore Gutz thienistis øghilse schyld vdi sancti Nicolai kirke i Købendhaffn, som byght ær wether then nørre kirkedør, til huilkedh alteris æyere oc altere wi meth beradh hugh i wor welmacht, Gudh almechtiste, jomfrue Marie, Jesu Christi mother, oc alle hans helghen oc engle i hemmerighe til loff, hedher og ære, vore forældris, wore oc alle cristne siæle til mischund og salighet, haue vnt, giuet oc skøøt, oc giue, skøde, oc friit fran oss oc wore arwinge antwordhe meth thette wort obne breff wor gardh oc grundh, som wi nw selffue vdi boo, liggendis westen nest Høwebroo wedh stranden i forscreffne sancti Nicolai sogn meth all forscreffne gards oc grunds lenge, bredhe oc wydhe, byght oc vbygt, enktet vndentaghit, met eghendomps breffuen, som ther vpa rører, hære wedherhengde, swo oc wore bothestædhe oc bother pa Draghøør liggendis aldernest wedh stranden mellem thet Pryttsske fyd oc Hollendere strædet meth lenge, bredhe oc fæld, som ther tilhører, til ewerdelighe æye. Wetherkennendes oss oc wore arwinge vdi oc til forneffnde gardh, bothestædhe oc gotsis eghendom engen rættighet at haue effter thenne dagh, meth swodan schickelse: først at thette forscreffne altere schall kallis altere sancti Saluatoris, ther pa danske kallis sancti Hielpes altere, oc skal meth tilwyes sancto Erasmo oc sancto Brandano, hwes altarista en effter annen schal haue, nyde oc beholde forscreffne gardh oc godts i sine wære oc vpbære husleye oc rente theraff, meth fuld macht them i leye at lade, oc udh af at sætte, oc i at sætte hwem hanum løster, oc skal holde eller holde lade fore forscreffne altere dagligh messe om vghen tree messer aff then gardh, som til forneffnde altere hører, liggendis vdi sancti Pæthers stræde, som her Jens Albrictssøn nw vdi boor oc beholder sine daghe, oc fire messer af forscreffne gardh wedh Høwebroo oc bother pa Draghøør, swo at om søndaghen schall holdes officium af then helghe trefaldighet, om mandaghen aff alle helghe ængle, om tiisdaghen aff nogher forscreffne alteris patroner, om othensdaghen for alle cristne siæle, om thorsdaghen aff Guds legeme, om fredaghen aff thet helghe kors, huilke forscreffne daghlighe messer swo holdes schule, som nw ær saght, swo frampt nogher anner stoor høgtiidh thette icke betragther eller han wil officere de die, oc om alle løwerdaghe vden Posche aften aff wor Frwe; falder oc nogher hennes serdelis høgtiidh pa same dagh tha holde ther aff, i huilke forscreffne hwærje daghs messer skal thog forneffnde alterista holde twenne ortiidher om aarit, hwer til een lybsk mark, meth

IV s.73

twenne wigilier oc swo mange messer hwer tiidh, som altere ære i kirken, oc peld at bredhis oc lyys tendes wedh same altere, oc pa forscreffne twenne ortiidher schal han oc giue kirke werghe til kirkene bygning fire skelinge oc fattight folk fire Sk. Item wele wi forneffnde Pær Vngar oc Elne reseruere oss i wore daghe jus patronatus et presentandi oc effter wor døth schule perpetui vicarii i wor Frwe kirke i Købendhaffn oc borghemestre oc radh i samestedh meth kirke werghe til sancti Nicolawes altiidh haue oc beholde til samen same mackt at presentere til fornefnde altere, oc then, som the giue presentationem, skal giøre them een kost eller gestebudh. Item schal oc thette altiidh wære beware schulende, at then prest eller klerk skal giues presentationem pa forscreffne altere, som i sleckten ær, een effter annen, emæthen slekten warer oc io heltst som han ær mest a byrdh til, huilkedh engelund schal mwe forkrenkes wedh noghers resignationem vel impetrationem, pa thet at the schule thes willighere hielpe oc styrke Guts thienistis øghilse i same kirke oc thes trolighere bethe fore oss oc wore forældris oc weners siæle, oc serdelis fore them, hwes naffn bescreffne ære eller wordhe pa ryggen a thette breff, oc fore alle cristne siæle. Item at forscreffne patroni, som jus presentandi haue schule, schule lade inleedhe vdi forneffnde gardh wedh Høwebro then prest eller klerk, som the giue presentationem, strax effter at han hauer fongit sin biscops collationem aff Roskilde, swo at han gør ther personligh residentiam, swo frampt han æy skal priueris igeen; ær han oc stædder in studiis eller til schole, eller wil søghe studium, tha haue ther til sin biskops loff aff Roskilde, oc wære altstingis swo næær sin ræt, som han nerwærendis wore, thog swo, at han eller forscreffne patroni altaris pa hans wegne sætter een annen bescheden prest i garden, ther fuldgør; forsømes oc noger messe fore forneffnde altere, tha skal han giue til brøde een skelling kirkewerghe til kirkene bygning. Item naar som forscreffne her Jens Albritssøn døth oc aff gangen ær, tha schal then forneffnde gardh, som han nw vdi boor, komme frii oc vhindreth til thette forscreffne alteris gots oc altere oc bliffue sidhen altiidh vnder een æyere. At thette swo fast oc vbrydelighen holdes schal til ewigh tiidh i alle made oc effterthy som fore ær rørdt, tha haue wi øthmiwghelighen bethit forskreffne werdigh father oc herre her Oleff Mortenssøn, meth Guts nathe biscop i Roskilde, thette wort breff oc skickelse at wele werdhis at stadhfeste meth sit opne breff. Oc thes til ydermere forwaring hauer jek forneffnde Pær Vngar hængt mit indseghle næthen fore thette breff, meth hedherlighe ments iudseghle her Jens Vngers

IV s.74

oc her Niels Vngers, myne brøthre, oc her Oleff Halffweggis, canik i Roskilde, oc her Jepp Karis, myne kiere frender, oc jek Elne, forscreffne Pær Vngars husfru, hauer bethit hørsømeligh prelate her mester Jæspær, dæghen i Købendhaffn, oc welbyrdighe men Jepp Clawessøn aff wabn oc Detleff van dem Borne, radhman i Københaffn, henge theris inseghle pa myne weghne her fore, effterthy jek selff enktet inseghle hauer, oc wi Danckort Lange oc Laurents Baghere, kircke werghe til sancti Nicolawes, wedherkennes oss at haue samthycht thette ærænde oc article oc ære schikede oc giordhe effter war wilghe pa mene soghne ments weghne, hwes thette breff inneholder om forscreffne gardh, ther her Jens Albritssøn vdi boor, huilkedh wi oc widhne meth wore inseghle hære næthen fore hengde. Giuet oc screwit i Købendhaffn pa wor Frwe dagh annuatiationis aar effter Guts byrdh thusende firehundrede thrysintstiwghe vpa thet tredie.

Udenpaa: Fundation paa sancti Brandani alther wdi sancti Nicolawes kyrcke her wdi Købendhaffn. D. Mag. III. 206-10.

IV s.75

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 4 20:01:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top